Kategórie
Tlačové správy

Čo z regionálneho hľadiska ukázali výsledky ostatného cenzu

Koncom roku 2021 a začiatkom roku 2022 uverejnil Štatistický úrad SR ďalšie zo základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Prinášame vám podrobnejšiu analýzu týchto ukazovateľov v rámci porovnania jednotlivých krajov SR – ide o ukazovatele krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie.

SODB 2021

Krajina narodenia

Podľa výsledkov SODB 2021 bolo 95,8 % obyvateľov narodených na Slovensku (5 221 351). Mimo Slovenska sa narodilo 3,9 % obyvateľov (213 550) a u 0,3 % obyvateľov bola krajina narodenia nezistená (14 369). Vo všetkých krajoch SR bol podiel narodených v SR viac ako 93 %.

Najvyššie zastúpenie narodených mimo SR mali obyvatelia s trvalým pobytom v dvoch krajoch západného Slovenska, v Bratislavskom kraji 6 % (43 174 obyvateľov) a v Trnavskom kraji 4,1 % (23 408 obyvateľov), tretí najvyšší podiel narodených mimo SR pripadal na Košický kraj (3,9 %, 30 632 obyvateľov).

V Žilinskom kraji bol zaznamenaný najnižší podiel narodených mimo SR s podielom 3,1 % obyvateľov (21 582).

Štátna príslušnosť

Až 99 % obyvateľov s trvalým pobytom v SR malo slovenskú štátnu príslušnosť. Bratislavský kraj sa dlhodobo vyznačuje vyšším podielom cudzincov ako ostatné kraje SR, čo dokazujú aj výsledky SODB 2021. Bratislavský kraj mal v rámci krajov SR najvyšší podiel cudzincov (2,7 %, 19 569 obyvateľov).

Na druhej strane Prešovský kraj mal najnižšie zastúpenie cudzincov (0,6 %, 4 868 obyvateľov). Trendom ostatných desiatich rokov je nárast počtu a podielu cudzincov s trvalým pobytom žijúcich v krajoch SR. Najvýraznejší nárast za ostatných desať rokov bol v Bratislavskom kraji, kde sa počet cudzincov s trvalým pobytom zvýšil z 5 264 v roku 2011 na 19 569 v roku 2021, t. j. nárast predstavoval vyše 14-tisíc cudzincov s trvalým pobytom.

Rodinný stav

Vyše 44 % obyvateľov s trvalým pobytom v SR bolo slobodných (2 418 756 obyvateľov). Druhou najpočetnejšou skupinou boli osoby žijúce v manželstve (40,1 %, 2 182 365 obyvateľov). Podiel rozvedených osôb predstavoval 8,2 % (444 536 obyvateľov) a podiel ovdovených osôb 7 % (383 625 obyvateľov). V rámci jednotlivých krajov SR je štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu podobná ako v SR.

Na úrovni krajov SR a aj v rámci SR mal najvyšší podiel slobodných osôb Košický kraj (47 % zo všetkých obyvateľov Košického kraja, 15,2 % zo všetkých slobodných osôb v SR, 367 709 obyvateľov).

Trendom ostatných desiatich rokov je zvyšovanie podielu slobodných osôb vo všetkých krajoch SR a pokles podielu osôb žijúcich v manželstve takmer vo všetkých krajoch SR s výnimkou Prešovského kraja. V rámci krajov SR najvýraznejší nárast podielu slobodných osôb zaznamenal Bratislavský kraj (zo 40,2 % v roku 2011 na 44,4 % v roku 2021). Zároveň sme tu zaznamenali najväčší pokles ženatých, vydatých osôb (zo 42,6 % v roku 2011 na 39,1 % v roku 2021, teda o 3,5 %).

Bratislavský kraj je kraj charakteristický najvyššou intenzitou rozvodovosti v SR, čo sa ukázalo aj pri výsledkoch SODB 2021, keďže v rámci SR a aj v rámci krajov SR mal najvyšší podiel rozvedených osôb (15,5 % zo všetkých rozvedených obyvateľov v SR, 9,6 % zo všetkých obyvateľov Bratislavského kraja, 68 877 obyvateľov).

Nitriansky kraj, ktorý má dlhodobo najvyššiu intenzitu úmrtnosti v SR, mal nielen v rámci SR najvyšší podiel ovdovených osôb (14,4 %, 55 044 obyvateľov), ale aj v rámci krajov SR (8,1 %).

Prešovský kraj, ktorý sa vyznačuje vysokou intenzitou sobášnosti v SR, mal nielen v rámci SR najvyšší podiel osôb žijúcich v manželstve (15,9 %, 346 483 obyvateľov), ale aj v rámci krajov SR (42,8 %).

Vzdelanie

Za desať rokov od sčítania obyvateľov v roku 2011 sa zmenila vzdelanostná úroveň obyvateľov SR v prospech nárastu obyvateľov s najvyššie ukončeným vysokoškolským vzdelaním. V roku 2021 počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov presiahol 1 milión obyvateľov (18,4 %, 1 001 446 obyvateľov).

Najpočetnejšou skupinou v SR naďalej zostávajú obyvatelia s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou (24,7 %, 1 343 972 obyvateľov). Nasleduje skupina obyvateľov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity (19,2 %, 1 047 353 obyvateľov). Treťou najpočetnejšou skupinou sú už spomínaní obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním.

V rámci SR mal Prešovský kraj v obidvoch najpočetnejších skupinách obyvateľov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania najvyšší podiel obyvateľov. Podiel obyvateľov s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou predstavoval 14,3 % z celkového počtu obyvateľov s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou v SR (191 819 obyvateľov) a podiel obyvateľov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity predstavoval 14,5 % z celkového počtu obyvateľov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity v SR (151 816 obyvateľov). Bratislavský kraj je krajom s vysokou koncentráciou vysokých škôl, úradov, zahraničných firiem, ktoré vyžadujú pracovné pozície s vyšším vzdelaním, čo dokazujú aj výsledky SODB 2021. V rámci SR mal Bratislavský kraj najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (22,8 %, 228 362 obyvateľov). Najvyšší podiel obyvateľov s najnižším vzdelaním, základným, mal Prešovský kraj so 17,8 % zo všetkých obyvateľov SR s ukončeným základným vzdelaním (164 238 obyvateľov). Na druhej strane v rámci SR mal najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním Trenčiansky kraj s 8,7 % (80 516 obyvateľov).

Regionálne rozdiely vo vzdelanostnej úrovni obyvateľstva na úrovni krajov SR sú zrejmé.

V rámci krajov SR mal najvyšší podiel obyvateľov s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a obyvateľov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity Trenčiansky kraj. Podiel obyvateľov s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou predstavoval 27 % z celkového počtu obyvateľov v Trenčianskom kraji (155 770 obyvateľov) a podiel obyvateľov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity predstavoval 23,1 % z celkového počtu obyvateľov v Trenčianskom kraji (133 251 obyvateľov). Výrazne najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov mal Bratislavský kraj, v rámci krajov SR tento podiel predstavoval 31,7 % (228 362 obyvateľov). Bratislavský kraj mal zároveň najnižší podiel obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 % z celkového počtu obyvateľov Bratislavského kraja, 83 275 obyvateľov). V prípade obyvateľov so základným vzdelaním mal medzi krajmi SR najvyšší podiel Prešovský kraj (20,3 %, 164 238 obyvateľov).

Pozitívnym trendom ostatných desiatich rokov je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov vo všetkých krajoch SR. Medzicenzové porovnanie prinieslo najvýraznejšie zvýšenie obyvateľov s najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo všetkých krajoch SR. Najvyšší nárast počtu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním zaznamenal Bratislavský kraj, kde počet vysokoškolsky vzdelaných za ostatných desať rokov vzrástol zo 157 678 v roku 2011 na 228 362 v roku 2021, t. j. počet stúpol o 45 % (takmer o 71-tisíc obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním).

O 40 % stúpol počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v Trnavskom kraji (zo 63 783 v roku 2011 na 89 520 v roku 2021).

V poradí tretím bol Žilinský kraj, kde počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov stúpol o 36 % (z 89 276 v roku 2011 na 121 474 v roku 2021).

Ďalšie informácie:

Všetky spracované a uverejnené výsledky SODB 2021 sú k dispozícii na stránke www.scitanie.sk až do úrovne obcí. Na stránke je možné nájsť veľmi podrobné údaje týkajúce sa každej uverejnenej premennej. K dispozícii je aj stručné a prehľadné inštruktážne video, ako si údaje pohodlne vyhľadať.

Zvukový záznam:


Autori:

Ing. Veronika Krišková – odborná analytička ŠÚ SR
Jasmína Stauder, hovorkyňa pre SODB 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *