Kategórie
Humanizmus

Africké fairtradové ruže majú nižší vplyv na životné prostredie než tie z európskych skleníkov

Svätý Valentín tradične zvyšuje predaje kvetín a pri­ro­dze­ne tiež oži­vuje debatu o tom, za akých pod­mie­nok sú rezané kvetiny pre­dá­vané na na­šom trhu pesto­va­né a ako sa k nám dostá­va­jú.

Fairtrade Česko a Slovensko

„Fairtradové ruže z Kene majú podľa nedávno uve­rej­ne­nej štúdie v po­rov­na­ní s ru­žami vy­pesto­va­nými v Ho­land­sku menší vplyv na ži­vot­né prostredie, a to aj v prí­pa­de, že berieme do úvahy aj prepravu do Eu­rópy,“ hovorí riaditeľ ne­zisko­vej orga­ni­zá­cie Fairtrade Česko a Slo­ven­sko Lubomír Kadaně.

Celosvetovo sa ročne predá zhruba miliarda fair­tra­do­vých kvetín. Na Slo­ven­sku to v roku 2022 bolo takmer 482 000 kusov, pre­važne ruží, a to v re­ťazci Kaufland.

Podľa čerstvej štúdie majú rezané ruže z Kene, či už sú do Eu­rópy prepravené letecky, alebo po mori, menší vplyv na ži­votné prostredie, a to vo všet­kých envi­ron­men­tál­nych oblastiach vrátane nárokov na energiu, emisií skle­ní­ko­vých plynov a zne­čiste­nia vody. Táto nová štúdia nadväzuje na ob­dob­né skúmanie z roku 2018.

Pri holandských ružiach sú najvýznamnejšími faktormi ku­mu­lo­va­ná spotreba energie (elektrina a spa­ľo­va­nie zemného plynu) a emisie skleníkových plynov. K obom dochádza v sú­vislosti s osvet­le­ním a vy­ku­ro­va­ním skleníkov v Ho­land­sku, čo v Keni nie je potrebné. Pri kenských ružiach pre­pra­vo­va­ných loďou je ku­mu­la­tívna spotreba energie 22-krát nižšia než pri konvenčných holandských ružiach a ener­ge­tická stopa kenských ruží pre­pra­vo­va­ných letecky je 6,4-krát nižšia než pri ho­land­ských ružiach.

Pri kenských fairtradových ružiach má najväčší vplyv v oblasti emisií skleníkových plynov letecká preprava. Aj napriek tomu sú emisie skleníkových plynov vy­pro­du­ko­va­né prepravou fair­tra­do­vých ruží letecky z Kene do Švaj­čiar­ska 2,9-krát nižšie než emisie holandských ruží. V prí­pade lodnej prepravy sú emisie pri kenských fair­tra­do­vých ružiach dokonca 21-krát nižšie.

K ďalším kľúčovým zisteniam patrí napríklad to, že kenským fair­tra­do­vým ružiam pre­pra­vo­va­ným po mori sa v po­rov­naní s ho­land­skými ružami darí lepšie v oblasti spotreby vody (o 65 % nižšia), pôdneho okys­ľo­va­nia (4,3-krát menší vplyv) a zne­čis­te­nia sladkej vody (18-krát menší vplyv). Pri po­rov­naní vplyvov na stratu bio­di­ver­zity majú fairtradové ruže bez ohľadu na spôsob dopravy menší vplyv než holandské ruže, pričom ruže prepravované letecky majú menšiu stopu než ruže pre­pra­vo­vané loďou, a to kvôli dlhšej pozemnej preprave nákladnými vozidlami z prístavov, ktoré sú od miesta predajov vzdialenejšie než letisko. Pou­ží­va­nie pesti­cí­dov je jediný faktor, pri ktorých bol envi­ron­men­tálny vplyv kenských ruží vyšší než pri tých holandských.

„Samozrejme, ekologicky najšetrnejším riešením je stále nákup kvetín z lokálnych zdrojov. Kve­ti­nár­stiev a záhrad­níctiev, ktoré sa na šetrnú produkciu lokálnych kvetín špecializujú, je čím ďalej tým viac. Ak však chcete kúpiť rezanú kvetinu v čase, keď je u nás vegetačný pokoj, tak je fairtradová kvetina určite dobrou voľbou aj navzdory tomu, že musela byť do Európy dopravená letecky,“ pozna­me­náva L. Kadaně a dodáva: „Za po­zor­nosť stojí aj sku­toč­nosť, že fairtradoví pesto­va­te­lia ročne vypestujú zhruba päť miliárd fairtradových kvetín. Pri splnení podmienok Fairtrade sa ich však predá len zhruba pätina. To je výzva hlavne pre nás, spotre­bi­te­ľov. Zod­po­ved­ným nákupom môžeme prispieť k zvý­še­niu spotreby eticky a udrža­teľ­nej­šie pesto­va­ného alebo vy­rá­ba­ného tovaru.“

Fairtradové kvetiny rečou faktov a čísel

Prvá fairtradová kvetina bola predaná v roku 2001 vo Švaj­čiarsku.

97 % všetkých fairtradových kvetín pochádza z vý­chod­nej Afriky. Ďalšími pesto­va­teľ­skými krajinami sú Ekvádor, El Salvador, Kostarika a Srí Lanka.

Na svete existuje aktuálne 76 certifikovaných fairtradových fariem, na kto­rých pracuje vyše 71-tisíc ľudí.

V Keni má fairtradovú certifikáciu 48 produ­cent­ských orga­ni­zá­cií pestu­jú­cich kvetiny a tieto orga­ni­zá­cie dohro­mady zamestná­vajú viac než 38 000 pra­cov­ní­kov. Dohro­mady ročne vy­pro­du­kujú asi 2,6 miliardy kusov kvetín.

Kvetiny sú jedným z kľúčových fairtradových produktov a sú medzi spotre­bi­teľ­mi obľú­bené obzvlášť v ob­dobí kaž­do­roč­ných sviatkov, ako je deň svätého Valentína.

Podľa najnovších údajov sa každoročne predá okolo jednej miliardy fairtradových kvetín (pre­do­všet­kým v Ne­mecku, Spo­je­nom kráľovstve a vo Švaj­čiarsku). K dispo­zícii sú pre­do­všet­kým rezané ruže, ale v eu­róp­skej ponuke sú aj ľalie, kara­fiáty alebo ďalšie kvetiny.

Pestovatelia kvetov si v roku 2022 zarobili viac než 7,5 milióna eur na fair­tra­do­vom príplatku, ktorý investujú do zlep­šo­va­nia svojich životov a ko­mu­nít. Peniaze boli vy­u­žité na vzde­lá­va­nie, bývanie, mikro­pô­žičky, opravy škôl, bu­do­va­nie zdra­vot­níc­kych zaria­dení, dopravné infra­štruk­túry a pod.

Fairtradový príplatok, ktorý dovozca zaplatí navyše, je desať percent z vý­voz­nej ceny a je určený priamo za­mestnan­com. O vy­u­žití týchto peňazí roz­ho­du­je nimi volený výbor.

Na Slovensku sa v roku 2022 predalo takmer 482 000 kusov rezaných fair­tra­do­vých kvetín. Fairtradový príplatok, ktorý vďaka týmto predajom získali pesto­va­te­lia kvetov, bol 4 122 eur.

Foto: © Andrej Barát.

Foto z farmy Longonot (Keňa)
Foto z farmy Longonot (Keňa).
Pracovníčka Linah Chepkurui z farmy Longonot (Keňa)
Pracovníčka Linah Chepkurui z farmy Longonot (Keňa).
Pracovníčka Linah Chepkurui pri zbere kvetín z farmy Longonot (Keňa)
Pracovníčka Linah Chepkurui pri zbere kvetín z farmy Longonot (Keňa).

Autorka: Kateřina Šimonová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *