Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR prináša prvé výsledky SODB 2021 v roku sčítania

Na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov.

SODB 2021

Základné výsledky SODB 2021

„Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) bolo pre nás štatistikov obrovskou výzvou. Ide o najväčší štatistický projekt z hľadiska rozsahu činností, ako aj zapojenia ľudských zdrojov. Jeho realizácia bola hodna 21. storočia. Uvedomili sme si možnosti informačných technológií a veľa sme sa vzájomne naučili. Moja obrovská vďaka za nasadenie počas celého projektu patrí expertom Štatistického úradu SR. Vďaka ich svedomitej práci môžeme splniť sľub, ktorý sme dali verejnosti a priniesť údaje z SODB 2021 ešte v roku sčítania.

Sčítanie v roku 2021 bolo jedinečné a jeho jedinečnosť sa prejavuje aj v etape spracovania. Nový koncept sčítania menej administratívne zaťažil obyvateľov, ale výrazne sa sťažilo spracovanie. V tejto fáze prezentujeme základné údaje o domoch a bytoch a vybrané základné údaje o obyvateľoch. Samozrejme, v prezentácii ďalších výsledkov budeme pokračovať začiatkom roku 2022 a následne celý budúci rok 2022,“ povedal Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom uverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania. SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov s administratívnymi zdrojmi. Aj vďaka novému konceptu sčítania prinášame údaje, ktoré sú kvalitnejšie a presnejšie. V porovnaní s tradičným sčítaním sme pri jednotlivých otázkach dosiahli vyššiu mieru odpovedí, a to aj priamo od obyvateľov. Všetky uverejnené základné údaje nájdete na www.scitanie.sk.

V SR žije 5 449 270 obyvateľov

V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 5 449 270 obyvateľov. O niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %. Z celkového počtu obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien.

Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.

Jedným z pozitívnych trendov, ktoré ukázali výsledky SODB 2021, je, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (18,4 %). Naďalej však najviac obyvateľov má dosiahnuté úplne stredné vzdelanie s maturitou.

Výrazne najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (31,7 %) žije v Bratislavskom kraji. Zároveň má Bratislavský kraj najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 %). Veľmi vyvážený podiel v rámci všetkých krajov SR majú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním s maturitou.

Čo sa týka rodinného stavu, výsledky SODB 2021 sú porovnateľné s predchádzajúcimi sčítaniami.

Bolo sčítaných 1 234 592 domov a iných obydlí

Celkovo bolo sčítaných 1 234 592 domov. Takmer 30 % domov bolo postavených v období medzi rokmi 1961 až 1980, pričom krajom, ktorý mal najviac domov/obydlí vystavaných v tomto období, bol Nitriansky kraj. V posledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 % domov, z toho najviac v Bratislavskom kraji.

Obdobie s najvyšším počtom rekonštrukcií domov (výmena okien a/alebo rekonštrukcia strechy a/alebo obvodového plášťa a/alebo prístavba/nadstavba) boli roky 2010 – 2015, keď bolo zrekonštruovaných 23,2 % domov. Stále však máme na Slovensku takmer 39 % domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec. Najčastejšia bola obnova okien (54,4 %), nasledovala obnova obvodového plášťa (zateplenie), realizovaná pri 32,2 % domov a obnova strechy (30,9 % domov).

Zlepšila sa vybavenosť bytov

Na Slovensku prevažujú byty v rodinných domoch, je ich až 49,2 %, a v bytových domoch (45,9 %). Najväčší podiel bytov je v Bratislavskom kraji, 16,1 % všetkých bytov. Krajom s najnižším podielom bytov je Trnavský kraj s 10,8 % bytov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou už 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň nadviazalo elektronické online samosčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Do asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. Po zbere údajov od obyvateľov pokračovalo SODB 2021 spracovaním údajov vrátane prácou s administratívnymi zdrojmi.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie: „Novinkou nebola len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Inovatívnym je aj spôsob šírenia údajov. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Preto súčasťou spracovania bola a je práca s množstvom zdrojov. To, že sme znížili administratívnu záťaž obyvateľov pre Štatistický úrad, znamenalo komplexnejšie a zložitejšie spracovania. Výsledkom sú však skvalitnené údaje pripravené na publikovanie v roku sčítania.“

Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR: „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bolo pre nás štatistikov určite obrovskou výzvou. Jeho realizácia bola hodna 21. storočia. Uvedomili sme si možnosti informačných technológií, veľa sme sa vzájomne naučili, ľudsky nás preverila pandémia. Štatistický úrad SR zvládol metodiku, prípravu a realizáciu úplne nového konceptu sčítania.“

Všetky údaje na www.scitanie.sk

Široká aj odborná verejnosť si môže dáta pohodlne nájsť na stránke www.scitanie.sk a pozrieť si údaje, ktoré ju zaujímajú v podobe dashboardov, tabuliek, kociek, open data, anonymizovaných databáz výlučne na výskumné účely, údaje o obci a podobne. Okrem aktuálnych údajov z ostatného sčítania stránka ponúkne aj históriu sčítania a mnohé ďalšie zaujímavé informácie o slovenskej spoločnosti.

2 odpovede na “Štatistický úrad SR prináša prvé výsledky SODB 2021 v roku sčítania”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *