Kategórie
Tlačové správy

Reakcia Ondreja Dostála na návrh Igora Matoviča

Reakcia poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála na opätovné podanie Igora Matoviča 500 eur za voľby.

Dnešné predloženie návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, podľa ktorej by sa mala za účasť v jesenných parlamentných voľbách vyplácať voličom odmena vo výške 500 eur, je zjavným pokusom Igora Matoviča obísť zákon o rokovacom poriadku.

Dnes nebol schválený rovnaký návrh Igora Matoviča. Podľa § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku:

„Ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona ‚v tej istej veci‘ možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.“

Predložením rovnakého návrhu ešte pred hlasovaním chcel evidentne dosiahnuť, aby toto ustanovenie obišiel a aby sa o jeho obsahovo zhodnom návrhu mohlo rokovať na májovej schôdzi.

Nový návrh poslanca Matoviča je však napriek tomu predložený v rozpore s rokovacím poriadkom NR SR, pretože ide o návrh v tej istej veci ako návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1415) (ďalej len „návrh skupiny poslancov OĽaNO“), od ktorého neschválenia neuplynulo šesť mesiacov.

Návrh skupiny poslancov OĽaNO bol do NR SR doručený 13. 1. 2023 a na svojej 83. schôdzi 14. 2. 2022 NR SR rozhodla, že návrh zákona neprerokuje v druhom čítaní (hlasovanie č. 137). Nový návrh poslanca Matoviča bol do NR SR doručený dnes 29. 3. 2023, teda pred uplynutím zákonom stanovenej šesťmesačnej lehoty, čiže v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.

Oba predmetné návrhy zákonov navrhujú novelizovať zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Obsahom oboch návrhov zákonov je návrh poskytnúť voličom odmenu za účasť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa návrhu poslancov OĽaNO by odmena mala byť poskytovaná voličovi, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do NR SR, vo forme 10% zľavy z poplatkov platených štátu (čl. I, bod 2). Podľa návrhu poslanca Matoviča by voličovi, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do NR SR, mala byť poskytnutá odmena vo výške 500 eur (čl. I, bod 1). Návrh poslancov OĽaNO predpokladá, že takáto odmena za účasť vo voľbách do NR SR by bola poskytovaná trvale. Nový návrh poslanca Matoviča predpokladá, že takáto odmena za účasť vo voľbách by sa týkala iba volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023.

Návrhy zákonov nie sú identické, týkajú sa aj odlišných ustanovení zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Slovné spojenie „v tej istej veci“ obsiahnuté v § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku však neznamená, že musí ísť o úplne identické návrhy zákonov. Výklad predmetného ustanovenia poskytol Ústavnoprávny výbor NR SR svojím uznesením č. 196 zo 16. mája 2011 (V. volebné obdobie), v ktorom konštatoval:

„Uplatnenie temporálneho obmedzenia zákonodarnej iniciatívy podľa § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je podmienené predložením formálne aj obsahovo totožného návrhu zákona, ale predložením nového návrhu zákona v rovnakej veci, akú upravoval návrh zákona, ktorý Národná rada Slovenskej republiky neschválila. Pojem ‚v tej istej veci‘ je pre účely § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku potrebné vykladať tak, že ‚tou istou vecou‘ sa rozumejú tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh zákona. Pri posudzovaní, či ide o tie isté právne vzťahy a teda o tú istú vec, je potrebné prihliadnuť najmä na to, či je totožným predmet dotknutých návrhov zákonov.“

Nový návrh poslanca Matoviča bez najmenších pochybností upravuje tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh poslancov OĽaNO, a to poskytnutie odmeny za účasť vo voľbách do NR SR, a preto je dnes podaný nový návrh poslanca Matoviča predložený v rozpore s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

Vyššie uvedené je navyše zrejmé aj zo skutočnosti, že nový návrh poslanca Matoviča bol podaný dnes pred hlasovaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1440) (ďalej len „pôvodný návrh poslanca Matoviča“). Pôvodný návrh poslanca Matoviča a nový návrh poslanca Matoviča sú obsahovo zhodné a oba predpokladajú odmenu za účasť vo voľbách vo výške 500 eur. Poslanec Matovič sa predložením svojho nového návrhu chcel vyhnúť tomu, aby po neschválení jeho pôvodného návrhu v tej istej veci, nebolo možné takýto návrh zákona predložiť najbližších 6 mesiacov. Rovnaký postup však použil aj pri predkladaní svojho pôvodného návrhu. Ten bol totiž do NR SR doručený 14. 2. 2023, teda v deň, keď NR SR neschválila návrh poslancov OĽaNO. Pôvodný návrh poslanca Matoviča bol do NR SR doručený krátko pred hlasovaním o návrhu poslancov OĽaNO, čo len potvrdzuje, že aj sám poslanec Matovič si bol vedomý, že jeho pôvodný návrh a návrh poslancov OĽaNO sú návrhmi zákona v tej istej veci a po neschválení návrhu poslancov OĽaNO by začala plynúť šesťmesačná lehota, počas ktorej by takýto návrh zákona nemohol predložiť. Keďže pôvodný návrh poslanca Matoviča a nový návrh poslanca Matoviča sú obsahovo zhodné a sám poslanec Matovič svojím postupom pri predkladaní svojho pôvodného návrhu zákona priznal, že jeho pôvodný návrh a neschválený návrh poslancov OĽaNO sú návrhy zákona v tej istej veci, je zrejmé, že aj nový návrh poslanca Matoviča a neschválený návrh poslancov OĽaNO sú návrhmi zákonov v tej istej veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné nový návrh poslanca Matoviča zaradiť do programu nasledujúcej schôdze NR SR, pretože nespĺňa náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku.

„Na tieto skutočnosti som dnes listom upozornil predsedu NR SR Borisa Kollára a požiadal som ho, aby nový návrh poslanca Matoviča nezaradil do programu májovej schôdze. List predsedovi NR SR prikladám v prílohe,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál.

Príloha:

Vážený pán
Boris Kollár
predseda NR SR

Vážený pán predseda,

dovoľujem si Vás týmto upozorniť, že do Národnej rady Slovenskej republiky bol dnes predložený návrh zákona, ktorého podaním došlo podľa môjho názoru k porušeniu § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku“). Konkrétne ide o návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1534) (ďalej len „nový návrh poslanca Matoviča“).

Podľa § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku:

„Ak národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.“

Nový návrh poslanca Matoviča nespĺňa podľa môjho názoru túto zákonom stanovenú podmienku, pretože ide o návrh v tej istej veci ako návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1415) (ďalej len „návrh skupiny poslancov OĽaNO“), od ktorého neschválenia neuplynulo šesť mesiacov.

Návrh skupiny poslancov OĽaNO bol do NR SR doručený 13. 1. 2023 a na svojej 83. schôdzi 14. 2. 2022 NR SR rozhodla, že návrh zákona neprerokuje v druhom čítaní (hlasovanie č. 137). Nový návrh poslanca Matoviča bol do NR SR doručený dnes 29. 3. 2023, teda pred uplynutím zákonom stanovenej šesťmesačnej lehoty, čiže v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.

Oba predmetné návrhy zákonov navrhujú novelizovať zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Obsahom oboch návrhov zákonov je návrh poskytnúť voličom odmenu za účasť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa návrhu skupiny poslancov OĽaNO by odmena mala byť poskytovaná voličovi, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do NR SR, vo forme 10% zľavy z poplatkov platených štátu (čl. I, bod 2). Podľa návrhu poslanca Matoviča by voličovi, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do NR SR, mala byť poskytnutá odmena vo výške 500 eur (čl. I, bod 1). Návrh skupiny poslancov OĽaNO predpokladá, že takáto odmena za účasť vo voľbách do NR SR by bola poskytovaná trvale. Nový návrh poslanca Matoviča predpokladá, že takáto odmena za účasť vo voľbách by sa týkala iba volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra 2023.

Návrhy zákonov nie sú identické, týkajú sa aj odlišných ustanovení zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Slovné spojenie „v tej istej veci“ obsiahnuté v § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku však neznamená, že musí ísť o úplne identické návrhy zákonov. Výklad predmetného ustanovenia poskytol Ústavnoprávny výbor NR SR svojím uznesením č. 196 zo 16. mája 2011 (V. volebné obdobie), v ktorom konštatoval:

„Uplatnenie temporálneho obmedzenia zákonodarnej iniciatívy podľa § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je podmienené predložením formálne aj obsahovo totožného návrhu zákona, ale predložením nového návrhu zákona v rovnakej veci, akú upravoval návrh zákona, ktorý Národná rada Slovenskej republiky neschválila. Pojem ‚v tej istej veci‘ je pre účely § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku potrebné vykladať tak, že ‚tou istou vecou‘ sa rozumejú tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh zákona. Pri posudzovaní, či ide o tie isté právne vzťahy, a teda o tú istú vec, je potrebné prihliadnuť najmä na to, či je totožným predmet dotknutých návrhov zákonov.“

Nový návrh poslanca Matoviča bez najmenších pochybností upravuje tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh skupiny poslancov OĽaNO, a to poskytnutie odmeny za účasť vo voľbách do NR SR, a preto je dnes podaný nový návrh poslanca Matoviča predložený v rozpore s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

Vyššie uvedené je navyše zrejmé aj zo skutočnosti, že nový návrh poslanca Matoviča bol podaný dnes pred hlasovaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1440) (ďalej len „pôvodný návrh poslanca Matoviča“). Pôvodný návrh poslanca Matoviča a nový návrh poslanca Matoviča sú obsahovo zhodné a oba predpokladajú odmenu za účasť vo voľbách vo výške 500 eur. Poslanec Matovič sa predložením svojho nového návrhu chcel vyhnúť tomu, aby po neschválení jeho pôvodného návrhu v tej istej veci, nebolo možné takýto návrh zákona predložiť najbližších 6 mesiacov. Rovnaký postup však použil aj pri predkladaní svojho pôvodného návrhu. Ten bol totiž do NR SR doručený 14. 2. 2023, teda v deň, keď NR SR neschválila návrh skupiny poslancov OĽaNO. Pôvodný návrh poslanca Matoviča bol do NR SR doručený krátko pred hlasovaním o návrhu skupiny poslancov OĽaNO, čo len potvrdzuje, že aj sám poslanec Matovič si bol vedomý, že jeho pôvodný návrh a návrh skupiny poslancov OĽaNO sú návrhmi zákona v tej istej veci a po neschválení návrhu poslancov OĽaNO by začala plynúť šesťmesačná lehota, počas ktorej by takýto návrh zákona nemohol predložiť. Keďže pôvodný návrh poslanca Matoviča a nový návrh poslanca Matoviča sú obsahovo zhodné a sám poslanec Matovič svojím postupom pri predkladaní svojho pôvodného návrhu zákona priznal, že jeho pôvodný návrh a neschválený návrh skupiny poslancov OĽaNO sú návrhy zákona v tej istej veci, je zrejmé, že aj nový návrh poslanca Matoviča a neschválený návrh poslancov OĽaNO sú návrhmi zákonov v tej istej veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je podľa môjho názoru možné nový návrh poslanca Matoviča zaradiť do programu nasledujúcej schôdze NR SR, pretože nespĺňa náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku.

Zároveň by som si Vás dovolil upozorniť, že ide o obdobnú situáciu so situáciou, ktorá nastala pri predložení návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 228). Tento návrh bol predložený v tej istej veci ako návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Magdalény SULANOVEJ, Miroslava URBANA a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 144), od ktorého neschválenia v čase predloženia návrhu poslanca Čepčeka neuplynulo šesť mesiacov. Na túto skutočnosť som Vás tiež upozornil listom z 31. augusta 2020. Hoci ani v prípade návrhov poslanca Čepčeka a skupiny poslancov za ĽSNS nešlo o úplne identické návrhy, išlo o návrhy v tej istej veci, čo konštatoval aj ústavnoprávny výbor uznesením č. 98 z 8. septembra 2020. A preto rozhodnutím predsedu NR SR č. 231 z 10. septembra 2022 bolo konštatované, že návrh zákona pána poslanca Čepčeka nebol predložený v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, v dôsledku čoho návrh pána poslanca Čepčeka nebol zaradený na rokovanie schôdze NR SR. Domnievam sa preto, že v obdobnej situácii by sa malo postupovať rovnako.

S pozdravom

Ondrej Dostál
poslanec NR SR

V Bratislave 29. marca 2023


Reakciu zaslal: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *