Kategórie
Osobné

Dávid Obert nepozná pojem „deistický boh“

Dávida Oberta mám v hľadáčiku. On sa hľadá. Hľadá sa, aký má mať sve­to­ná­zor.

8. marca 2024 napísal: Je to božia chyba, že som ateista?

V ňom napísal:

„Ak by sme uvažovali o Bohu ako o Bohu pan­te­is­tic­kom (bohu filo­zo­fov), ktorý svet stvoril a už ďalej ne­za­sa­ho­val, tak môžeme povedať, že či som ateista alebo veriaci je pre také­ho­to Boha ire­le­van­tné. Takýto boh je bez ľudských vlastností a je len sy­no­ny­mom slova príroda.“

Lepšie by znelo, keby povedal o deistickom bohu. Pre­to­že, pokiaľ ho­vo­rí­me o ne­ja­kom bohu, ktorý stvoril svet, a ďalej by už do neho ne­za­sa­ho­val, tak ho­vo­ríme o deizme.

Deizmus je filozofický názor, ktorý uznáva jestvo­va­nie jed­né­ho Boha, ale po­piera jeho za­sa­ho­va­nie do behu sveta.

Inými slovami ide o nábožensko-filozofický smer uzná­va­jú­ci existenciu jed­né­ho Boha, tvorcu sveta, ale po­pie­ra­júci jeho za­sa­ho­va­nie do osudov člo­veka a do dejín ľudstva.

Deizmus bol rozšírený najmä v Anglicku na konci 17. sto­ro­čia a v 18. sto­ro­čí. Podľa rôznych význam­nej­ších ľudí išlo o pred­stavu, podľa ktorej svet síce vznikol pô­so­be­ním Boha, ale potom bol po­ne­chaný pô­so­be­niu vlastných zákonov.

Tu je namieste používať slovo „boh“ s veľ­kým po­čia­toč­ným písme­nom „B“ ako „Boh“, pre­to­že ide o myšlienku len aké­hosi jedného (ne­iden­ti­fi­ko­va­ného) boha, pričom sa ignorujú „ostatní“ bohovia. Neberú sa vôbec do úvahy, ako keby neexistovali. Jed­no­du­cho, pre deistov je len jeden Boh. Bez prívlastkov.

Dávid Obert dobre znázorňuje, že je tu rozdiel medzi deistickým bohom a bo­hom kresťanov, pre­tože kým deistický boh nemá vy­me­no­va­né vlastnosti, tak kresťanskému bohu sa pri­pi­su­jú super­la­tívy ako všemilujúci a po­dobne.

Je na škodu, že Obert vie len rozlišovať 2 typy ateistov. Z môjho pohľadu ide o vý­nim­ky, a ne­viem po­cho­piť, prečo takých tzv. „ateistov“ vôbec rieši.

Obert: „Rozlišujem dva typy ateistov, jeden, čo je aktívne odmietavý, ktorý by odmietol pripustiť existenciu Boha napriek aké­mu­koľ­vek dôkazu alebo zážitku, vyhýba sa diskusiám.“

Nevidím problém, aby som po dô­ka­zoch ne­po­cho­pil existenciu boha, nech by bol aký­koľ­vek. Čo Obert nechápe, je fakt, že bre­me­no dôkazu leží na ple­ciach tých, ktorí čosi tvrdia o akom­koľ­vek bohu. Nech preukážu (dokážu) existenciu bohov, alebo aspoň jedného boha, a bude pokoj.

Keď vedci pomocou mnohých faktov dokázali prírodnú evolúciu, nemal som pochybnosti o evo­lúcii.

Nech podobne dokážu existenciu bohov, alebo aspoň jedného boha, teda dajme tomu i deistického, že existuje, prípadne, že existoval, aj keď už ne­za­sa­hu­je do diania vo ves­míre!!!

Obert: „No existuje aj druhý typ ateistu, taký ktorý aktívne hľadá vieru, chce a túži uveriť, vystavuje sa argu­men­tom, no Boh k nemu napriek všetkému ne­pre­ho­vo­ril.“

Tu sa Obert hrubo pomýlil. To nie je ateista! To je tzv. hľadajúci. Ateista už má ustálený názor, že buď si myslí, že bohovia sú vymyslení ľuďmi, alebo že neverí, že existujú bohovia (ani jeden), alebo má úplnú absenciu v myšlienke oproti ľuďom, ktorí tvrdia, že existuje aspoň jeden boh. Absencia myšlienky spočíva v tom, že ateista si nemyslí, že existuje nejaký boh. Nemá v hlave názor: Existuje boh. Aký­koľ­vek boh. Ateistovi stačí myslieť si, že neexistuje boh, a týka sa to existencie všetkých možných bohov. To len tlak mo­no­teizmu je taký, že je občas nutné hovoriť aj o bo­hoch. Ateista však ne­po­dlieha tlaku mono­teistov, keď pohodlne povie, že neverí v existenciu boha. Platí to totiž na všetkých možných bohov.

Obert: „Kto by nechcel utiecť smrti…“

Napríklad ja. Život pre mňa končí smrťou. Tu po­zo­ru­jem sla­bosť Oberta, prečo váha medzi tým, či sa stane teistom, napríklad v na­šich kon­či­nách kresťanom, alebo bude zmä­te­ným „akože“ ateistom.

Odporúčam Obertovi poctivo čítam lepšie eseje od Adama Romana, ako je zmätočná kniha od Schellen­berga: Divine hiddenness and human reason.


Autor: Ján Parada.

3 odpovede na “Dávid Obert nepozná pojem „deistický boh“”

Záujem o môj článok vnímam ako kompliment a som za to vďačný. Čo sa týka toho, že sa hľadám, presnejšie hľadám pravdu, tak vlastne áno máte do istej miery pravdu, stále rastiem, rozvíjam sa a rozširujem svoje obzory. Snažím sa nebyť dogmaticky zakotvený v určitom svetonázore, bez možnosti zmeniť svoj postoj. K čomu povzbudzujem aj Vás pán Parada. Tento svoj agnosticizmus a otvorenosť vo filozofických otázkach beriem ako znak sebareflexie a uznanie si toho, že sa môžem mýliť.

Napísali ste:

„Lepšie by znelo, keby povedal o deistickom bohu. Pretože, pokiaľ hovoríme o nejakom bohu, ktorý stvoril svet, a ďalej by už do neho nezasahoval, tak hovoríme o deizme.“

Už samotné použite slova „lepšie“ implikuje, že použitie termínu deizmus je nejaká Vaša osobná preferencia a nie objektívne stanovisko. Zvažoval som použitie termínu panteizmus, tak aj deizmus a vyhodnotil som, že obe koncepcie by boli prijateľné. Prekvapila ma bulvarita názvu Vášho článku „Dávid Obert nepozná pojem deistický boh“, ale nemám Vám to za zlé a uznávam, že použitie koncepcie deizmu mohlo byť pre tento argument tiež použiteľné.

Uvádzate, že:

„Je na škodu, že Obert vie len rozlišovať 2 typy ateistov. Z môjho pohľadu ide o výnimky, a neviem pochopiť, prečo takých tzv. „ateistov“ vôbec rieši.“

Rozlišovanie práve týchto typov ateistov v článku nevidím ako problematické. Kategórie som jasne vymedzil a navyše sa jedná o koncept, ktorý je značne diskutovaný aj na akademickej pôde mnohými autormi (Schellenberg, Alex O´Conor etc). Nepopieram pestrosť škály v kategóriách ateizmu, ale v článku som sa venoval schválne daným dvom kategóriám, nakoľko sú kľúčové pre daný argument a jeho funkčnosť. Preto prípadné nepochopenie výberu kategórií v zmysle ich neopodstatnenosti nedáva zmysel.

Parada: „Nevidím problém, aby som po dôkazoch nepochopil existenciu boha, nech by bol akýkoľvek. Čo Obert nechápe, je fakt, že bremeno dôkazu leží na pleciach tých, ktorí čosi tvrdia o akom­koľvek bohu. Nech preukážu (dokážu) existenciu bohov, alebo aspoň jedného boha, a bude pokoj.“

Ani ja v tom nevidím problém, koniec-koncov, ako v článku popisujem, je to práve môj prípad. Dobre rozumiem tomu, že bremeno dôkazu leží na strane teistov. Tvrdím, že tu nejaké dôkazy božej existencie, prezentované teistami sú (hoci sa môžeme uvažovať, že sa viera dokázať nedá ako tvrdil Wittgenstein). Ak si človek nedá ani tú námahu si ich prečítať, rozobrať a zistiť, či ho nepresvedčia, tak by sa dal zaradiť práve do tej kategórie pasívneho ateizmu.

Parada: „Tu sa Obert hrubo pomýlil. To nie je ateista! To je tzv. hľadajúci. Ateista už má ustálený názor, že buď si myslí, že bohovia sú vymyslení ľuďmi, alebo že neverí, že existujú bohovia (ani jeden), alebo má úplnú absenciu v myšlienke oproti ľuďom, ktorí tvrdia, že existuje aspoň jeden boh. Absencia myšlienky spočíva v tom, že ateista si nemyslí, že existuje nejaký boh. Nemá v hlave názor: Existuje boh. Akýkoľvek boh. Ateistovi stačí myslieť si, že neexistuje boh, a týka sa to existencie všetkých možných bohov.“

Tu vnímam náš najväčší názorový stret, ako keby ste neboli schopný si uvedomiť, že ateista môže úprimne chcieť v nejakú koncepciu boha uveriť. Toto chcenie ho nijak nediskvalifikuje ako ateistu. Práve naopak, aj napriek svoje snahe uveriť, čeliť argumentácii, diskusiám a praktikám v boha neuveril. Zrovna táto snaha ho utvrdila v tom, že je ateistom. Dovolil by som si dokonca povedať, že ateista, ktorý si takýmto úprimným hľadaním a snažením prešiel a napriek tomu ostal neveriacim, je upevnenejší vo svojej neviere, než ateista pasívny (ale môžem sa mýliť). Ak o niečom vypovedá to, že je človek v otázke poznania agnostik a v otázke viery ateista, tak práve o tom, že sa jedná o človeka otvoreného a nezaslepeného svojou (ne)vierou.

To, že človek úprimne báda a hľadá pravdu, neznamená, že nemá ustálený názor. Znamená to naopak, že je otvorený diskusii, chce porozumieť a má sebareflexiu v tom, že sa môže mýliť, a že na niektoré otázky nikdy nebude poznať definitívnu odpoveď. Váš koncept „hľadajúceho“ je neodôvodnený a mylný a zrejme vyplýva z Vašej neochoty si uvedomiť, že ateista môže zároveň chcieť v nejakého boha uveriť, ale práve skutočnosť, že napriek všetkému, toho nie je schopný, ho robí ateistom.

Parada: „Napríklad ja. Život pre mňa končí smrťou. Tu pozorujem slabosť Oberta, prečo váha medzi tým, či sa stane teistom, napríklad v na­šich končinách kresťanom, alebo bude zmäteným „akože“ ateistom.“

Ak naozaj nechcete utiecť smrti, tak to je šľachetné a nemám Vám to za zlé, každopádne väčšina ľudí to tak nemá (vrátene niektorých ateistov). Tiež si myslím, že život sa končí smrťou ale to mi nezabraňuje dúfať a byť v tejto otázke agnostický nakoľko nemôžeme s istotou vedieť, čo po smrti nastane, kým to sami nezažijeme. To že neverím v nič po smrti a zároveň uznávam, že sa môžem mýliť, ma nerobí o nič menej ateistom. Dúfam, ale neverím.

Medzi ničím neváham a nie som zmätený. Som agnostický ateista, teda v žiadneho boha neverím no zároveň uznávam, že to vedieť na 100% nemôžem a preto v otázke poznania ostávam agnostik. Jediná vec, ktorou si môžeme byť istí o bohu je to, že si ničím istí byť nemôžeme. Vy si snáď istý byť môžete?

Parada: Odporúčam Obertovi poctivo čítam lepšie eseje od Adama Romana, ako je zmätočná kniha od Schellen­berga: Divine hiddenness and human reason.

Rád si prečítam a len dodám, že ak by ste skutočne Schellenberga čítali, tak by ste ho nenazvali zmätočným a odporúčam prečítať si knihy o Terror management theory a významu smrti v životoch ľudí: The Denial of Death – Ernest Beck a The worm at the core: On the role of Death in Life.

Nezakladám si na nejakých istotách, čo sa týka existencie bohov. Veľa sa o nich hovorí, ale podľa mňa ide len o obyčajné ľudské výmysly. Som niečo, ako čakajúci ateista. Čakám, či sa nájdu nejaké dôkazy v prospech bohov. Zatiaľ nie sú žiadne seriózne.

Rozumiem a tiež si myslím, že sa jedná o ľudské výplody, čo ale nehovorí samo o sebe nič o ich pravdivosti. Tiež verím, že ak to myslíte so záujmom o tieto otázky vážne, tak je vhodné byť aktívne hľadajúci (non-resistant non-belief) ateista ako len pasívne čakajúci ateista, tvrdiaci že tu zatiaľ údajne nie sú žiadne seriózne dôkazy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *