Kategórie
Tlačové správy

Študentov technických odborov z roka na rok ubúda

Možnosť praxe im ponúka popradský tech­no­lo­gický líder.

Poprad – Slovenskí zamestná­va­te­lia hlásia aj napriek rastu ponúk nedostatok kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej sily. Vedenia Strednej odbornej školy elektro­tech­nickej v Poprade a Strednej odbornej školy poly­tech­nickej vo Svite sa preto rozhodli posunúť výchovu a tech­nické vzdelanie novej generácie mechanikov elektro­tech­ni­kov, CNC progra­má­to­rov (progra­má­to­rov obrábacích a zvá­ra­cích strojov a za­ria­dení) a tech­ni­kov pre che­mický a far­ma­ce­u­tický prie­my­sel na vyššiu úroveň. Študenti týchto odborov sa v systéme duálneho vzde­lá­va­nia stali súčasťou procesov u vý­robcu tech­no­lógií na ohrev vody, vy­ku­ro­va­nie, vetranie a chla­denie STIEBEL ELTRON Slovakia.

V aktuálnom školskom roku 2023/2024 praxuje v popradskej fabrike dovedna šesť študentov, pričom spo­loč­nosť plánuje ich počet navýšiť na desať. Mechanik elektro­tech­nik, CNC progra­má­tor (progra­má­tor obrábacích a zvá­ra­cích strojov a za­ria­dení), aj technik pre che­mický a far­ma­ce­u­tický prie­my­sel sú štvor­ročné študijné odbory, kde absolventi získajú k ma­tu­rit­nému vysved­čeniu aj výučný list. Dualistov postupne zaraďujú na úsek údržby, prípadne kvality – do che­mického la­bo­ra­tória, pričom časť vy­u­čo­va­nia strávia priamo na pra­co­visku zamestná­va­teľa. Následne majú v prí­pade záujmu veľkú príležitosť získať pracovné miesto ihneď po ukon­čení štúdia.

„Certifikovaní zamestnanci vzdelávajú svojich nasledovníkov nielen v škole, ale priamo vo fabrike, a žiaci vďaka nim získavajú ne­o­ce­ni­teľné vedo­mosti a zruč­nosti, uvedomujúc si jedinečnosť svojich odborov,“ hovorí riaditeľ Strednej odbornej školy elektro­tech­nickej v Ma­te­jovciach Ján Furcoň.

Nádejní mechanici elektrotechnici si pod dohľa­dom šiestich cer­ti­fi­ko­va­ných inštruktorov postupne osvojujú odborné vedomosti a ná­vyky v oblasti ručného a stro­jo­vého obrá­bania materiálov či slabo­prú­do­vej a sil­no­prú­do­vej elektro­tech­niky, prípadne sa učia zapájať svetelné, zásuvkové obvody a stý­ka­čové jednotky. Okrem toho si skúšajú napríklad diagnostiku a opravu porúch elektrických obvodov. Budúci CNC progra­má­tori (progra­má­tori obrá­ba­cích a zvá­ra­cích strojov a za­ria­dení) získavajú praktické zručnosti potrebné pre ovlá­da­nie, nastavovanie a obslu­ho­va­nie kovo­obrá­ba­cích strojov a zvá­ra­cích robotov či pri me­raní a kontrole súčiastok alebo čítaní výkresov a zostáv. Postupne sa venujú základom ručného spracovania, vŕtaniu, brúseniu, sústruženiu, frézovaniu či zváraniu. Striedanie výučby odborného výcviku a te­o­re­tic­kého vy­u­čo­va­nia je v pe­rio­dických cykloch.

Človek si však náročné technologické postupy neosvojí zo dňa na deň. Niekdajší absolvent duálneho vzde­lá­vania Ján, dnes majster na dielni Nástrojáreň, preto túto jedi­nečnú prí­le­ži­tosť zaúčania sa u popradského lídra vyzdvihuje – a mladých sa snaží podporovať:

„Sám som prešiel systémom duálneho vzdelávania a myslím si, že takto by malo štúdium na po­dob­ných odboroch fungovať. Vidím, že naj­lepšie to ide, keď študentov zamestnáme zmyslu­plnou aktivitou. Treba sa im najmä venovať, vložiť do nich dôveru a potom im nechať priestor aj na sa­mostat­nosť.“

Príležitosť učiť sa od najlepších si nevedia vynachváliť ani samotní študenti.

„Najviac oceňujem tento kolektív, a to, ako nás prijali, akceptujú. Vážim si, že keďže toho zatiaľ nevieme veľa, majú od nás primerané očakávania a venujú sa nám,“ vraví Patrik, študent druhého ročníka odboru mechanik elektro­tech­nik, zaradený na dielni Elektro­údržby.

Jeho spolužiak Michal oceňuje najmä praktickú stránku duálu: „Prvý deň bol pre mňa veľmi stresujúci, nevedel som, čo čakať, no neskôr to zo mňa opadlo. Zatiaľ viac ro­zo­be­ráme, ako skla­dáme. Oproti škole som sa tu naučil viac, lebo som mal možnosť si to reálne ‚ochytať‘.“

Rovnako to vnímajú aj ich „kolegyne“ zo Svitu, ktoré sa priúčajú tajom che­mického a far­ma­ce­u­tic­kého priemyslu.

„Pochopila som, že chemická laborantka nemusí len sedieť v la­bo­ra­tóriu, ale pohybuje sa aj vo výrobe. Spozná­vame prácu širšie, získavame skúsenosti, prax nám dopĺňa pohľad, ktorý sme získali v škole,“ teší sa Sofia, ku ktorej sa pridáva aj jej ka­ma­rátka Olexandra: „Je zaujímavé vidieť, ako funguje firma, komplexne spoznať výrobný proces.“

Žiaci trávia polovicu času v škole na teoretickom vy­u­čo­vaní, pričom vo vý­rob­nom podniku pôsobia každý druhý týždeň. Závod im počas ich praxe za­bez­pe­čuje pra­cov­né oblečenie, ochranné pracovné pomôcky aj stravu a pre naj­schop­nej­ších je pripravené aj lákavé štipendium. Mladí technici majú navyše nárok na od­menu za pro­duk­tívnu prácu, ktorú počas praxe vy­ko­najú. Polo­vicu času sa pod ve­de­ním inštruktora pripra­vujú na danú činnosť a druhú polovicu času ju aj aktívne vykonávajú.

„Uvedomujeme si, že je podstatné prepojiť teóriu s praxou, a tiež hlbšie poznať súvislosti a do­sahy rozhod­nutí. Je preto pre nás veľmi dôležité vychovať ďalšiu gene­rá­ciu kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­níkov, ktorých nie je nikdy dosť. Duálne vzde­lá­va­nie nám dáva možnosť pripraviť odbor­ní­kov už na strednej škole, vtiahnuť ich do pro­cesu a poskytnúť im reálnu skú­se­nosť,“ vysvet­ľuje Milan Strela, riaditeľ výroby v spo­loč­nosti STIEBEL ELTRON Slovakia.

Foto:

Študenti s inštruktorom
Študenti s inštruktorom.
Pohľad na pracovisko (Stiebel Eltron Slovakia)
Pohľad na pracovisko.
Vo výrobnom podniku STIEBEL ELTRON Slovakia
Vo výrobnom podniku STIEBEL ELTRON Slovakia.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *