Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre Humenské labky

Darujte nám 2 % z dane za rok 2023, aby mali tí, ktorí si nemôžu pomôcť sami.

Humenské labky
Po kliknutí na obrázok sa vám v novom okne zo­bra­zí stránka s pod­rob­nos­ťa­mi pre 2 % z dane.

2 % z vašej dane sú pre nás veľmi dô­le­ži­té, pre­to­že vďaka nim mô­že­me okam­ži­te fi­nan­co­vať akti­vi­ty, ktoré sú v danom čase pre zvie­rat­ká tie naj­po­treb­nej­šie.

Od nášho vzniku sme zachránili už viac ako 1 000 zvie­rat. Za rok 2023 sme za­chrá­ni­li 354 zvie­rat.

Kto sú HUMENSKÉ LABKY?

  • sociálny podnik, ktorý zamestnáva zne­vý­hod­ne­né a zra­ni­teľ­né osoby
  • sme regionálne centrum Slobody zvierat, naj­väč­šej ochra­nár­skej orga­ni­zá­cie tú­la­vých zvie­rat na Slo­ven­sku
  • sme členom AWI (Animal welfare inter­group)
  • zabezpečujeme odchyty túlavých a zra­ne­ných zvie­ra­tiek oko­li­tým obciam a mestu Humenné
  • riešime prípady týrania a za­ned­ba­nej sta­rostli­vosti
  • nachádzame rodiny opusteným zvieratkám
  • navrhujeme systémové zmeny, aby sa zlep­ši­la si­tu­á­cia opuste­ných a ohro­ze­ných zvierat na Slo­ven­sku

Vyplnené VYHLÁSENIE o pou­ká­za­ní zapla­te­nej dane – stačí doplniť svoje údaje.

IČO:51044587
Obchodné meno (názov):POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostávajú prázdne.

Pozri:


Autor: Humenské labky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *