Kategórie
Tlačové správy

Vďaka nášmu tlaku sa nemajú zdaňovať proteínové či jogurtové nápoje

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) po rozpo­ro­vom ko­na­ní na mi­nister­stve financií k návrhu dane zo sla­de­ných nápojov.

Branislav Gröhling a Marián Viskupič
Zľava: Branislav Gröhling a Marián Viskupič.

Vláda už otvorene priznáva, že potrebuje kon­so­li­do­vať, no opäť to robí spôsobom jej vlastným. Pridáva ďalšiu daň, ten­to­raz zo sla­de­ných nápojov.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa proti tomuto návrhu vlády ostro postavila a spustila hro­mad­nú pri­po­mienku. Vďaka pod­pi­som ľudí nás ministerstvo financií prizvalo na roz­po­rové konanie, na kto­rom prisľú­bili, že z návrhu vypustia proteínové či jogurtové nápoje. Náš tlak mal opäť zmysel.

„Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa pod našu hro­mad­nú pri­po­mienku pod­pí­sa­li, pretože vďaka nim sme mohli ísť rokovať na mi­nister­stvo financií. Rezort však, žiaľ, ne­akcep­to­val našu po­žia­davku, aby bol zákon úplne po­za­sta­ve­ný,“ povedal pred­se­da SaS Branislav Gröhling.

Návrh by mal byť prerokovaný v štan­dar­dnom le­gisla­tív­nom procese, keď však príde do ná­rod­nej rady, s na­šimi pri­po­mien­kami budeme pokra­čo­vať.

Výraznou pozitívnou správou podľa Branislava Gröhlinga je, že po tom, čo sme upozornili na zda­ňo­va­nie proteínových a iných nápojov pre špor­tovcov, z mi­nister­stva financií sme dostali prísľub, že toto zo zá­kona vypustí. Rovnako sa to týka výživových a jo­gur­to­vých nápojov.

„Dúfam, že rezort financií jeho prísľub dodrží, no keď bude zákon uverejnený, pozorne si ho prečítame. Pre špor­tov­cov to je ale výrazný úspech, a práve toto je naša práca. Mala by to byť ale práca ministra športu, ktorý by mal športovcov ochraňovať a posta­viť sa za nich,“ dodal s tým, že keď to nebude robiť on, budeme to robiť my a nielen v prí­pade športovcov, ale každej jednej skupiny ľudí.

Vláda zároveň priznala, že zdravotné benefity návrh nemá žiadne, novú daň zavádza len z hľa­diska kon­so­li­dá­cie.

„Toto je ale nedostatočné. Vláda by mala výrazne šetriť na jej strane a nie zaťažovať ľudí novými daňami,“ doplnil Branislav Gröhling.

Podľa tímlídra SaS pre verejné financie Mariána Viskupiča stále platí, že naj­lep­šia daň je taká, ktorá neexistuje a nikdy nevznikne.

„Nie sme spokojní, že rezort financií neprijal všetky naše pripomienky, ale je dobré, že návrh bude prerokovaný v štan­dar­dnom legisla­tív­nom procese a budú vyradené rastlinné mlieka, nápoje pre špor­tov­cov aj jogurtové nápoje. Keď náhodou rezort jeho prísľub nedodrží, budeme v ná­rod­nej rade naďalej po­kra­čo­vať v našej snahe návrh zlepšiť,“ povedal s tým, že opäť navrhneme, aby sa o návrhu vôbec ne­ro­ko­va­lo.

Marián Viskupič je zároveň rád, že ministerstvo priznalo, že zdravotný aspekt je dru­ho­ra­dý a celý návrh je len o tom, že štát potrebuje peniaze, potrebuje konsolidovať.

„Ale je to opäť len konsolidácia na strane príjmov, ide len o vyššie zaťaženie ľudí. Ministerstvo financií to chytilo z nesprávnej strany. Musí šetriť na strane výdavkov, na strane verejných financií, na efek­tív­nom fun­go­va­ní štátu,“ vysvetlil.

No dodal, že negatívnou správou je, že vláda získa takýmto spôsobom do štátneho rozpočtu 100 miliónov eur, no stále nie sú informácie o tom, ako bude kon­so­li­do­vať 1,3 miliardy eur.

„Obávam sa, že formou ďalších nových daní či zvýšenia DPH. Ak by to urobila, priznala by, že nevie, ako s ve­rej­nými financiami ďalej, pričom prenesie riešenie problému na plecia občanov,“ povedal na záver Marián Viskupič.

Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *