Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň populácie

Svetový deň populácie 11. 7. 2023 (World Population Day) bol vyhlásený v roku 1989 Po­pu­lač­ným fondom OSN ako spo­mien­ka na rok 1987, kedy počet oby­va­te­ľov na Zemi do­sia­hol 5 miliárd. Tento deň upo­zor­ňuje na rýchly rast po­pu­lá­cie na svete.

SODB 2021

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slo­ven­ská po­pu­lá­cia. Šta­tis­tický úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na zá­kla­de výsledkov sčítania oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na po­pu­lá­ciu SR a podmienky jej bývania k roz­ho­du­jú­cemu okamihu sčítania.

Ako sa historicky vyvíjala slovenská populácia?

Pri príležitosti Svetového dňa populácie (UNFPA) publikáciu bližšie predstavíme a odštartujeme seriál tematických informácií z Národnej analytickej správy. Všetky tematické analýzy ukazujú ako sa naša populácia vyvinula v čase v mnohých oblastiach a ukazujú kam smeruje.

V rokoch 1872 a 1873 zabíjala na Slovensku cholera!

Podľa výsledkov prvého moderného sčítania ľudu v roku 1869 bolo na území Slovenska prítomných takmer 2,482 milióna obyvateľov. Počet obyvateľov v prvom období klesol len raz, a to medzi rokmi 1869 a 1880. Pokles predstavoval takmer 4,3-tisíc obyvateľov (pokles o 0,2 %). Úbytok obyvateľstva spôsobila najmä epidémia cholery v rokoch 1872 – 1873 (Mládek a kol., 2006). Počas epidémie zomrelo približne 2,3 % obyvateľov Slovenska (Matlovič, 2005).

Najvýraznejší nárast počtu obyvateľov bol medzi rokmi 1890 a 1900!

Nárast predstavoval vyše 187,7-tisíc obyvateľov (7,2 %). Prvým čes­ko­slo­ven­ským sčítaním ľudu a bytov v roku 1921 bolo na území Slovenska sčítaných takmer 3 milióny obyvateľov a o ne­ce­lých desať rokov, pri sčítaní v roku 1930, sa počet oby­va­te­ľov zvýšil na vyše 3,324 milióna.

Nárast o trištvrte milióna v roku 1961!

Od roku 1961 sa pri sčítaniach obyvateľov zisťuje trva­lo­bý­va­júce oby­va­teľ­stvo. Uvedená zmena metodiky mohla mať vplyv na naj­väčší medzicenzový nárast počtu obyvateľov počas sledovaného obdobia na Slovensku. Tento nárast bol zaznamenaný medzi rokmi 1950 a 1961 a predstavoval vyše 731,7-tisíc obyvateľov (21,3 %). Krát­ko­dobé oživenie pôrodnosti sa pri sčítaní v roku 1980 prejavilo nárastom počtu obyvateľov o 10 % (453,9-tisíc) na vyše 4,991 milióna.

Na hranici 5 miliónov obyvateľov v roku 1991!

Posledné československé sčítanie sa konalo v roku 1991 a prvý­krát v histórii sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov dostal nad hranicu 5 miliónov. V nasle­du­júcich rokoch počet oby­va­te­ľov naďalej rástol, ale pomalším tempom. Doteraz ostatné sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku konalo v roku 2021. Z dôvodu oživenia pôrodnosti sa tempo rastu počtu obyvateľov zvýšilo o 1 %. Nárast predstavoval 52,2-tisíc obyvateľov a k 1. ja­nu­áru 2021 malo Slo­ven­sko vyše 5,449 miliónov obyvateľov.

Aká bude populácia Slovenskej republiky do roku 2071?

Počet obyvateľov bude klesať už v roku 2031!

Najpravdepodobnejší budúci vývoj počtu obyvateľov predpokladá pri nasle­du­júcom sčítaní obyvateľov v roku 2031 pokles o 0,5 %. Vychádza to z výsledkov prognózy vývoja počtu obyvateľov Slovenska v rokoch 2022 – 2080 (Vaňo, 2022). V ďalších rokoch sčítaní sa pravde­po­dobne aj v dôsledku vyššej intenzity úmrtnosti pokles počtu obyvateľov ešte zintenzívni.

Po roku 2061 nebude mať Slovensko ani 5 miliónov obyvateľov!

Krátko po roku 2061 by sa počet obyvateľov Slovenska mal dostať pod hranicu 5 miliónov. Najvýraznejší pokles sa predpokladá medzi rokmi sčítania 2061 a 2071. Pokles bude pravdepodobne predstavovať 3,8 %. Vývoj počtu obyvateľov podľa vysokého scenára (predpokladá výraznejšie zvyšovanie intenzity pôrodnosti) naznačuje miernejší pokles počtu obyvateľov. Pri vývoji podľa vysokého scenára sa počas celého prognózovaného obdobia ne­pred­po­kladá pokles počtu oby­va­te­ľov pod hra­ni­cu 5 miliónov. Vývoj počtu obyvateľov podľa nízkeho scenára (pred­po­kla­dá nízku intenzitu pôrodnosti a vy­so­kú intenzitu úmrtnosti) by priniesol výrazný pokles obyvateľov. Pri nasle­du­jú­com sčítaní obyvateľov v roku 2031 prognózuje pokles počtu obyvateľov o 1,4 % a pokles počtu obyvateľov pod hra­ni­cu 5 miliónov ešte pred sčí­ta­ním v roku 2051.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *