Kategórie
Humanistická pomoc

Dva percentá z dane nám ozaj pomôžu

Každoročne sa uchádzame o vašu priazeň pre získa­va­nie lepších pod­mie­nok na našu činnosť, ktorá sa snaží osloviť deti a mlá­dež, ale aj dospelých.

DFS Svit

Sú to tradičné aktivity motivujúce k tomu, aby sa nielen naši čle­no­via, ale aj ve­rej­nosť mohli stretnúť s po­ci­to­vým zážitkom ich prežitia. Toho roku by sme chceli naplniť ciele našej kampane NOVÝ PRIESTOR PRE DFS Svit, aby sme sa mohli posunúť vpred.

Sme vám vďační za vašu priazeň a pokiaľ sa vám naša činnosť páči a poz­dá­va, bu­de­me radi, pokiaľ nás pod­po­ríte aj svojou 2% daňou zo zá­vis­lej čin­nosti.

ĎAKUJEME.

Srdce (emotikon)

Spôsob získavania finančných prostriedkov na svoju čin­nosť OZ DFS Svit je rôzna. Spadá medzi ňu aj 2% daň zo zá­vis­lej čin­nosti, ktorá pri napĺňaní cieľa veľmi pomáha. Združenie vykonáva činnosť pre zá­uj­mové útvary detí a mlá­deže: Jánošíček, TS Štýl, IMPRO, MS DFS, Vyt-Wor a Remeslarum, pričom orga­ni­zuje rôzne akti­vity kul­túr­neho aj špor­tovo-rela­xač­ného i ume­lec­kého cha­rak­teru, nie­len pre deti a mlá­dež.

Prejdite na stránku Detský famózny svet, kde sa do­ve­die­te pod­rob­nosti.

Potrebné údaje do tlačiva pre zaplatenie 2 percent z dane:

IČO:37788175
Obchodné meno (názov):Detský famózny svet

Zdroj: DFS Svit.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *