Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre psíkov a mačičky

Občianske združenie O.Z. O psíčkovi a ma­čič­ke vás oslo­vu­je s po­u­ká­za­ním 2 % z dane.

O.Z. O psíčkovi a mačičke

Pomôžte nám pomáhať! Ďakujeme za kaž­dé fi­nan­čné prostriedky, za kaž­dú ma­te­riál­nu pomoc.

Pomáhame s prevozmi, poskytujeme dočasky, za­bez­pe­ču­je­me skvelé do­mo­vy pre psíkov a ma­čič­ky.

Je to veľmi jednoduché. Do tlačiva stačí, ak vyplníte tieto údaje:

IČO:42427614
Obchodné meno (názov):O.Z. O PSÍČKOVI A MA­ČIČ­KE

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia os­tá­va­jú prázdne.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre O.Z. O psíčkovi a mačičke
Vyhlásenie o poukázaní podielu za­pla­te­nej dane z príj­mov fy­zic­kej oso­by pre O.Z. O psíč­ko­vi a ma­čič­ke.

Poznámka:

V tlačive uvádzame názov s malými písmenami, ale úrad od­po­rú­ča po­u­žiť len veľké pís­me­ná. Po­u­ži­te veľ­ké pís­me­ná: O.Z. O PSÍČ­KO­VI A MA­ČIČ­KE.

Adresa občianskeho združenia: Narcisová 1947/13, 927 05 Šaľa-Veča.


Autor: O.Z. O psíčkovi a mačičke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *