Kategórie
Tlačové správy

Letný edukačný seriál zaujímavostí na sociálnych sieťach sčítania

Na leto sme si pripravili seriál so za­u­jí­ma­vos­ťami zo sčí­ta­nia, ktorý po­mô­že záu­jem­com naučiť sa vy­hľa­dá­vať si zau­jí­ma­vé in­for­mácie na stránke www.scitanie.sk. Každý deň pri­ne­sie­me jeden krátky, zau­jí­ma­vý príspevok spolu s odkazmi, kde si môže záujemca vyhľadať viac.

SODB 2021

Okres s najvyšším per­cen­tu­ál­nym po­die­lom osa­me­lých otcov so zá­vis­lými deťmi

Najvyšší percentuálny podiel v SR – 2,2 % do­mácností osa­me­lých otcov so zá­vis­lými deťmi v Slo­ven­skej re­pub­like od­ha­lilo sčí­ta­nie v okrese Medzi­la­borce. S viac ako 2% podielom nasledujú okresy Bra­tis­lava I a Ri­mav­ská Sobota.

Okres s najvyšším per­cen­tu­ál­nym po­die­lom osa­me­lých matiek so zá­vis­lými deťmi

Najvyšší percentuálny podiel v SR – viac ako 16 % do­mácností osa­me­lých matiek so zá­vis­lými deťmi, je v okrese Revúca. S viac ako 15% podielom nasledujú okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Najviac domácností párov rovnakého pohlavia so závislými deťmi

Počtom najviac domácností po­zos­tá­va­jú­cich z ko­ha­bi­tu­jú­ceho páru osôb rov­na­kého pohlavia so závislými deťmi (3) sčítanie odhalilo v okrese Senec. Nasledujú okresy Trnava, Banská Bystrica a Žilina, kde sa k také­mu­to typu domácnosti prihlásili po dve rodiny.

Najviac domácností osôb rovnakého pohlavia bez závislých detí

Počtom najviac domácností po­zostá­va­jú­cich z ko­ha­bi­tu­jú­ceho páru osôb rov­na­kého pohlavia bez zá­vis­lých detí sa sčítalo v okrese Bra­tis­lava II (149), nasleduje okres Bra­tis­lava V (98), okres Bra­tis­lava III (96) a okres Bra­tis­lava I (80).

Pozri: Typy cenzových rodinných domácností.

Rodinné cenzové domácnosti s viac ako 5 deťmi

Najvyšší percentuálny podiel v SR – takmer 4 %, tvoria rodinné cenzové domácnosti s viac ako 5 deťmi v okrese Gelnica. S viac ako 3% podielom nasledujú okresy Kežmarok a Sabinov.

Rodinné cenzové domácnosti bez detí

Najvyšší percentuálny podiel v SR – tak­mer 62 %, tvoria rodinné cenzové domácnosti bez detí v okrese Myjava a Me­dzi­la­borce. S viac ako 60% po­die­lom nasledujú okresy Partizánske, Turčianske Teplice, Prievidza, Komárno a Veľký Krtíš.

Okres s najvyšším podielom rodinných cenzových domácností s tromi deťmi

V okrese Námestovo nájdeme naj­vyšší per­cen­tu­ál­ny po­diel rodinných cenzových domácností s tromi deťmi v SR. Žije ich tu takmer 12 %.

Pozri: Rodinné cenzové domácnosti podľa počtu závislých detí.

Tri a viac cenzových domácností v jednej bytovej domácnosti

Ak sa bližšie pozrieme na bytové domácnosti podľa počtu cenzových domácností zistíme, že tri a viac cenzových domácností v jednej bytovej (to zna­me­ná v jednej bytovej domácnosti žije viac samo­statne hospo­dá­ria­cich osôb, či už rodinne spriaz­ne­ných, alebo nie) je v okrese Košice-okolie. Tu tvoria takéto bytové domácnosti viac ako 8% podiel, čo je naj­vyšší po­diel spo­medzi okresov SR a zá­ro­veň je tu aj počtom naj­viac takýchto domácností ̶  až 2 680, čo je opäť naj­viac spo­me­dzi všetkých okresov SR. S takmer 8% po­die­lom nasle­du­je okres Sobrance; s po­die­lom nad 7 % okres Vranov nad Topľou a Trebišov.

Pozri: Bytové domácnosti podľa počtu cenzových domácností.

Najviac kolektívnych a inštitucionálnych domácností

Počtom najviac kolektívnych a inšti­tu­cio­nál­nych domácností (tento typ domácnosti je vytvorený na zá­kla­de typu obydlia, kde osoby žijú ̶  ide o domovy sociálnych služieb, zariadenia pre se­nio­rov alebo domovy na pol­ceste) je v okrese Bra­tis­lava II. Tu je takýchto domácností najviac v SR, až 584. S počtom 355 ko­lek­tív­nych a inšti­tu­cio­nál­nych domácností nasleduje okres Trnava. V okrese Bra­tis­lava V sa nachádza 250 takýchto domácností a okolo 200 ich nájdeme aj v okresoch Micha­lovce a Senica. Naopak naj­menej takýchto domácnosti odhalilo sčítanie v okrese Košice III (7) a v okrese Poltár (9).

Pozri: Typy cenzových domácností vo všetkých okresoch SR k 1. 1. 2021.

Najviac detí do 14 rokov v SR

Najvyšší percentuálny podiel obyvateľov v pred­pro­duk­tívnom veku do 14 rokov, tak­mer 56 %, žije v obci Chminianske Ja­ku­bo­va­ny. Viac ako 44 % oby­va­te­ľov do 14 rokov nájdeme aj v obciach Lomnička a Pod­ho­rany (okres Kežmarok).

Najviac obyvateľov v produktívnom veku

Najvyšší percentuálny podiel obyvateľov v pro­duk­tívnom veku, až 85 %, žije v malej obci Pari­hu­zovce v okrese Snina. S podielom viac ako 82 % obyvateľov v pro­duk­tívnom veku nasleduje opäť malá obec Livov v okrese Bardejov.

Najviac seniorov

Najväčší percentuálny podiel obyvateľov v po­pro­duk­tívnom veku, teda seniorov nad 65 rokov, majú malé obce Oľšinkov, Kolbasov, Pavľany a Bystrá (okres Stropkov). Tu tvoria seniori takmer 50 % obyvateľov.

Pozri: Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín vo všetkých obciach SR k 1. 1. 2021.

Nenarodili sa v SR

Takmer 17 % obyvateľov obce Jurkova Voľa, okres Svidník, sa ne­na­ro­dilo na Slo­ven­sku. Oby­va­telia sa narodili na Ukra­jine alebo v Česku. Taktiež viac ako 15 % oby­va­teľov obce Slo­ven­ské Ďarmoty, okres Veľký Krtíš, sa ne­na­ro­dilo v SR. Narodili sa v Maďarsku alebo v Česku.

Pozri: Počet obyvateľov podľa krajiny narodenia.

Najviac cudzincov

Takmer 15,6 % obyvateľov obce Zavar, okres Trnava, sú cudzinci. V obci žije 2 383 obyvateľov, z toho je 371 cudzincov. Obyvatelia si uvádzali štátne občianstvo ukrajinské (6 %), srbské (3,2 %) a ru­mun­ské (1,3 %).

Až 13,5 % obyvateľov obce Úbrež, okres Sobrance, sú tiež cudzinci. Z počtu 1 022 obyvateľov žije v obci až 138 cudzincov. Cudzinci si tu uvádzali štátne občianstvo maďarské (6,9 %) a ukra­jin­ské (4,6 %).

Pozri: Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti.

Najviac slobodných v SR

Viac ako 83,5 % obyvateľov obce Chminianske Ja­ku­bo­va­ny je slo­bod­ných. Cez 80 % slobodných majú aj obce Lipovec (okres Rimavská Sobota), Sása (okres Revúca) a Košice – mestská časť Luník IX. Z miest nad 10-tisíc oby­va­te­ľov má viac ako 50% podiel slo­bod­ných mesto Trebišov.

Najviac ženatých a vydatých

Takmer 56 % obyvateľov malej obce Potôčky je ženatých alebo vydatých. Nad 55 % oby­va­teľ­stva v stave man­žel­skom majú aj ďalšie malé obce v SR – Gru­zovce, Štefurov, Buclovany a Korytné. Z miest nad 10-tisíc oby­va­te­ľov je naj­vyšší po­diel ženatých a vy­da­tých vo Svidníku, až 47,5 %.

Najviac vdov a vdovcov

Takmer 30 % obyvateľstva tvoria vdovy a vdovci v troch malých obciach SR. Sú to Šoltýska, Pavľany a Bystrá (okres Stropkov). Zo sídiel nad 10-tisíc oby­va­te­ľov je naj­vyšší po­diel v mestskej časti Košice-Juh, kde per­cen­tu­ál­ny po­diel vdov a vdovcov dosahuje 9,2 %; nasledujú mesto Nová Dubnica, Košice – mestská časť Západ, kde je to takmer 9 % a Košice – mestská časť Sever, kde vdovy a vdovci dosahujú 8,59 %.

Najviac rozvedených

Viac ako 35 % obyvateľov malej obce Červeňany je roz­ve­de­ných. Zo sídiel nad 10-tisíc oby­va­te­ľov je viac ako 13,6 % roz­ve­de­ných v meste Lučenec. Cez 13 % roz­ve­de­ných sa sčítalo aj v Komárne a Žiari nad Hro­nom. Takmer 13 % roz­ve­de­ných majú aj Nové Zámky.

Pozri: Počet obyvateľov podľa rodinného stavu.

Najviac VŠ vzdelaných

Takmer 49 % obyvateľov MČ Bratislava-Staré Mesto má ukončené vy­so­ko­školské vzde­lanie. Cez 44 % vy­so­ko­školsky vzde­la­ných je aj v MČ Bra­tis­lava-Karlova Ves. Tak­mer 42 % oby­va­te­ľov mestskej časti Bra­tis­lava-Nové Mesto má tiež vy­so­ko­školské vzde­la­nie.

Najviac obyvateľov so základným vzde­la­ním

Najvyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním v SR je v obci Sútor. Zo 649 oby­va­te­ľov obce dosiahlo základné vzde­lanie 441, čo predstavuje po­diel tak­mer 68 % obyvateľov obce; 65 % podiel oby­va­te­ľov so základným vzde­la­ním má obec Kesovce a cez 64 % obyvateľov so základným vzde­la­ním je aj v obci Rad­novce. Z miest nad 10-tisíc oby­va­te­ľov má naj­vyšší po­diel oby­va­teľ­stva so základným vzde­la­ním mesto Levoča. Oby­va­te­ľov so základným vzde­la­ním tu tvorí viac ako 26,5 %. Viac ako 24 % oby­va­te­ľov so základným vzde­la­ním žije aj v Mol­dave nad Bodvou.

Učňovské vzdelanie bez maturity

V obci Omastiná, okres Bánovce nad Bebravou, až 52,5 % oby­va­te­ľov dosiahlo stredné odborné (učňovské) vzde­la­nie bez ma­tu­rity. Z miest nad 10-tisíc oby­va­te­ľov je naj­viac vyu­če­ných v Kolárove, kde tvoria viac ako 26% po­diel z oby­va­te­ľov mesta.

Pozri: Počet obyvateľov podľa naj­vyš­šieho do­siah­nu­tého vzde­la­nia.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *