Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Dve percentá z daní pre Ethos

Tieto dni máte možnosť rozhodnúť aspoň o časti z vašich daní a pod­po­riť dvomi per­cen­tami nejakú orga­ni­zá­ciu či ob­čian­ske zdru­že­nie.

Na rozdiel od cirkví, ktoré každý rok len tak au­to­ma­ticky dostá­va­jú de­siat­ky milióny od štátu, ob­čian­ske zdru­že­nia takéto nad­práva nemajú. Vzhľadom na sú­čas­nú ne­priaz­ni­vú po­li­tickú si­tu­á­ciu a silný vplyv ná­bo­žen­ských fun­da­men­ta­listov v par­la­men­te budú se­ku­lárne a ľudsko­právne orga­ni­zá­cie aj v tomto roku potre­bo­vať čo naj­väč­šiu podp­oru, aby mohli zabrániť ďalšiemu ob­me­dzo­va­niu našich práv. Ak sa vám páčia naše aktivity, budeme radi, ak od­ká­že­te dve per­centá práve Ethosu.

Čo robíme?

Už 10 rokov budujeme a posilňujeme sekulárnu spoločnosť na Slo­ven­sku. Pre­sa­dzu­jeme rov­nosť všetkých občanov bez oh­ľadu na ná­bo­žen­ské, rasové, etnické, rodové, po­li­tické, so­ciál­ne či kul­túrne rozdiely. Pod­po­ru­je­me dialóg medzi ne­ná­bo­žensky a ná­bo­žensky mysliacimi ľuďmi. Chránime práva ateistov, agnostikov, skeptikov a iných slobodne zmýšľajúcich ľudí. Pestu­jeme úctu k hu­ma­nis­tickým a en­vi­ron­men­tál­nym hodnotám Zeme. Pre­sa­dzu­jeme racio­nálny, vedecký a skep­tický prístup pri rie­šení otázok o spo­loč­nosti.

Naše aktivity v roku 2023

Prevádzkujeme portál Sekularisti.sk, na kto­rom pra­vi­del­ne ko­men­tu­jeme aktuálne dianie a uve­rej­ňu­jeme naše sta­no­viská, ako aj stránku Bez cirkvi, ktorá ponúka for­mu­lár o vystú­pení a vý­maze osobných údajov z akej­koľ­vek ná­bo­žen­skej orga­ni­zá­cie na základe práva Slo­ven­skej re­pub­liky. Sekulárne postoje šírime aj prostred­níc­tvom tlačových agentúr a mas­médií. K našim významným aktivitám v roku 2023 patrili petícia proti ďal­šiemu na­vy­šo­va­niu štátneho príspevku pre cirkvi a pred­vo­lebné hod­no­te­nie do­te­raj­ších aktivít a ná­zo­rov jed­not­li­vých po­li­tic­kých strán a kan­di­dá­tov z pohľadu se­ku­la­rizmu.

Okrem aktuálnej politickej situácie sme sa venovali aj ďalším témam ako napríklad vyhodnoteniu pod­rob­ných výsledkov sčítania oby­va­te­ľov 2021. Pod­pred­seda Ethosu sa zúčastnil stret­nu­tia me­dzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie Humanists International v Kodani, na kto­rom bola pri­jatá Kodanská dekla­rá­cia o de­mo­kra­cii. Naši členovia sa zúčastnili viacerých verejných diskusií o odluke cirkví od štátu a Va­ti­kán­skych zmluvách. Celý zoznam našich aktivít v roku 2023 nájdete na stránke Rok 2023 s Ethosom.

Ako darovať?

Fyzické osoby môžu darovať dve percentá. Pokiaľ ste aj aktívnym členom Ethosu, na základe potvrdenia (ktoré vystavíme na zá­kla­de po­žia­da­nia cez ethos@sekularisti.sk), ktoré pri­lo­ží­te k vy­hlá­se­niu, môžete da­ro­vať tri per­centá.

Podrobné informácie o tom, ako poukázať 2 alebo 3 % z daní, náj­de­te na od­ka­ze Ako poukázať 2 % z daní?

Údaje do daňového priznania sú nasledovné:

IČO:42323053
Obchodné meno (názov):ETHOS

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Ďakujeme za vašu pomoc.


Ethos

Autor: OZ Ethos.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *