Kategórie
Tlačové správy

Hlasovanie za Pálffyovský dub z Malaciek sa začalo!

Stromy z Európy sa pustili do boja o prestížny titul.

Európsky strom roka
Európsky strom roka.

Viac než päťstoročný dub zo Zá­moc­kého parku v Ma­lac­kách, ktorý ešte na je­seň získal titul Strom roka 2023, sa teraz uchádza o ďal­šie hlasy ve­rej­nosti v me­dzi­ná­rod­nej súťaži stromov – Európsky strom roka 2024.

Pálffyovský dub spo­mie­nok repre­zen­tu­je svojím prí­be­hom Slo­ven­sko medzi súpermi z ďal­ších 14 krajín Európy.

Milovníci stromov môžu svoj hlas odovzdať do 22. feb­ru­ára 2024 prostred­níc­tvom on­line hla­so­va­nia na we­bo­vej stránke Európsky strom roka.

Pálffyovský dub spomienok
Pálffyovský dub spo­mie­nok.

Pamätá si príchod Pálffyovcov do Malaciek, bu­do­va­nie kaš­tie­ľa a pri­ľah­lého parku, hrôzy vojen a epi­dé­mií, tra­dič­né jar­moky a trhy, ale roz­po­ve­dá aj prí­behy dávno za­bud­nu­tých lások. Viac ako päť sto­ročí dub sle­duje prí­be­hy ľudí a od­dnes bo­ju­je aj o titul Európsky strom roka.

„Náš Pálffyovský dub spomienok je jedným z posled­ných existu­jú­cich, viac ako 500-ročných, exem­plá­rov duba let­ného z kon­ca stre­do­veku v areáli Ná­rod­nej kul­túr­nej pa­miatky Zámocký park Malacky. Zásluhou Pálffyovcov, jed­ného z naj­lo­jál­nej­ších šľach­tic­kých rodov počas celej vlády Habsbur­gov­cov, nesie v sebe spo­mien­ky na uda­losti, ktoré ho spá­jajú s via­ce­rými európskymi kra­ji­nami. Aj preto dub vní­ma­me ako kan­di­dá­ta nás všet­kých v boji o titul Európsky strom roka 2024,“ hovorí Kamil Ftáčnik, no­mi­no­va­teľ stromu do sú­ťaže z Mestského úradu v Ma­lac­kách.

V súťaži sa nehľadá najkrajší strom, ale strom s naj­sil­nej­ším prí­be­hom.

Tento rok sa do finále Európsky strom roka za­po­jilo 15 krajín v rámci Európy.

„Pálffyovský dub je ďalší unikátny, starý a vzácny strom, ktorý mohla ve­rej­nosť spoznať vďaka ankete Strom roka, ktorú kaž­do­ročne v Na­dá­cii Eko­po­lis orga­ni­zu­jeme. Vďaka výhre v an­kete získal nielen potrebné od­bor­né ošetre­nie, ale najmä po­zor­nosť ve­rej­nosti a srdcia tisícok mi­lov­ní­kov stromov. Po mi­nu­lo­roč­nom skvelom úspechu Dračieho duba bude Pálffyovský dub z Ma­la­ciek ďalší skvelý kan­di­dát na po­pred­né priečky,“ hovorí Martina Hro­ma­do­vá z Na­dá­cie Eko­po­lis.

Podľa tradície, patronát nad finále prebrali čle­no­via Eu­róp­skeho par­la­men­tu – Luděk Nieder­ma­yer a Michal Wiezik.

Zmena pravidiel v súťaži Eu­róp­sky strom roka

Kratšie hlasovacie obdobie, ktoré začne 1. a skončí 22. feb­ru­ára, má za cieľ zin­ten­zív­niť kam­paň a viac mo­ti­vo­vať záu­jem­cov o hla­so­va­nie. No­vin­kou je tiež, že prie­bežný výsledok ne­bu­de uve­rej­nený po celý čas, a teda hla­so­vanie bude tajné. Od­kryté bude len v dvoch ter­mí­noch, kedy budú uve­rej­nené prie­bežné výsledky na so­ciál­nych sie­ťach orga­ni­zá­tora ETY aj Nadácie Ekopolis. Veľkou zme­nou pre hla­su­jú­cich bude jazyk – stránka bude ten­to­raz len v an­glic­kej verzii.

Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 v nad­väz­nosti na ob­ľú­benú anketu Strom roka, ktorú or­ga­ni­zu­jú jed­not­livé štáty. Na Slo­ven­sku je jej or­ga­ni­zá­to­rom Na­dá­cia Eko­po­lis. Me­dzi­ná­rod­nú súťaž má na sta­rosti Envi­ron­men­tal Partner­ship Asso­cia­tion (EPA).

Cieľom súťaže Európsky strom roka je pou­ká­zať na výz­nam stromov v prí­rod­nom a kul­túr­nom de­dič­stve Európy a na výz­nam eko­systé­mo­vých služieb, ktoré stromy posky­tu­jú. V sú­ťaži sa ne­hľa­dá naj­kraj­ší strom, ale strom s prí­be­hom, strom za­ko­re­ne­ný v ži­vo­te a práci ľudí a ko­mu­nity, ktorá ho ob­klo­puje.

Dôležité dátumy:

1. – 22. február: Verejné hlasovanie na www.tree­of­the­year.org.
8. a 15. február: Uve­rej­ne­nie pred­bež­ných výsledkov.
20. marec: Sláv­nostné vy­hlá­senie výsledkov ETY v Bru­seli na pôde Eu­róp­skeho par­la­men­tu.

Pravidlá hlasovania sú uve­rej­ne­né na od­ka­ze Rules of vo­ting. Klik­nite na od­kaz Vote vpravo hore. Pre hla­so­va­nie musíte zvoliť 2 stromy.


Autori fotografií stromu zo Slo­ven­ska: Martin Babarík a Kamil Ftáčnik.

Autorka: Martina Hromadová, PR a ko­mu­ni­ká­cia Na­dá­cie Eko­po­lis.

2 odpovede na “Hlasovanie za Pálffyovský dub z Malaciek sa začalo!”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *