Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť Janom Investments spustila na Považí unikátne batériové úložisko

Spoločnosť Janom Investments spustila na Slo­ven­sku uni­kátny ba­té­riový systém na ukla­da­nie energie z ob­no­vi­teľ­ných zdrojov, ktorý je ria­dený umelou inte­li­gen­ciou.

Janom Investments

Ide o prelomovú technológiu v tejto oblasti. Kon­taj­ne­rové batériové úložisko s vý­ko­nom 438 kW a ka­pa­citou 980 kWh slúži aj na ukla­danie elektriny vy­ro­be­nej v malej vodnej elektrárni Kočkovce na hor­nom Považí.

Slovenská spoločnosť Janom Investments, ktorá prevádzkuje a investuje do ob­no­vi­teľ­ných zdrojov energie na Slovensku a v ďalších európskych krajinách, spustila na MVE Kočkovce jedinečný batériový systém na ma­naž­ment a ukla­danie energie. Kontajnerové úložisko obsahuje batériu s ka­pa­ci­tou 980 kWh, ktorá dokáže uskladniť nielen elektrinu vyrobenú malou vodnou elektrárňou Kočkovce, ale v prípade potreby aj elektrinu zo siete.

„Batériové úložisko plne riadi umelá inteligencia, ktorá dohliada na všetky výrobné zdroje a rozho­duje o usklad­není alebo dodávke elektriny do siete na základe aktuálneho dopytu po elektrine na trhu. Táto tech­no­ló­gia patrí na Slovensku k absolútnym unikátom,“ vysvetľuje Matej Šanta, riaditeľ Janom Energy & Battery.

Rozvoj batériových úložísk je v energetike dnes už nezvratným trendom. Aj podľa aktuálnej analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) by sa do roku 2030 mali kapacity batériových úložísk celosvetovo zvýšiť viac než osemnásobne z dnešných ~90 GW na ~760 GW. [1]

Okrem uskladňovania elektriny v čase, kedy sa jej vyrába viac a dodávky v čase, kedy je po elektrine dopyt, sa už dnes batériové úložiská využívajú aj na tzv. podporné služby zabezpečujúce stabilitu distribučných a prenosových sietí.

„Práve to robí z batérií technológiu budúcnosti. Nielenže zvyšujú efektivitu obnoviteľných zdrojov, ale sú aj technológiou schopnou zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a eko­no­mickú prevádzku energetickej siete. Prvé batériové úložisko BESS Kočkovce je súčasťou takéhoto komplexného energetického riešenia v rámci našej skupiny. Aktuálne pokračujeme v prepájaní ďalších elektrární v skupine, príprave nových batériových projektov, ako aj v rozvoji komunikačnej a riadiacej infraštruktúry. Naším cieľom je dosiahnuť ekonomickú a technickú rovnováhu celého systému a jeho postupné rozširovanie. Tento pilotný projekt nám ukazuje, že naše rozhodnutie investovať v tomto smere je správne,“ hovorí Matej Šanta.

Janom Investments má ambíciu svoje batériové portfólio v naj­bliž­ších rokoch rozširovať a hľadať synergické prepojenia medzi investičnými vertikálami skupiny.


[1] Global installed energy storage capacity by scenario, 2023 and 2030.

Foto: Úložisko Kočkovce.

Úložisko Kočkovce (1)
Úložisko Kočkovce (2)

O Janom Investments

Skupina Janom Investments, ktorá je od svojho založenia na Slovensku v roku 2008 jedným z priekopníkov v oblasti investícií do klimatických technológií v regióne CEE, prevádzkuje viacero solárnych a vodných elektrární na Slovensku a v Česku. Stála aj za veternými parkmi Tyrinselkä a  Soidinmäki s inštalovanou kapacitou 70 MW vo Fínsku, ktoré predala poprednej nemeckej investičnej spoločnosti, špecializujúcej sa na čisté technológie a udržateľnosť, Aquila Capital. Nedávno skupina oznámila investíciu do solárnej elektrárne v Chorvátsku.

Okrem investícií do obnoviteľných zdrojov tvoria významnú časť jej portfólia aj firmy z oblasti klimatických technológií. Je jedným zo zakladajúcich investorov v spoločnosti Greenway, ktorá je s viac ako 2 500 nabíjacími stanicami najväčším prevádzkovateľom nabíjacích sietí pre elektromobily v Poľsku a na Slovensku.


Správu dodal Štefan Vadócz z agen­tú­ry NEOPUBLIC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *