Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši po stretnutí s podpredsedom vlády ČR Bartošom

Napriek silným slovám českej vlády pred pre­zi­den­tskými voľbami me­dzi­vládna spo­lu­práca fun­guje.

Minister Richard Raši a podpredseda vlády ČR Ivan Bartoš
Minister Richard Raši a pod­pred­se­da vlády ČR Ivan Bartoš.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie Richard Raši dnes v Prahe podpísal spoločnú deklaráciu k bu­dúc­nosti politiky súdržnosti po roku 2027.

Vyhlásenie má komunikovať záujmy krajín V4 a ďalších krajín strednej a vý­chod­nej časti Európskej únie (EÚ) v sú­vis­losti s nasta­ve­ním priorít a pro­ce­sov novej politiky súdržnosti. Šéf rezortu investícií sa v su­sed­nej metro­pole stretol aj so svojím českým kolegom, pod­pred­se­dom vlády a mi­nistrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom.

„Som rád, že aj napriek silným slovám českej vlády pred prezidentskými voľbami normálne funguje medzi­vládna spo­lu­práca,“ povedal minister Richard Raši po bi­la­te­rál­nom ro­ko­va­ní s Ivanom Bartošom.

Jeho slová potvrdzujú fakt, že Slovenská republika a Česká republika majú vzhľadom na spo­ločnú históriu nad­štan­dar­dné vzájomné vzťahy, ktoré sa prejavujú aj v rámci kooperácie pri príprave národných pozícií pre obdobie politiky súdržnosti po roku 2027. Česko aktuálne predsedá Vyše­hrad­skej skupine, čo ešte inten­zív­nejšie prehlbuje česko-slo­ven­ské vzťahy.

Deklarácia k budúcnosti politiky súdržnosti
Deklarácia k bu­dúc­nosti politiky súdržnosti.

Silné partnerstvo medzi Slovenskom a Českom sa prejavuje aj v rámci programu cez­hra­nič­nej spolu­práce Interreg SK-CZ, ktorú riadi práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie Slovenskej republiky (MIRRI SR). V mi­nu­lom programovom období bolo na tieto účely vyhradených 106 mil. eur, podobná alokácia, teda takmer 107 mil. eur, podporí toto územie aj z nových euro­fon­dov.

„Dôkazom výborne fungujúcej spolupráce pri riadení a imple­men­tácii programu je to, že v aktuálne končiacom programovom období 2014 – 2020 sa podarilo vyčerpať všetky prostriedky,“ poukázal šéf rezortu investícií.

Medzi najzaujímavejšie projekty patrí nové mostné prepojenie medzi Kopčanmi a Mi­kul­či­cami nad riekou Morava, vytvorenie Trezoru prírody v Horní Lideči a projekt TREBUCHET, v rámci ktorého boli zrekonštruované hrady v Trenčíne a Buchloviciach. Aktuálne bol schválený projekt na mostné prepojenie medzi Juho­mo­ravským a Trnavským samo­správ­nym krajom cez rieku Morava.

V rámci nového programového obdobia sa najviac finančných prostriedkov sústredí na pod­poru cestovného ruchu, kultúrne a histo­rické dedičstvo, ako aj na pod­po­ru zelených tém.

„Môžem s radosťou povedať, že práca ľudí na programe priniesla svoje ovocie a dnes už máme schválené projekty vo výške 62 % celkovej alokácie programu, čo nás radí medzi najlepšie programy nielen v regióne, ale aj medzi najlepšie programy Interreg v EÚ, ktorých je celkovo 86,“ uviedol minister Raši.

Aktuálne sa už diskutuje o budúcnosti kohéznej politiky a rovnako aj o budúcnosti programov v rámci cieľa – Európska územná spo­lu­prá­ca, za účelom nastavenia ďalších foriem rozvoja slovensko-českej cez­hra­nič­nej spo­lu­prá­ce pre nové programové obdobie. V pláne je opätovné obnovenie zasadnutí Slo­ven­sko-českej medzi­vlád­nej komisie pre cez­hra­ničnú spolu­prácu, pre­tože posledné zasadnutie komisie sa uskutočnilo v máji 2019, najmä z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

V SR sú medzivládne komisie momentálne pod ministerstvom vnútra, aktuálne je otvorená diskusia o ich presune pod MIRRI SR, tak ako je to v Českej republike pod ministerstvom pre miestny rozvoj.

„S Ministerstvom pre miestny rozvoj ČR sme rovnaké ministerstvá s prakticky identickým názvom, a preto sa snažíme, aby aj agenda bola prakticky identická, tak ako je to nielen v Česku, ale napríklad aj v Poľsku. Pred­po­kla­dá­me, že do leta 2024 prejde táto agenda do pô­sob­nosti MIRRI SR,“ povedal Raši.

Spoločnú deklaráciu k budúcnosti politiky súdržnosti okrem Slovenska a Česka podpísalo aj ďalších 9 členských štátov.

„Deklarácia zohľadňuje kľúčové priority SR, medzi ktoré patrí uplatnenie regionálne zameraného prístupu odrážajúceho územné špecifiká a rozdiely, zachovanie podpory všetkých regiónov s hlavnou pozornosťou na tie najmenej rozvinuté, pre nás prioritné a regióny v rozvojovej pasci či prispôsobenie pravidiel politiky súdržnosti zmenenej sociálno-ekonomickej a politickej realite,“ dodal k cieľu svojej zahraničnej cesty minister Raši.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *