Kategórie
Tlačové správy

Detská dopravná nadácia už dva roky pomáha deťom obetí dopravných nehôd

Detská dopravná nadácia pomáha a pod­po­ru­je deti, ktoré v dôsledku doprav­nej ne­ho­dy prišli o jed­né­ho alebo oboch ro­di­čov.

Detská dopravná nadácia

Na Slovensku, kde zahájila činnosť pred dvoma rokmi, už pomohla takmer dvom desiatkam detí a v Česku počas svojho pô­so­be­nia už prispela sumou vyše 600-tisíc eur.

Spoločnosť AURES Holdings spolu so slo­ven­ským auto­moto­klubom ÚAMK a spo­loč­nosťou ESSOX pred dvoma rokmi na Slo­ven­sku iniciovali založenie Detskej dopravnej nadácie. Tá pomáha a podporuje deti obetí auto­mo­bi­lo­vých nehôd, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov. V Česku funguje Detská dopravná nadácia už vyše dvadsať rokov a vyhovela už stovkám žiadostí o pomoc. Na Slovensku pomohla už takmer dvom desiatkam detí, ktoré prišli z dôvodu dopravnej nehody o jedného alebo oboch rodičov.

„V dnešnej dobe sú, žiaľ, veľmi častým javom na cestách práve aj vážne dopravné nehody. Najhorším prípadom nehôd sú tie, pri ktorých zahynú rodičia alebo jeden z rodičov a zanechajú po sebe deti. Úlohou Detskej dopravnej nadácie je hlavne finančne pomáhať takto osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé zdravotné následky. Som preto veľmi rada, že sme už aj na Slovensku mohli podporiť deti, ktoré, nanešťastie, pri dopravnej nehode prišli o rodičov,“ informuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Skupina prispieva nadácii sumou 0,50 eura z každého predaného vozidla na Slovensku.

V Česku, kde nadácia funguje už vyše dvadsať rokov, vyhovela takmer 900 žiadostiam a za celú dobu existencie podporila deti čiastkou viac ako 600 000 eur. Pomáha deťom, ktoré prišli o rodiča v dôsledku dopravnej nehody, po celú dobu štúdia, teda až do veku 26 rokov. Okrem podpory vzdelávania Detská dopravná nadácia poskytuje pomoc deťom aj pri zdravotných rehabilitáciách či pobytoch v prírode a pri udržaní ich životného štandardu.

Výška príspevku je v sume 1 200 eur pre osi­re­lých vy­so­ko­ško­lá­kov, 600 eur pre vy­so­ko­ško­lá­kov polo­si­roty, 1 000 eur pre ostatné siroty – od materských škôl až po vyššie odborné školy a 500 eur pre polo­si­roty v rov­na­kých vzde­lá­va­cích za­ria­de­niach.

Spolu-iniciátorom založenia nadácie, aj s AURES Holdings, je slo­ven­ský auto­moto­klub ÚAMK, ktorý pôsobí v oblasti bez­peč­nosti cestnej pre­mávky.

„Medzi hlavné priority ÚAMK patrí prevencia v dopravno-bezpečnostnom dianí, preto ma veľmi teší, že sme sa spolu so spoločnosťou AURES Holdings a spoločnosťou ESSOX spojili, a spoločne sme mohli iniciovať založenie Detskej dopravnej nadácie aj na Slovensku. Tu totiž takýto projekt a podpora pozostalým deťom, vzhľadom k veľkému počtu dopravných nehôd na cestách, dlho­dobo chýbal,“ hovorí Juraj Smrečan, prezident slovenského automotoklubu ÚAMK.

Viac informácií, aj ohľadom možnosti požiadania o príspevok alebo zapojenia sa do pomoci deťom, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov v dôsledku dopravnej nehody, nájdete na stránke Detskej dopravnej nadácie alebo na facebookovej stránke Detská dopravná nadácia.


Autorka: Dominika Brindžáková.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *