Kategórie
Tlačové správy

Naša novela zákona o zdaňovaní investícií a kryptomien môže priniesť milióny eur do štátneho rozpočtu

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita k no­ve­le zá­ko­na o zda­ňo­va­ní investícií a kryptomien.

Poslanci okolo Petra Cmoreja zo strany Sloboda a Solidarita (SASKA) predložili na májovú schôdzu parlamentu rozšírenú novelu zákona o zda­ňo­va­ní investícií a krypto­mien. Ak bude prijatá, prinesie výrazné zlepšenie podmienok pre slo­venských investorov. O zákone sa diskutovalo aj na verejnej diskusii „Čo potrebuje krypto na Slo­vensku?“ za účasti odborníkov na oblasť krypto­aktív. Podľa Petra Cmoreja by Slo­vensko malo prestať ignorovať multi­miliardové hospodárske odvetvie, ktoré je v iných krajinách jedným z pilierov ekonomiky.

Návrh novely zákona vznikol na základe odborných diskusií so zástupcami investorov, s krypto­komunitou a s poslancami z viacerých klubov. Nadväzuje na pôvodný návrh z novembra 2022. Ten niektorí poslanci považovali za málo ambiciózny, a tak prináša aktuálny návrh odvážnejšie zmeny smerom k zlep­še­niu prostredia pre in­vesto­va­nie.

Súčasný stav je demotivačný

„Náš systém zdaňovania investícií a krypto­mien je v súčasnosti mimo­riadne ne­efektívny. Rôzne typy investícií zdaňujeme veľmi komplikovane, demotivačne a v porovnaní so zahraničím ne­kon­ku­ren­cie­schopne. Zdaňujeme každý prírastok majetku, s jednou výnimkou. Ak je cenný papier prijatý na ob­cho­do­va­nie na burzu a in­vestorom je fyzická osoba, po roku držania je zisk od dane z príjmu oslobodený. V slo­venských podielových fondoch sa zároveň uplatňuje zrážková daň, ktorú zráža pri vý­pla­te správcovská spoločnosť,“ vysvetlil poslanec NR SR za SASKU Peter Cmorej.

Kryptomeny sú na tom ešte horšie

Investori do krypta majú u nás povinnosť platiť nielen daň z príjmu, ale aj zdra­vot­né odvody. Celkovo to predstavuje zaťaženie príjmov na úrovni 33 – 39 %. V dô­sled­ku toho inovatívni Slováci svoje krypto projekty zakladajú v za­hra­ni­čí a náš rozpočet prichádza o obrovské príjmy z kryptoaktív.

„Sme jedna z krajín s najvyššou mierou zdaňovania kryptomien v rámci Európy. Vysoké dane a s nimi spojené ad­mi­nistratív­ne bremeno predstavujú veľkú bariéru pre roz­voj. Súčasný stav na Slo­vensku je katastrofálny,“ povedal o aktuál­nom stave spolu­zakladateľ Blockchain Slovakia Dávid Stancel.

Novela môže priniesť zlepšenie

Cieľom návrhu zákona o zdaňovaní investícií a krypto­mien je, aby boli jednotlivé finančné nástroje zdaňované rovnako. Existujúci časový test, a teda obdobie držania, po ktorom je zisk z pre­da­ja investície oslobodený od dane, sa má rozšíriť na všetky po­rovna­teľ­né finančné nástroje. Nový návrh poslanci upresnili tak, aby sa časový test vzťahoval aj na tu­zemské podielové fondy. Tie doteraz podliehali zrážkovej dani 19 %.

Zákon sa venuje aj tzv. dlho­do­bé­mu investič­nému spo­re­niu, ktoré je po 15 rokoch o­slo­bo­de­né od dane. Doteraz sa tento typ sporenia vzťahoval iba na burzovo obchodované cenné papiere. Po novom by sa mal vzťahovať na všetky finančné nástroje a po­sky­to­vať by ho mohli aj ob­chod­níci s cennými papiermi.

Veľmi zásadnou navrhovanou zmenou je od­strá­ne­nie dra­ko­nického zda­ňo­va­nia ziskov z krypto­aktív. Zákon v prvom rade ruší ne­zmyselnú povinnosť platiť zo zisku z krypta zdravotné odvody a zdaňovať sa už nemá ani výmena jednej kryptomeny za druhú. Kryptoaktíva držané viac ako rok majú byť zdaňované sadzbou 7 %.

„Keď prídu rozumné regulácie a zá­ko­ny, tým ľahšie príde k adopcii a norma­lizácii krypta na Slo­vensku. Navrhovaná novela je určite krok vpred a verím, že bude prínosom. Funkčné regulácie pomáhajú inováciám,“ uviedol zakladateľ Mangata Finance Peter Kris.

Zaujímavou novinkou je, že by si investor mohol v rámci zdaňovacieho obdobia uplatniť voči ziskom svoje realizované straty. To dnes nebolo možné ani pri akciách, ani pri kryptomenách či forexe. Zákon chce takisto zlepšiť podmienky aj pre sofistikovanejších investorov. Príjmy z alternatívnych investičných fondov majú podliehať dani 7 % a zlepší sa aj ich dostupnosť.

Zvýšime príjmy do rozpočtu

Pre Slovákov môžu tieto zmeny znamenať obrovský krok dopredu. Nebudú sa musieť obávať, ktorý zákon a akým spôsobom porušili v neprehľadnej spleti zdaňovania, zlepší sa atraktivita aj dostupnosť investovania. Zároveň náš štátny rozpočet určite pocíti nárast príjmov, pretože z aktuálnej nuly to môže ísť už iba smerom hore.

„Nový návrh prináša viacero zmien, ktoré môžu konečne na­štartovať na Slo­vensku kapitálový trh. Pevne verím, že novela prejde. Nemôžeme sa ďalej pozerať na to, ako prichádzame o milióny eur v príjmoch do štátneho rozpočtu,“ doplnil poslanec za SASKU Peter Cmorej.

Čo má priniesť májová novela zákona o zdaňovaní investícií a kryptomien:

  • Zrovnoprávnenie zdaňovania rôznych typov investícií
  • Časový test 1 rok, po ktorého uplynutí sú investície oslobodené od dane
  • Možnosť uplatniť si straty voči ziskom v rámci zdaňovacieho obdobia
  • Oslobodenie tuzemských podielových fondov od zrážkovej dane
  • Zrušenie zdravotných odvodov v prípade kryptomien
  • Nebude sa zdaňovať výmena jednej kryptomeny za druhú
  • Zisk z kryptomien bude po roku držania podliehať dani 7 %
  • Daň 7 % sa bude uplatňovať aj na príjmy z alter­natívnych investičných fondov
  • Zlepší sa dostupnosť alternatívnych investičných fondov znížením minimálnej investície na 50 tisíc eur a zvýšením limitu kva­li­fi­ko­va­ných investorov na 40 %

Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie, SASKA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *