Kategórie
Tlačové správy

Máme darček pre zdravotné sestry, chceme zlepšiť ich vzdelávanie

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k nášmu dar­če­ku pre zdra­votné sestry ku Dňu sestier.

Sestry sestrám

Zdravotníctvo dlhodobo zápasí s rôz­nymi problé­mami, pričom vláda Smeru nerobí nič, aby ho posta­vila na nohy. V ne­de­ľu bol okrem Dňa matiek aj Deň sestier, preto si strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) pre ne pri­pra­vi­la darček.

Výrazne chceme zlepšiť ich vzde­lá­va­nie na ná­rod­nej, aj na eu­róp­skej úrovni.

„V Európe, vrátane Slovenska, sme svedkami ne­do­statku zdra­vot­ných pra­cov­ní­kov. Naj­akút­nej­šie je to práve so zdra­vot­nými sestrami, preto v našom návrhu riešime najmä tie. Práve ich nedostatok má vplyv na dostup­nosť a kva­litu zdravotnej sta­rostli­vosti,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že tento nedostatok zhoršuje už aj tak závažné problémy v našich zdravotníckych systémoch a bráni nám v posky­to­va­ní adekvátnej sta­rostli­vosti pre ľudí.

Politici sa podľa jeho slov síce predbiehajú v sľu­bo­va­ní vyšších platov, no realita býva odlišná.

„Odmeňovanie treba zvyšovať a naviazať na výsledky, no my sme sa zamerali na opatrenia, ktoré nestoja nič alebo mini­mum a zvý­ši­li by atrakti­vi­tu po­vo­la­nia sestry,“ vysvetlil a dodal, že k ne­dostatku sestier prispievajú napríklad prísne, často by­ro­kra­tické a ne­efek­tívne požiadavky.

Prvou oblasťou, v ktorej sú nevyhnutné zmeny, je formálne vzdelávanie sestier, na učenie a prax sestier sú totiž kladené enormné nároky. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EÚ totiž prikazuje, že odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť‘ predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy. V prípade lekárov je to najmenej 6-ročné štúdium alebo 5 500 hodín teoretickej a praktickej odbornej prípravy.

„V prípade sestry to je teda 1 533 hodín ročne, v prípade lekára 916 hodín, pričom treba v praxi vidieť, aké zodpovednosti majú sestry. Nie je opodstatnené, aby museli sestry študovať skoro raz toľko ako lekári. Znižuje to atraktivitu štúdia a záujem oňho,“ povedala tímlíderka SaS pre zdravotníctvo a poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková.

Preto v prípade, ak bude SaS zvolená do Európskeho parlamentu, navrhne znížiť odbornú prípravu sestier na 3 000 hodín prípravy, čo vyjde na približne tisíc hodín ročne, a to je úplne adekvátne. Európska smernica zároveň nedovoľuje uznať stre­do­škol­skú klinickú prax a od­borné štúdium ďalej na vy­so­kých školách.

„Študentky sa pritom mnohé veci učili už na strednej škole, vedomosti a skú­se­nosti tak už majú. Preto chceme na eu­róp­skej úrovni navrhnúť možnosť uznať klinickú prax a zručnosti nadobudnuté počas strednej školy. Ak to však neurobíme na úrovni EÚ, nebudeme vedieť robiť zmeny na ná­rod­nej úrovni,“ vysvetlila Jana Bittó Cigániková s tým, že je v záujme všetkých štátov EÚ tieto zmeny podporiť.

„Zámerom je uznávať skúšky zo strednej školy, čím by bolo možné vyštu­do­vať ba­ka­lá­ra za dva roky, školy by neprišli o platby na študentov a boli by motivované rýchlejšie pripraviť sestry na prax do ne­moc­níc,“ povedala.

Problémom je aj kontinuálne celo­ži­votné vzde­lá­va­nie. Za sú­čas­ného stavu musia sestry získať za päť rokov 100 kreditov, ktoré získajú na rôznych seminároch. Keďže na ne ale pre vyťaženosť v práci často nemajú čas, pred koncom piatich rokov zistia, že im kredity chýbajú. A tak sa prihlásia na rôzne semináre, s ktorými nemajú odborne nič spoločné alebo si pustia webináre, ktoré nepočúvajú a nič im nedávajú. Jana Bittó Cigániková sa počas dvoch rokov jej štúdia nestretla s jedinou sestrou, ktorá by bola s kre­di­to­vým systémom spokojná. Navrhujeme preto dve veci.

„Kredity po vzore Česka úplne zrušiť a po­ne­chať kon­ti­nu­álne vzde­lá­va­nie na strane za­mestná­va­te­ľa, pre­tože je v jeho záujme, aby mal vzdelané sestry, ktoré nebudú robiť chyby. Nahradiť ho môžeme aj testom pre sestry raz ročne, preverením odbornej spô­so­bi­losti u ga­ranta alebo cer­ti­fi­ká­tom,“ vysvetlila.

Kredity môžu byť tiež zachované, no treba podporovať vzdelávanie prostredníctvom za­mestná­va­teľa plus zaviesť praktické men­tor­stvo, ktoré by bolo určené pre sestry s praxou viac ako 31 rokov a bolo by naviazané aj na zvý­še­nie platovej triedy. Rovnako je možné prideľovať kredity za ško­le­nia k prístrojom, za postupy na pra­co­visku či vytvoriť kon­ku­ren­ciu Slo­ven­skej komore sestier a pô­rod­ných asistentiek, ktorá sa stará o vzde­lá­va­nie. V tomto prípade by mali možnosť prideľovať kredity aj iné inštitúcie, ako sú Slo­ven­ská zdra­vot­nícka uni­ver­zita či Ministerstvo zdra­vot­níctva SR.

Jana Bittó Cigániková zároveň založila skupinu na ko­mu­ni­ká­ciu pre zdra­votné sestry, aby držali spolu a po­má­hali si. Všetky potrebné in­for­má­cie sú na stránke Sestry sestrám.

„Toto sú návrhy, ktoré treba prijať s otvo­re­nou mysľou, sadnúť si k okrúhlemu stolu, vypočuť si názor ostatných. Nevieme totiž pre­sa­dzo­vať zmeny, keď si spolu so za­in­te­re­so­va­ný­mi nesadneme a ne­náj­deme kom­pro­misné riešenia. Tieto zmeny v zdra­vot­níctve sku­točne potre­bu­jeme,“ povedal na záver poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay s tým, že je to z našej strany hodená rukavica, aby sme vzde­lá­va­nie sestier sku­točne začali riešiť.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *