Kategórie
Tlačové správy

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR (1. časť)

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorú na základe údajov SODB 2021 vypracovala spoločnosť TREXIMA Bratislava, prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR. Prinášame vám seriál zaujímavých informácií a poznatkov zo štúdie.

SODB 2021

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva na Slovensku rastie

Štúdia informuje, že indikátor vzdelanostnej úrovne obyvateľstva SR je na úrovni 70, čo znamená, že osoby dosahujú v priemere 70 % maximálnej možnej vzdelanostnej úrovne. Táto hodnota vzrástla od roku 2011 o 2 p. b. Do tejto hodnoty sú zahrnuté všetky osoby s trvalým pobytom v SR vrátane mladistvých, ktorí ešte nedosiahli svoju plnú úroveň vzdelania. Preto je zaujímavý pohľad na osoby podľa ekonomickej aktivity. Pod priemernou vzdelanostnou úrovňou v SR sa nachádzajú nezamestnaní a nepracujúci dôchodcovia s približne rovnakou vzdelanostnou úrovňou.

Prekvapujúce zistenie – najvzdelanejšie osoby sú na materskej

Určite spoločensky novým zistením je, že najvzdelanejšie osoby v SR sú aktuálne na materskej dovolenke. Štúdia definuje, že výraznejšie nad priemernou republikovou úrovňou vzdelania sa nachádzajú osoby pracujúce bližšie k maximálnej úrovni vzdelania, ale predovšetkým osoby na materskej a rodičovskej dovolenke s indikátorom vzdelanostnej úrovne 85. Práve úroveň vzdelania v tejto kategórii najvýraznejšie vzrástla oproti roku 2011 a v súčasnosti tak na materskú a rodičovskú dovolenku odchádzajú stále vzdelanejšie osoby. Štúdia predpokladá, že za tento fenomén môže aj legislatíva zvyšujúca maximálnu sumu materského príspevku a zjednodušenie pravidiel pre „otcovskú dovolenku“. V roku 2011 bolo zo všetkých osôb v tejto kategórii len 2 % mužov, dnes je to takmer 10 %.

Ekonomická aktivita
Ekonomická aktivita.

Ženy sú vzdelanejšie

Štúdia odhaľuje, že celková vzdelanostná úroveň žien bola v roku 2021 na hodnote 71, čo je o 1 p. b. viac ako u mužov. Výraznejšie rozdiely v prospech žien sú v členení podľa ekonomickej aktivity, kde majú nezamestnané ženy vyššiu vzdelanostnú úroveň ako nezamestnaní muži, v priemere o 2 p. b.; a takisto pracujúce ženy v priemere o 3 p. b. vyššiu úroveň ako pracujúci muži.

Podľa pohlavia
Podľa pohlavia.

Vzdelanie narástlo aj u mladistvých

Vo všeobecnosti majú mladšie generácie vyššiu vzdelanostnú úroveň. Štúdia pripomína, že tu je potrebné mať na pamäti odlišnú dostupnosť vysokoškolského vzdelania v minulosti.

Starší muži sú vzdelaní

Pokles vzdelanostnej úrovne s narastajúcim vekom je mierne odlišný pri zástupcoch pohlaví. Mladšie ženy sú výrazne vzdelanejšie ako muži, keďže v kategóriách do 34 rokov je rozdiel vzdelanostnej úrovne v prospech žien na úrovni 6 p. b. S pribúdajúcim vekom sa tento rozdiel medzi pohlaviami znižuje, až sa napokon pri vekovej kategórii 60 – 64 rokov vzdelanostná úroveň vyrovná. Vo vyšších vekových kategóriách potom dominujú muži, keď napríklad vo vekovej kategórii 95 a viac rokov činí rozdiel vzdelanostnej úrovne až 12 p. b. v prospech mužov. To je možné sčasti vysvetliť odlišným spoločenským postavením mužov a žien v minulosti.

Najvzdelanejšie skupiny zamestnaní

Maximálnu možnú vzdelanostnú úroveň mali v roku 2021 tri skupiny zamestnaní, a to vysokoškolskí učitelia, veterinárni lekári a lekári. Len o 1 p. b. nižšiu vzdelanostnú úroveň badať v skupinách Učitelia v stredných školách, Špecialisti v oblasti práva a Dôstojníci ozbrojených síl.

V týchto skupinách je vzdelanie priam nutným predpokladom k výkonu daného zamestnania. Z pohľadu pohlavia nájdeme výraznejšie odlišnosti vo vzdelanostnej úrovni v niektorých skupinách zamestnaní. Výrazne vyššiu vzdelanostnú úroveň majú muži napríklad v skupine zamestnaní Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky, kde je to 6 p. b. (muži 89, ženy 83). Na opačnej strane spektra sa nachádzajú skupiny zamestnaní, v ktorých majú výraznejšie vyššiu úroveň vzdelania ženy. Takými sú napríklad Špecialisti v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny, kde je to 10 p. b. (ženy 88, muži 78); Odborní pracovníci vo verejnej správe s rozdielom 7 p. b. (ženy 88, muži 81).

Indikátor vzdelanostnej úrovne
Indikátor vzdelanostnej úrovne.

Štúdia je dostupná na stránke www.scitanie.sk.

Pozri: Úvodný článok o štúdii.


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Jedna odpoveď na “Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR (1. časť)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *