Kategórie
Tlačové správy

Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti

Aj v Trenčíne sme predstavili Program Slovensko a jeho investičné možnosti pre regióny.

Ministerstvo investícií pokračuje v krajských konferenciách Tvoríme lepšie Slovensko.

Trenčín – Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú príležitosť. Ich súčasťou je v rámci Programu Slovensko totiž aj sa­mostat­ná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na kon­fe­ren­cii Tvoríme lepšie Slovensko v Trenčíne to zdôraznil minister investícií, re­gio­nál­ne­ho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie Peter Balík. Zástupcov kraja, miest a obcí tiež vyzval na do­čer­pa­nie zazmluv­ne­ných euro­fondov z do­bie­ha­jú­ce­ho obdobia.

„Nové eurofondy z Programu Slovensko prinášajú nielen jed­not­né pravidlá a menej byro­kracie, ale aj úplne novú príležitosť pre regióny. Z celkovej takmer 13-miliardovej obálky budú o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi si tak priamo regióny určia priority, na ktoré využijú svoju euro­fondovú obálku,“ povedal minister Balík.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socio­eko­no­mických partnerov (mimo­vládnych organizácií, podnikateľov či cirkví) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Z takmer 13-miliardového Programu Slovensko môžu regióny v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur. Konkrétne pre celý región Tren­čianskeho kraja je v rámci územného rozvoja vy­čle­ne­ných z nových euro­fondov 177,25 milióna eur. Ďalších 34,3 milióna eur pôjde mestu Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Navyše kraj, resp. región horná Nitra, získa z nových euro­fondov, konkrétne z Fondu na spra­vod­li­vú trans­for­máciu podporu na riešenie dôsledkov ukončenia ťažby a spa­ľo­va­nia uhlia po roku 2023. Z cel­ko­vého objemu fondu 441 miliónov eur je takmer 226 miliónov eur adresovaných hornej Nitre.

Cieľom každej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko, ktoré Ministerstvo investícií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a in­ves­tí­cií SR (MIRRI SR) organizuje postupne v krajských mestách, je samo­správam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových eurofondov.

Najviac z celkovej takmer 13-miliar­do­vej obálky Programu Slovensko ide na zelené a kli­ma­tické ciele a zvý­še­nie ener­ge­tickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na za­mest­nanosť, kvalitné vzde­lá­va­nie a fun­gu­jú­ce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a di­gi­ta­li­zá­cie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prí­rod­ného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Už v tomto roku sa z Programu Slovensko plánujú výzvy za vyše 5 miliárd eur, pričom prvé sa vyhlásia už v naj­bližších týždňoch.

„Naším cieľom je uľahčiť samosprávam, ale aj ďalším žiadateľom, cestu k euro­fondom či dotáciám. Potrebnú pomoc im poskytnú naši odborníci v Regionálnych centrách, ktoré zriadilo naše ministerstvo v spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi, ako aj Úradom vlády SR v každom krajskom meste,“ upozornil predstaviteľov samo­správ minister Balík.

Dodal, že za prvé mesiace existencie regionálnych centier odborníci z MIRRI SR a z ďalších ministerstiev poskytli záujemcom viac ako 3 000 bez­platných konzultácií.

Dôležitou témou v Trenčíne bolo dobiehajúce programové obdobie. Samo­správy oceňujú najnovšiu pomoc MIRRI SR v súvislosti s ich nákladmi na prijatie utečencov z Ukrajiny. Z výzvy za 127 miliónov eur môže získať financie až 1 500 miest a obcí evidovaných ministerstvom vnútra. V Tren­čianskom kraji má na túto finančnú podporu nárok 150 obcí, ktoré spolu získajú takmer 11 miliónov eur. Minister Peter Balík zároveň vyzval samo­správy, aby využili všetky zazmluvnené euro­fondy a svoje projekty zrealizovali do konca roka tak, ako sa zaviazali v zmluve.

Pre Trenčiansky kraj je dôležitá aj cez­hra­ničná spolu­práca pod­po­ro­va­ná z euro­fondov, konkrétne z programu Interreg Slovensko – Česko. V uplynulom programovom období sa z Interreg SK-CZ v kraji podporilo 35 projektov. Vybudovalo alebo zmodernizovalo sa vyše 37 kilometrov cyklotrás a pomohlo sa obnoviť 15 pamiatok, medzi nimi aj časť Tren­čianskeho hradu. V novom programovom období sú už vyhlásené prvé tri výzvy. Podporia riešenia následkov klimatickej zmeny, starostlivosť o pamiatky a rozvoj turizmu, ako aj spoluprácu inštitúcií na oboch stranách hranice.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *