Kategórie
Tlačové správy

Vzdelanostná úroveň obcí v SR

Kde žijú najviac a najmenej vzdelaní obyvatelia.

SODB 2021

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“ prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR. Prinášame vám seriál zaujímavých informácií a poznatkov zo štúdie.

Dnes pekná zaujímavosť o obciach na Slovensku, ktoré majú nadpriemernú vzdelanostnú úroveň.

Nadpriemernú vzdelanostnú úroveň má približne 12 % obcí v SR

Vzdelanostnú úroveň nad hodnotou celoslovenského priemeru má 12 % obcí. Podľa očakávania a predošlých konštatovaní ide o všetky krajské mestá, 50 okresných miest (zo 72).

TOP medzi obcami s najvyššou vzdelanostnou úrovňou tvoria obce Rovinka, Donovaly, Miloslavov, Špania Dolina, Marianka a Chorvátsky Grob.

Obec Rovinka

V obci Rovinka sa sčítalo 5 136 obyvateľov, miernu prevahu majú ženy. Z daného počtu obyvateľov má až 3 391 vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie. Obec je priemerným vekom mladá – obyvatelia majú v priemere 34 rokov. Vysoký podiel tvoria obyvatelia v produktívnom veku – 3 378 a deti do 14 rokov až 1 292. Len 466 ľudí v obci Rovinka má nad 65 rokov. Keď si uvedomíme fakt, že deti do 14 rokov ešte nemohli ukončiť svoje vzdelanie, zistíme, že každý obyvateľ obce Rovinka má kvalitné vzdelanie. Obyvatelia obce Rovinka žijú na veľkorysej priemernej podlahovej nad 100 m².

Obec Donovaly

V obci Donovaly sa sčítalo len 249 obyvateľov. Prevahu majú muži – čo patrí na Slovensku k raritám. Z daného počtu obyvateľov má až 199 vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Keď uvážime, že v obci žije 17 detí do 14 rokov, môžeme konštatovať, že každý obyvateľ Donoval má vysokú vzdelanostnú úroveň. Priemerný vek v obci je viac ako 46 rokov a obyvatelia žijú svoje životy na priemernej podlahovej ploche 78,5 m².

Obec Miloslavov

V obci sa sčítalo presne 4 000 obyvateľov. V priemere je o niečo viac žien ako mužov. Až 2 654 obyvateľov má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Obec je veľmi mladá – priemerný vek obyvateľov je cez 33 rokov. V obci žije až 1 047 detí do 14 rokov a raritne málo dôchodcov – len 336. Miloslavov je obcou, kde obyvatelia nešetria svojou podlahovou plochou pre život. V priemere žijú na viac ako 111 m².

Obec Špania Dolina

Obec svojím počtom obyvateľov 223 patrí k mini obciam. Aj tu žije raritne o niečo viac mužov ako žien – podobne ako na Donovaloch. Kvalitné vysokoškolské a úplné stredoškolské vzdelanie tu dosahuje 175 obyvateľov. Žije tu 26 detí do 14 rokov, ktoré ešte neukončili základnú školu a presne takýto počet obyvateľov si udáva základné vzdelanie. Z daného plynie, že aj tu môžeme konštatovať, že každý obyvateľ obce dosiahol vysokú úroveň svojho vzdelania. Priemerný vek obyvateľov obce presahuje 44 rokov a aj v Španej Doline majú obyvatelia radi veľkometrážne bývanie – žijú na viac ako 100 m² v priemere.

Obec Marianka

V obci Marianka sa sčítalo 2 284 obyvateľov. Mierne prevládajú ženy. Aj tu žijú hlavne mladšie generácie. Priemerný vek obyvateľov je 38 rokov. Žije tu 488 detí a len 285 seniorov nad 65 rokov. Až 1 536 obyvateľov – čo sú všetci v produktívnom veku – tu dosahuje vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Marianka a jej obyvatelia sú špecifickí aj podlahovou plochou bytov – obyvatelia obce žijú na viac ako 131,63 m² v priemere.

Obec Chorvátsky Grob

V obci sa sčítalo 6 830 obyvateľov. Opäť s jemnou prevahou žien. Obec je vekom mladá, priemerný dosiahnutý vek obyvateľov je necelých 35 rokov. V obci žije z daného počtu až 1 752 detí do 14 rokov a len 586 dôchodcov. Až 4 413 obyvateľov dosiahlo kvalitné vzdelanie. Keď uvážime počet detí do 14 rokov v obci, aj tu môžeme konštatovať, že doslova každý obyvateľ Chorvátskeho Grobu je vzdelaný. Obyvatelia obce žijú na podlahovej ploche viac ako 117 m².

Najnižšia vzdelanostná úroveň

Naopak medzi obcami s najnižšou vzdelanostnou úrovňou prevládajú obce, ktoré sú situované na južnom Slovensku. Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň len od 46 do hodnoty 62. V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí až 44 %. Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to: Lomnička, Jurské, Chminianske Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany.

V obci Sútor má zo 649 obyvateľov až 441 základné vzdelanie, vysokoškolské nedosiahol nikto. V obci Kesovce žije 271 obyvateľov, z toho 179 má ukončenú len základnú školu, v obci Dulovo z 254 obyvateľov dosiahlo základné vzdelanie 145 a len jeden obyvateľ ukončil vysokú školu.

V obci Radnovce z 990 obyvateľov dosiahlo základné vzdelanie až 628 a žijú tu traja obyvatelia, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie.

V obci Lomnička má z 3 239 obyvateľov základné vzdelanie 1 587, stredoškolské 401 obyvateľov a traja obyvatelia majú vysokú školu. Obec je mladá – priemerný vek obyvateľov je len 20,79 roka a v obci žije až 1 449 detí, v produktívnom veku je 1 737 obyvateľov a len 53 obyvateľov dosahuje vek nad 65 rokov.

Podobná situácia je v obci Žehra, kde 2 602 obyvateľov má v priemere len 24 rokov. Základné vzdelanie dosiahlo 1 157 ľudí, stredoškolské 196 ľudí a vysokú školu má 35 obyvateľov obce.

Obec Bystrany je tiež vekom mladá. Priemerný vek obyvateľov je cez 25 rokov a sčítalo sa tu 3 824 obyvateľov, z ktorých 2 022 má len základné vzdelanie.

V obci Jarovnice sa sčítalo 7 241 obyvateľov s priemerným vekom 22 a pol roka. Základné vzdelanie dosahuje 3 729 obyvateľov. Obec má veľký podiel detí. Žije tu 3 110 detí do 14 rokov, 3 922 obyvateľov je v produktívnom veku a len 209 obyvateľov sú seniori nad 65 rokov.

Indikátor vzdelanostnej úrovne
Indikátor vzdelanostnej úrovne.

Súvisiace články:


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *