Kategórie
Tlačové správy

SASKA predstavila Radu pre budúcnosť školstva

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k dnes pred­sta­ve­nej Rade pre bu­dúcnosť školstva.

Strana Sloboda a Solidarita oznámila, že okrem silného eko­no­mického pro­gramu sa bude ve­no­vať aj mi­nis­terstvám, o ktoré nie je záujem a ktoré po­tre­bu­jú re­for­my. V rezorte školstva chcú pokračovať v rozbehnutých reformách pod Branislavom Gröhlingom a nadviazať ďalšími zmenami. V tíme, ktorý sa bude venovať školstvu, sú okrem zástupcov učiteľov a ria­di­te­ľov aj zá­stup­co­via ro­di­čov, od­bor­ní­ci, ktorí sa ve­nu­jú du­šev­né­mu zdraviu či roz­voju talentov.

Branislav Gröhling pripomenul jed­not­livé opa­tre­nia, ktoré mi­nis­terstvo školstva pod jeho vedením zaviedlo.

„Na ministerstve školstva sme s ko­le­ga­mi pri­niesli množstvo re­fo­riem a opa­tre­ní: reformu obsahu vzde­lá­va­nia, trans­for­má­ciu SAV, re­for­mu vy­so­kých škôl či po­ra­denského systému. Okrem toho sme za­viedli aj in­vestície do škôl ako dou­čo­va­nie, letné školy, navýšili sme počet asistentov a predĺžili projekty na nich.“

„Sme pripravení pokračovať v re­for­mách a opatre­niach, ktoré sme na mi­nis­terstve začali. Chceme tak robiť aj s tímom ľudí, ktorí od ma­terských až po vy­so­ké školy repre­zen­tujú aj ro­di­čov, odbor­ní­kov na du­šev­né zdravie či ľudí, ktorí sa venujú mladým ta­len­tom,“ hovorí Gröhling.

Rada pre budúcnosť školstva bude poradným orgánom SASKY, jej úlohou bude konzultovať návrhy a prinášať podnety z praxe. Radu tvoria Svetlana Síthová a Ľudovít Paulis, bývalí štátni tajomníci na ministerstve školstva, ale aj Mário Lelovský, podnikateľ v oblasti IT a predseda digitálnej koalície.

Ďalšími členmi sú Anna Chlupíková, učiteľka a bývalá riaditeľka základnej školy, ktorá sa venuje vzdelávaniu riaditeľov, Andrea Madarásová Gecková, vysokoškolská profesorka v oblasti psychológie zdravia, vedecký pracovník a prezident Medzi­národného turnaja mladých fyzikov Martin Plesch. Členkami sú aj Ivett Pavlis, právnička, pedagogička a zakladateľka projektu Rodič ľavou-zadnou či Saskia Repčíková, pe­da­go­gička a zria­ďo­va­teľ­ka súkrom­ných ma­terských škôl. Ex­terným konzultantom je aj Róbert Mistrík.

„Chceme nadviazať na prácu, ktorú sme na mi­nis­terstve začali a priniesť do školstva okrem pohľadu učiteľov a riaditeľov aj pohľad rodičov a ďalších odborníkov. Spoločne chceme zabezpečiť, aby školstvo pripravilo deti na budúcnosť,“ uzavrel Gröhling.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *