Kategórie
Tlačové správy

Na nečinnosť ministerky Sakovej doplácajú občania

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ne­čin­nosti ministerky Sakovej, na kto­rú doplá­ca­jú ľudia.

Kauzy, pre ktoré za nečinnosť ministerky hospo­dár­stva Denisy Sakovej pri­chá­dza­jú ľudia o pe­nia­ze, sa kopia. Naj­novšie je na svete podľa strany Sloboda a So­li­da­rita (SaS) ďalšia, ktorá má dopad na stovky domác­ností. Ide o tie, ktoré sa rozhodli si od 30. ok­tó­bra 2023 na­inšta­lo­vať za­ria­de­nie na vy­u­ží­va­nie energie z ob­no­vi­teľ­ných zdrojov.

„Poukážky na podporu zariadení mali byť vy­dá­va­né a pre­plá­ca­né z no­vého pro­jektu v rámci programu Zelená domác­nostiam. Ten mal byť spustený v prvom kvartáli tohto roka. Všetko je dávno pri­pra­ve­né a na program je vy­čle­ne­ných 151,6 milióna eur, z toho iba pre Bra­tislav­ský kraj 58,1 mi­lió­na eur,“ vysvet­lil expert SaS pre ener­ge­ti­ku Karol Galek.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je garantom programu, podľa neho opäť márne čaká na súhlas ministerky Sakovej.

„Pritom energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorú by si domác­nosti samé vy­ro­bi­li, ne­mu­sia odobrať od do­dá­va­te­ľa, a teda šetria nielen svoju peňaženku, ale aj životné prostredie. Tie, ktoré si chceli energiu vy­rá­bať sami z ob­no­vi­teľ­ných zdrojov, sa dostávajú do fi­nan­čných problémov, pričom nemajú žiadnu istotu, že sa k sľú­be­nej pomoci, bez kto­rej by do in­ves­tí­cie mnohé ani nešli, dostanú,“ uviedol Karol Galek.

Už pred dvoma týždňami sme upozornili aj na to, že sa na mi­nister­stve hospo­dár­stva kopí ne­vy­ba­ve­ná agenda.

„Jedným z následkov bude aj budú­co­roč­né pred­ra­že­nie tepla pre oby­va­te­ľov v Bra­tislave, Trnave, Žiline, Martine a v Ko­ši­ciach. Dôvodom je, že už mesiac a pol nebola ministerka schopná pod­pí­sať súhlas na ná­kup emisných po­vo­le­niek pre štátne teplárne, ktoré taktiež vstu­pu­jú do ceny tepla. Tento pod­pis aj po na­šom upo­zor­není dodnes chýba,“ povedal posla­nec NR SR za SaS Richard Sulík.

Upozornil zároveň na to, že práve stranícky šéf ministerky Sakovej sa pred par­la­men­tnými voľbami pýtal ľudí, či chcú lac­nej­šie energie.

„Šéfka rezortu hospodárstva však robí presný opak a účty ľuďom len rastú,“ pozna­me­nal a vyzval Denisu Sakovú, aby začala konečne pra­co­vať a rie­ši­la agendu jej rezortu.

„Aj toto je ďalší dôkaz o ne­kom­pe­ten­tnosti tejto vlády, ktorej fun­go­va­nie je za­lo­že­né iba na roz­dá­va­ní trafík pre stra­ní­kov a jej pod­po­ro­va­te­ľov,“ dodal na zá­ver Richard Sulík.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *