Kategórie
Tlačové správy

Rozhovor s prezidentkou Slovenskej neurologickej spoločnosti, prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc., FESO, FEAN

Čo je skleróza multiplex?

Prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti, prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
Prezidentka Slovenskej neu­ro­lo­gickej spo­loč­nosti, prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN.

„SM je chronické zápalové ochorenie CNS (centrálneho nervového systému), auto­imu­nit­ného charak­teru, pri ktorom imunitný systém poškodzuje myelín a axóny mozgu a miechy. Preto sa označuje ako de­my­e­li­ni­začné ochorenie, ale tým že dochádza aj k poško­deniu axónov, má aj ne­uro­de­ge­ne­ra­tívnu zložku. Demyelinizácia znamená, že dochádza ku strate obalov neurónov, čo sa potom prejavuje postihnutím rôznych častí nervového systému. V neskoršej fáze dochádza aj k zániku axónov, čo je vnútorná časť nervu a tieto zmeny už sú potom trvalé. Takže cieľom liečby je, aby k týmto zmenám nedošlo. Postihuje najmä mladých dospelých ľudí.“

Aký má priebeh?

„Má rôzny priebeh. Môže prebiehať ako relaps-remitujúce ochorenie, to znamená, že prichádzajú ataky a po liečení sa stav pacientov zlepší a potom môže znovu dôjsť k relapsu ochorenia. To je naj­častejší priebeh, asi u 80 % pacientov. Alebo sa ochorenie začne ako som spomínala a potom sa postupne kontinuálne zhoršuje (sekundárne progresívna forma), alebo sa od začiatku postupne zhoršuje (primárne progresívna forma).“

U koho a ako často sa toto ochorenie vyskytuje?

„Vyskytuje sa viac u mladších ľudí. Je to ochorenie mierneho zemepisného pásma, najvyšší výskyt je v Severnej Amerike, Európe, Južnej Austrálii, so zemepisnou šírkou výskyt klesá. Vo svete má SM viac ako 2,5 milióna ľudí.“

Aká je prevalencia na Slovensku?

„Čo sa týka prevalencie na Slovensku, sú údaje rozporuplné… Je jeden oficiálny údaj, ktorý vyšiel z NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií, pozn. red.), kde sa uvádza, že je asi 16-tisíc pacientov so sklerózou multiplex, čo určite nie je pravda.“

„Je aj druhý údaj, kde však nemám zdroj citácie, ale takisto bol publikovaný. Ten vychádza reálnejšie a hovorí, že na Slovensku je približne osemtisíc ľudí so sklerózou multiplex. Tento údaj zodpovedá našej zemepisnej šírke, aj v porovnaní s inými krajinami, napríklad s Českom, čo je porovnateľná krajina.“

Ako je možné, že sú tie údaje až také rozdielne?

„Na tento problém upozorňujeme už dlhodobo – nemáme register sklerózy multiplex a tým pádom tieto čísla nevieme. Ten údaj osemtisíc bude pravdepodobne získaný cez poisťovne, ktoré vedia koľko majú evidovaných pacientov s touto diagnózou a koľko sa lieči.“

„Môže tam však dôjsť k skresleniu, pretože poisťovňa eviduje pacientov, ktorí sú na nejakej liečbe. U pacientov, u ktorých po určitom čase ochorenie už tak progreduje, že nemajú DMT liečbu (chorobu modifikujúca terapia, pozn. red.), však nemusia mať presnú evidenciu.“

„Ten spomenutý údaj 16-tisíc, napríklad, vznikol z toho, že pacientov hlásili zo SM centier a tých istých pacientov hlásili aj ambulantní neurológovia. Jeden pacient sa tak v tom systéme vyskytol dvakrát, a preto je ten údaj nepresný.“

„Na to, aby sme mali presné údaje a aby sme vedeli aj posudzovať kvalitu starostlivosti o pacientov so sklerózou multiplex, by bolo ideálne, keby sme ten register mali a o to sa snažíme už niekoľko rokov.“

Aký je význam tohto registra?

„Je dôležité, aby sme vedeli sledovať koľko máme pacientov. Dá sa z neho, napríklad, sledovať aj účinnosť liečby. Dá sa porovnať, že napríklad nejaká skupina mala určitú liečbu, potom prišla účinnejšia liečba a dostali ju (eskalačná liečba) a ďalší pacienti mali od začiatku vysokoúčinnú liečbu… následne sa dá porovnať, ako rýchlo u ktorých z nich to ochorenie progredovalo.“

„Registre sklerózy multiplex dnes majú v mnohých okolitých krajinách. Veľmi dobre fungujúci register je v Česku. Je aj medzinárodný register – MSBase, ktorý zahŕňa množstvo krajín – väčšie množstvo pacientov v registri poskytuje kvalitnejšie dáta. Je možnosť, aby register, ktorý budeme mať bol kompatibilný s medzinárodným registrom, čo nám umožní aj porovnať ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami.“

„V tomto je vzorom register cievnych mozgových príhod, ktorý je funkčný, hlásenie cievnych mozgových príhod je povinné zo zákona a Slovenská neurologická spoločnosť a jej Cerebrovaskulárna sekcia dôsledne kontroluje hlásenie CMP. Dáta preklápame aj do medzinárodného registra RES-Q, čo nám umožňuje sledovať kvalitu starostlivosti o CMP na Slovensku, porovnávať jednotlivé pracoviská a porovnať sa aj na medzinárodnej úrovni. A treba povedať, že v akútnej starostlivosti o CMP patríme k najlepším krajinám v rámci medzinárodného porovnania. K tomu určite prispelo aj to, že na základe údajov z registra sme vedeli, kde máme nedostatky a mohli sme ich odstrániť.“

Aká je situácia v súčasnosti? Kedy myslíte, že by sme ten register mohli mať?

„S ministerstvom zdravotníctva o tom komunikujeme už nejaký čas. Máme aj pripravený určitý projekt, ktorý sme predložili na ministerstvo zdravotníctva, len zatiaľ sme nedospeli k nejakému konsenzu.“

„Určitý register v rámci NCZI už existuje, ale tento sa vypĺňa len veľmi limitovane a dáta, ktoré sú tam, určite nie sú dostatočné.“

„Jeden z dôvodov, prečo sa vypĺňa málo môže byť to, že liečbu sklerózy multiplex treba schvaľovať cez poisťovne. Lekári pracujúci v centrách tak musia vypĺňať schvaľovacie protokoly, čo je pomerne dosť veľa administratívnej práce… A popri­tom by mali vypĺňať ešte hlásenie do registra, čo by bola pre tých lekárov ďalšia práca. Vyplnenie protokolu trvá zhruba polhodinu, u nového pacienta aj viac a keby mali vypĺňať ešte register, bola by to možno ďalšia polhodina. A to je pri aktuálnom počte pacientov nemysliteľné – aby človek strávil hodinu len tým, že vypĺňa papiere.“

„Preto sme predložili na ministerstvo návrh, aby sa dáta do registra NCZI naťahovali priamo z protokolu pre poisťovne, čím by ubudla práca špeciálne ich zadávať do registra. Jednoducho by sa pri tom, keď by sa vypĺňal protokol, dáta natiahli do registra.“

„V súčasnosti sa plánuje aj projekt Misia zdravia na roky 2024 – 2030. Výskumná a inovačná autorita (VAIA) spolu s Ministerstvo zdravotníctva SR vedie proces identifikácie kľúčových oblastí a následného usmerňovania Misie zdravia. V rámci neurológie okrem iných priorít sú to práve registre, a predovšetkým register SM, ktoré považujeme za dôležité pre kontrolu kvality zdravotnej starostlivosti. Takže verím, že raz sa k registru dopracujeme.“

Ako sme na tom s diagnostikou SM?

„Podľa môjho názoru je diagnostika sklerózy multiplex na Slovensku na dobrej úrovni. Funguje systém, že pacienti so včasnými príznakmi alebo s podozrením prídu k svojmu obvodnému alebo ambulantnému neurológovi, a ten pokiaľ má podozrenie, že ide o sklerózu multiplex, pošle pacienta do centra. Na základe údajov, ktoré aktuálne spracovávame, existujú ale v rámci Slovenska aj určité rozdiely, zatiaľ ešte nemáme definitívne výsledky, ale určite tieto dáta budú zdrojom pre zlepšenie diagnostiky.“

„Aby sa spolupráca medzi centrami a ambulantnými neurológmi zlepšila a diagnóza bola čo najrýchlejšia, vypracovali v centrách pre svojich spádových neurológov, taký „checklist“ alebo zoznam vyšetrení, ktoré by mal mať pacient urobené pred odoslaním do centra. Aby bol čas, kým sa diagnóza po príchode do SM centra definitívne potvrdí, čo naj­kratší.“

„Nepresná diagnóza môže byť niekedy na začiatku preto, že niektoré príznaky sklerózy multiplex môžu byť nešpecifické, takže sa na toto ochorenie nemusí myslieť hneď na začiatku. Tam sa môže stratiť nejaký čas, ale vo väčšine prípadov je ten diagnostický proces celkom dobrý.“

„A nemyslím si, že by to bol problém len našej krajiny, to platí aj všeobecne. Ak príde pacient s nešpecifickými príznakmi, môže sa čas do definitívnej diagnózy trošku predĺžiť.“

„Z hľadiska toho, čo treba pacientovi urobiť, máme dostupné všetky potrebné vyšetrenia – neurologické, vyšetrenie likvoru a vyšetrenie magnetickou rezonanciou.“

„Potom je trošku iný problém – ak sa sleduje efektivita liečby, mala by sa sledovať aj strata objemu mozgu týchto pacientov, alebo inak povedané atrofia, a toto sa na všetkých rádiologických pracoviskách nerobí, čiže niektoré centrá majú problém s týmto sledovaním, ale to nesúvisí so základnou diagnostikou.“

Keď už máme pacientov diagnostikovaných, ako ich potom liečime?

„Ja som si pripravila takú analýzu, ako liečime pacientov, kde som vychádzala z počtu približne osemtisíc pacientov so sklerózou multiplex. Oslovila som všetky centrá, ktoré na Slovensku máme – je ich 13, koľko pacientov majú na takzvanej DMT liečbe. Zistili sme, že na tejto liečbe je cez 68 % pacientov.“

„Keď som tento údaj porovnala s inými krajinami, o ktorých sú údaje v literatúre, tak som zistila, že patríme ku krajinám s najväčším percentom pacientov liečených touto liečbou a dokonca je u nás tá liečba hradená z verejného zdravotného poistenia, čo nie je vo všetkých krajinách. Čiže my liečime dobre, sú na to aj dáta, len stále nemáme presný údaj o počte pacientov a vychádzame z tých osemtisíc. Aby sme to vedeli povedať zodpovedne, potrebovali by sme ten register.“

V minulosti sa uprednostňovala takzvaná eskalačná stratégia liečby, v súčasnosti je to skôr podávanie vysokoúčinnej liečby hneď od začiatku, prečo je to tak?

„Viaceré štúdie potvrdili, že pokiaľ má pacient od začiatku vysokoúčinnú liečbu (High-Efficacy Therapy – HET), je progresia pomalšia, je menej atakov a menšia strata objemu mozgového tkaniva. Je tendencia posúvať sa k užívaniu vysokoúčinnej liečby hneď od začiatku.“

„V minulosti bol eskalačný prístup, to znamená, že pacient začínal s prvolíniovou liečbou a v prípade, že tá zlyhala, pacient mal atak a splnil určité kritériá na postup, tak sa prechádzalo na vysokoúčinnú liečbu.“

Vidíte v praxi prínos tejto zmeny prístupu?

„Pacienti zostávajú dlhší čas v dobrom funkčnom stave. Sú to mladí ľudia, tak ide o to, aby jednak mali dobrý funkčný stav, aby sa o seba vedeli postarať, ale podľa možností, aby aj vedeli chodiť do práce – aby mohli byť ďalej zaradení do pracovného procesu.“

„Možno sa na jednej strane zdá, že vysokoúčinná liečba je finančne náročnejšia, ale pokiaľ je pacient dlhodobo zamestnaný a nemusí poberať dôchodok, šetria sa peniaze z oblasti sociálneho zabezpečenia. Pokiaľ pacient bude dlhodobo v dobrom funkčnom stave, nebude odkázaný na opatrovateľskú starostlivosť – asistenta alebo opatrovateľa alebo zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, čo takisto šetrí verejné financie.“

„Keď som začínala pracovať – viac ako 30 rokov dozadu, liečba sklerózy multiplex vôbec nebola, mladí pacienti sa veľmi rýchlo stávali imobilní a bolo treba ich opatrovať. Takže ten posun je v dnešnej dobe značný. A ak je liečba finančne náročnejšia, na druhej strane sa ušetria peniaze zo sociálneho systému.“

Máte na záver nejakú výzvu alebo posolstvo pre pacientov i verejnosť všeobecne?

„Skleróza multiplex je ochorenie najmä mladých ľudí, ktoré môže viesť k zneschopneniu pacienta, ale v súčasnosti máme moderné spôsoby liečby, ktoré – treba vyzdvihnúť – sú na Slovensku plne hradené zo zdravotného poistenia. Preto by mali pacienti k liečbe pristupovať zodpovedne – užívať ju, pretože pri liečbe sa vedia dožiť vysokého veku s dobrou kvalitou života.“

„Pokiaľ ľudia majú príznaky alebo nejaké ťažkosti, mali by zavčasu navštíviť lekára. Stáva sa, že pacienti prídu k lekárovi neskoro. Nie je problém v neskorej diagnostike u lekára, ale pacient mal nejaké ťažkosti – slabosť, tŕpnutie, poruchu rovnováhy alebo čokoľvek iné, a išiel neskoro k lekárovi. Potom sa diagnostika odďaľuje a čím skôr sa začne pacient liečiť, tým pomalšie ochorenie progreduje.“

„Čiže také výzvy k pacientom – jedna, že pokiaľ majú nejaké zdravotné ťažkosti, majú navštíviť svojho lekára, aby – ak majú nejaké ochorenie, sa skoro diagnostikovalo a začalo liečiť.“

„A pokiaľ sa už liečba začne, mali by v nej pokračovať, lebo sú aj rôzne iné názory… Pacienti majú informácie, že nemusia užívať lieky, že stačí, keď budú cvičiť… My nie sme proti podporným metódam, ale treba zostať pri tej základnej liečbe, lebo to je účinná liečba, ktorá ich vie dlhodobo udržať s dobrou kvalitou života.“


Foto: Ján Zemiar.

Ďakujem za rozhovor.

Správu dodala Andrea Hinková z agen­tú­ry Acce­le­rate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *