Kategórie
Osobné

Bájka o platení desiatku

Prikázanie deviate: Platiť budeš pra­vi­del­ne de­sia­tok len nám a ni­ko­­mu inému.

Pán Desiatok, súkromný podnikateľ zistil, že Chlpáči – oby­va­te­lia cudzej, ďalekej, slobodnej a de­mo­kra­tic­kej Chlpatej kra­ji­ny sú schopní pri vhod­ných pod­mien­kach platiť ďalší de­sia­tok. Ale z čoho, pýtal sa pán De­sia­tok sám seba, vŕta­júc sa v chlpa­tom nose. A dostal nápad. Predsa Vy­rov­ná­vač chlpov v nose – to ešte nikto nemá. Nikto ho ne­potre­bu­je, ale koľko ne­potreb­ných vecí ľudia musia mať. A naštar­to­val štan­dar­dný postup. S rov­nými chlpmi v nose sa ako prvá ukázala modelka slečna Rov­no­chlpá.

Slečna Krivochlpá

Na bankete sa nad tým najviac pochech­tá­va­la mo­del­ka slečna Kri­vo­chlpá. No keď na druhý deň zistila, že rovné chlpy v nose má aj jej obdi­vo­va­teľ, pán Rovno­chlpý, filmové hviezdy Star-1 až Star-7 a do­kon­ca úplne neznámy super­člo­vek z bilbordu, začala im smrteľne závidieť. Skoro sa od hanby pre­pad­la pod zem. Chlpatí z hrôzou zistili, že všetci v ďa­le­kom svete majú rovné chlpy v nose, len oni nie. Ľudia s rovnými chlpmi v nose sa usmie­va­li na nich z reklám, z bilbordov a do­kon­ca aj z te­le­ví­zie na ka­náli v neznámej reči. Vtedy už pán Desiatok vstupoval do Správnej miestnosti, a začal vykladať o marke­tin­go­vej štúdii, o veľkom záujme o vy­rov­ná­vač chlpov v nose. Presvedčil pána Dô­le­ži­tého, že podľa prieskumu až 100 % Chlpatých si bez vy­rov­ná­va­ča chlpov v nose život už ani nevie predstaviť. Ale pán Dôležitý nechcel, aby sa vy­rov­ná­vač chlpov dovážal do Chlpatej krajiny z cudziny, a tým zvy­šo­val deficit zahraničnej obchodnej bilancie. Na­ko­niec to pán Dôležitý a pán Desiatok vyriešili spravodlivo. Vy­rov­ná­vač chlpov v nose model 98 sa bude vyrábať v Chlpatej krajine a budú si ho vyrábať sami Chlpáči. Dokonca pán Desiatok bol taký dobrý, že poskytol inves­tí­cie na uve­de­ný pro­jekt. Z vkladu mu, samo­zrejme okrem iného, bude patriť desiatok z kaž­dého za­kú­pe­né­ho vy­rov­ná­va­ča chlpov v nose. Všetci boli spokojní, Chlpáči robili ako diví, čím prispeli k nárastu hrubého domáceho produktu o ne­ja­ké percento. Pán Dôležitý bol spokojný: vyberie na da­niach zasa o pár korún viac. Rovnako pán Desiatok bol spo­koj­ný, lebo sa mu na de­siat­ko­vom účte s me­sač­nou pra­vi­del­nos­ťou hro­ma­di­li peniaze. Demo­kra­cia bola spokojná, lebo každý si mohol kúpiť vyrovnávač chlpov v nose model 98, tešiac sa už na model 99. Každý mal už v nose chlpy vyrovnané, každý išiel s dobou a nikto sa už nemusel hanbiť pri návšteve cudzích vyspelých krajín. Chlpáči sú už opäť hrdí, majú reálnu prí­le­ži­tosť vo sve­to­vej súťaži o naj­rov­nej­šie chlpy v nose. Ich kan­di­dát Super­rov­no­chlpatý iste získa nejaké dobré oce­ne­nie.

Po čase pán Desiatok, sčítavajúc inkasované desiatky zaplatené v kra­ji­ne Chlpatých, zistil, že by bolo vhodné niekde ich investovať. Ale kde? Je možné, že Chlpáči v Chlpa­tej kra­ji­ne sú schopní pri vhod­ných pod­mien­kach platiť ďalší desiatok. Ale z čoho, pýtal sa pán Desiatok sám seba, vŕtajúc sa v chlpatom zadku.


Bájka o platení desiatku sa nachádza na 59. strane v knihe My, motroci XXI. storočia, takto prisaháme, ktorej autorom je Karol Ondriaš.

Ešte z knihy knihy vyberám:

Prikázanie prvé: Dodržiavať budeš slobodu slova a pre­ja­vu pre seba a pre iných.

Prikázanie druhé: Riadiť sa budeš len všeobecnou ide­o­ló­giou voľného trhu.

Prikázanie tretie: Klaňať sa budeš súkromnému vlastníctvu a ne­bu­deš mať iné formy vlastníctva.

Prikázanie štvrté: Voliť budeš svojich pred­sta­vi­te­ľov len v slo­bod­ných voľbách.

Prikázanie piate: Považovať budeš za civi­li­zo­va­ný svet len ten, ktorý sa ti určí.

Prikázanie šieste: Považovať budeš za demo­kra­tický svet len ten, ktorý sa ti určí.

Prikázanie siedme: Odsudzovať budeš ľudí, ktorých myšlienky nie sú v sú­la­de so sú­časnou pri­ja­tou agendou.

Prikázanie ôsme: Klaňať sa budeš imidžu a ilúziám, a nie realite.

Prikázanie deviate:
Platiť budeš pravidelne desiatok len nám a ni­ko­mu inému.

Prikázanie desiate: Nebudeš sa nikdy pýtať: Quo vadis Homo sapiens sapiens?

Prikázanie jedenáste: Budeš ctiť a dodržiavať motrockých jede­násť pri­ká­za­ní bez toho, aby si si to uve­do­mo­val.


Ilustrácia: Martin Pollák.

Uverejnil (prepísal z knihy): Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Bájka o platení desiatku”

Ilustrátor Martin Pollák pre mňa osobitne vyhotovil túto kresbu slečny Rovnochlpej. Nahľadajte sa tým nič iné. Martin Pollák je apolitický. Keď môže, pomôže. Bolo by nefér spájať jeho kresbu s Ondriašom. Kresba len vystihuje daný článok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *