Kategórie
Veda (Adam Roman)

Vedci riešia miliardy rokov starú záhadu regulácie fotosyntézy u baktérií

Baktérie v chladnom polárnom potoku získavajú energiu zo svetla. Odborníci ale zatiaľ nedokázali odhaliť, ako ich foto­syn­téza vlastne funguje. Miliardy rokov starú záhadu sa preto s po­mo­cou mole­ku­lár­nych metód snažia rozlúštiť českí vedci. Objav by mohol v bu­dúcnosti pomôcť pri pro­duk­cii cenných látok závislých na foto­syn­téze.

Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky.

Fotosyntéza je proces, pri ktorom rastliny a iné orga­nizmy pre­mie­ňajú anorga­nické látky na orga­nické pomocou svetelnej energie a farbiva na­zý­va­ného chlo­ro­fyl.

Fotosyntézu využívajú nielen rastliny, ale tiež sinice, a do­konca i nie­ktoré baktérie. Tento proces začal na Zemi už pred viac než tromi miliardami rokov, teda dávno predtým, než sa v atmo­sfére objavil voľný kyslík. Približne pred 2,5 miliardy rokov začali sinice produkovať kyslík ako vedľajší produkt foto­syn­tézy. Zatiaľ čo pre mno­ho foriem života je kyslík ne­vyhnut­ný, pre orga­nizmy, ktoré prevádzajú foto­syn­tézu, predstavuje hrozbu, pretože reaktívne formy kyslíka môžu poškodiť ich bunkové štruktúry.

Aby sa baktérie s týmto problémom vysporiadali, vyvinuli celý rad ochranných mecha­nizmov. Takzvané purpurové baktérie sa uchýlili do prostredia bez kyslíka, samy ho ne­pro­du­ku­jú a ostali tak anaeróbmi, ako pra­dávne životné formy. Iné foto­syn­te­tické baktérie si privykli kyslíkatému prostrediu, ale počas dňa zastavujú produkciu nového bakté­rio­chlo­ro­fy­lu, pri kto­rého syntéze vznikajú škodlivé voľné radikály. Svoje foto­syn­te­tické systémy vyrábajú len počas noci.

Polárne svetlo po dobu 24 hodín

Okrem toho si všetky fotosyntetizujúce orga­nizmy vy­vi­nu­li ďalšie obranné prostriedky, ako sú silné anti­oxi­dačné zlú­če­ni­ny, napríklad ka­ro­te­noidy, ktoré chránia ich foto­syn­te­tický aparát pred oxi­dač­ným poško­de­ním.

„Za polárnym kruhom je v lete svetlo po celých 24 hodín. Aeróbne baktérie tak nemajú tmu na výrobu a opravu foto­syn­te­tického aparátu. Aj tak nami objavené baktérie dokážu svoj foto­syn­te­tický aparát vyrábať a ochrániť tak, aby nebol svetlom a kyslíkom poško­dzo­va­ný. My sa teraz sna­žíme odhaliť mecha­nizmy, ako je to vôbec možné a ako to robia,“ hovorí David Kaftan z Centra Algatech Mikro­bio­lo­gic­kého ústavu AV ČR v Tře­boni.

Kolónie baktérie Sediminicoccus
Kolónie baktérie Sediminicoccus.

Ním opisované baktérie, ktoré tvoria korálovo červené kolónie, patria do rodu Se­di­mi­ni­coccus a po­chá­dza­jú z malej riečky na severe Islandu. Zatiaľ je zrejmé, že tieto polárne baktérie, ktorých rodo­kmeň siaha až do prahôr, si vyvinuli unikátny regulačný systém, ako mi­ni­ma­li­zo­vať poško­de­nie svojho meta­bo­lizmu kyslíkovými radikálmi.

Baktérie Sediminicoccus boli izolované v tejto riečke na severe Islandu
Baktérie Sediminicoccus boli izolované v tejto riečke na severe Islandu.

„Pokiaľ tieto polárne baktérie vystavíme svetlu, prvé dve hodiny zazna­me­ná­me výrazný pokles syntézy foto­syn­te­tic­kého aparátu, potom sa ale znovu obnoví a počas pár hodín dosiahne pôvodnú intenzitu. Všetky dosiaľ známe aeróbne foto­syn­te­tické baktérie však počas osvetlenia postupne vyblednú kvôli úplnému zasta­ve­niu syntézy foto­syn­te­tic­kého apa­rátu, a tiež pozvoľnému ničeniu ich pigmentov kyslíkovými radikálmi. Také bunky potom potrebujú tmu, aby vyrobili podľa svojej DNA nové enzýmy pre syntézu pigmentov. Čo je večer vyblednuté, nájdeme ráno vo sviežich farbách. Nami objavená polárna foto­trof­ná baktéria ale ostáva pigmen­to­va­ná a foto­syn­te­ticky aktívna i v priebehu konštantného osvetlenia,“ opisuje správanie tajomných foto­syn­te­tických bak­térií David Kaftan.

Moderné metódy molekulárnej biológie

Pre rozlúštenie záhady odolného fotosyntetického aparátu, ktorý príroda vymyslela pred miliardami rokov, pou­ží­va­jú juhočeskí vedci mo­le­ku­lárne techniky RNA sekve­no­va­nia. Rutinne sa po­u­ží­vajú ešte len asi 10 rokov. Pomocou nich vedci zisťujú, ktoré gény sa v danom okam­žiku v bunke pre­pi­sujú z templátu DNA a v akom množstve sa budú podľa novo na­syn­te­ti­zo­va­nej RNA vyrábať proteíny. Na základe tohto profilu je možné zistiť, ako bunkový meta­bo­lizmus reaguje na podnety a aké regulačné cesty sa v danej chvíli aktivujú.

I keď ide zatiaľ o základný výskum, třeboňskí mo­le­ku­lárni bio­ló­go­via z Centra Algatech majú aj predstavu o bu­dú­com možnom praktickom využití.

„V biotechnológii by sa znalosť regulačných a riadiacich me­cha­nizmov dala použiť pri výrobe cenných látok závislých na fo­to­syn­téze. Teraz sú svetlo a kyslík nie­kedy li­mi­tu­júce, ale mohlo by sa po­da­riť upraviť meta­bo­lizmus produkčných mikro­orga­nizmov tak, aby sme bunky pred ním ochránili a zvý­šili pro­dukciu po­ža­do­va­ných látok,“ uzat­vára David Kaftan.


Autor: Mgr. David Kaftan, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Centrum Algatech, Třeboň.

Mgr. David Kaftan, Ph.D.
Mgr. David Kaftan, Ph.D.

Odkaz na publikáciu: Tomasch J., Kopejtka K., Bílý T., Gardiner A. T., Gardian Z., Shivaramu S., Koblížek M., Kaftan D. (2024). A photoheterotrophic bacterium from Iceland has adapted its photosynthetic machinery to the long days of polar summer. mSystems 0:e01311-23.

Zdroj: Vědci řeší miliardy let starou záhadu regulace fotosyntézy u bakterií, 27. 3. 2024.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *