Kategórie
Tlačové správy

DEŇ EURÓPY očami sčítania

Včera sme si pripomenuli DEŇ EURÓPY.

SODB 2021

V tento deň si pripomíname vznik Európskej únie. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mnohé vzájomné prepojenia, ktoré si na prvý pohľad ani ne­u­ve­do­mu­je­me. Týkajú sa aj tak významného šta­tis­tic­kého zisťovania, akým je sčítanie. Sčítanie oby­va­te­ľov, domov a bytov sa v re­fe­renčnom roku 2020/2021 konalo súbežne nie­len v Európe, ale aj na ce­lom svete. Bolo významne po­zna­če­né pan­dé­miou COVID-19, s kto­rou bojovali všetky štáty súbežne.

Sčítanie a európske štáty

S rôznymi formami obmedzení sa stretávali všetci realizátori sčítania. Národné stránky šta­tis­tic­kých úradov uvádzali posuny v ter­mí­noch a dô­vo­dy, prečo k po­su­nu v rámci termínov realizácie sčítania do­chá­dza­lo. Stručne môžeme hodnotiť, že niektoré krajiny dokázali sčítanie s rôznymi menšími či väčšími komp­li­ká­cia­mi zrea­li­zo­vať v pô­vod­nom plá­no­va­nom ter­mí­ne, iné predlžo­va­li čas sčí­ta­nia; a boli aj také, ktoré cenzus o rok odložili.

V pôvodne plánovanom termíne zrealizovalo sčítanie napríklad Česko. Krajiny ako napríklad Poľsko, Chorvátsko a Grécko posunuli realizáciu sčítania. Krajiny ako Bul­harsko, Lu­xem­bursko a Por­tu­galsko, ako aj ďalšie krajiny EÚ, tiež menili pôvodne plánovaný čas sčítania a sčí­ta­nie zrea­li­zo­va­li až počas na­sle­du­jú­ce­ho roku. Nemecko, Írsko a Maďarsko posunulo cenzus tiež na rok 2022. Taliansko napríklad postihlo ochorenie COVID-19 priamo v rea­li­zač­nom štábe a mali veľa chorých spolu­pra­cov­ní­kov. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Se­ver­né­ho Írska sčítavalo počas pandémie rôzne, tak ako im epi­de­mio­lo­gická situácia dovolila. Situácia tu bola je­di­neč­ná v tom, že sčítanie sa v roku 2021 rea­li­zo­va­lo len v prí­pa­de Anglicka, Walesu a Se­ver­né­ho Írska. Sčí­ta­nie v Škótsku bolo odložené na rok 2022.

Vzájomná výmena vzácnych skúsenosti

Pandémia COVID-19 komplikovala sčítanie nielen v Európe, ale aj na ce­lom sve­te. Všetky krajiny bojovali s ob­me­dze­ním osobných kontaktov, ob­me­dze­ním mo­bi­li­ty a mnohí s prís­nym lock­downom. Čo mô­že­me ale jedno­značne hodnotiť ako prínos, je vzájomná výmena skúseností a ná­sled­né získanie dát nielen na ná­rod­nej, ale aj na celo­sve­to­vej úrovni.

2021 Population and Housing Census and challenges for the future

Na veľkom prínose výmeny informácií sa zhodli aj experti sčítania krajín Vyše­hradskej štvorky, ktorí sa stretli v apríli na spo­loč­nom work­shope v Bra­ti­sla­ve. Šta­tis­tic­ký úrad Slo­venskej re­pub­li­ky hostil expertov na sčí­ta­nie oby­va­te­ľov, domov a bytov z krajín Vyše­hradskej štvorky. Na dvoj­dňo­vom work­sho­pe si odborníci vymieňali skúsenosti s ino­vá­cia­mi z ostat­ného sčí­ta­nia oby­va­te­ľov, domov a bytov; a disku­to­va­li ako budú po­kra­čo­vať v pro­duk­cii údajov o oby­va­te­ľoch. Začali sa efektív­nejšie využívať infor­mačné tech­no­ló­gie a došlo aj k in­ten­zív­nej­šie­mu vy­u­ží­va­niu ad­mi­ni­stra­tív­nych zdrojov údajov a iných zdrojov údajov, než sa pô­vod­ne pred­po­kla­da­lo. Toto využitie malo po­zi­tív­ny dosah na kva­li­tu dát. Iné dosahy na me­to­di­ku a sa­mot­ný proces sčí­ta­nia sa určite od­ra­zia pri príprave ďalšieho cenzu.

Slovensko predsedá krajinám V4 od júla 2022 do konca júna 2023. Medzi­ná­rod­ný work­shop “2021 Population and Housing Census and challenges for the future”, ktorý sa konal 25. a 26. apríla 2023 v Bra­ti­sla­ve, je sú­časťou od­bor­né­ho pro­gra­mu v rámci aktivít pre šta­tis­ti­ku, ktoré zastrešuje Šta­tis­tický úrad SR.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *