Kategórie
Tlačové správy

BILLA inovuje svoju značku Bon Via

Doprajte svojej imunite kvalitné a slnkom vy­pes­to­va­né ovocie a ze­le­ninu.

Počas zimného obdobia majú slovenskí farmári ob­me­dze­né mož­nosti, ako do ob­cho­dov dodať dostatok čerstvého ovocia a ze­le­niny. Výbornou voľbou je preto značka Bon Via, ktorá zá­kaz­ní­kom za vý­hod­nú cenu pri­náša ovocie a ze­le­ninu z me­dzi­ná­rod­nej pro­duk­cie, vy­pes­to­va­né v kra­ji­nách zalia­tych slnkom.

BILLA v rámci tejto privátnej značky spo­lu­pra­cuje priamo s miestnymi pes­to­va­teľ­mi, čím vie zaručiť vysokú kvalitu plodín. Spo­loč­nosť teraz značku Bon Via oblieka do no­vého šatu a zá­ro­veň na trh uvádza jej nové produktové línie, ktoré ocenia bežní zá­kaz­níci, ale aj ná­roční gur­máni.

„Slnkom vypestované“ – to je motto privátnej značky Bon Via, ktorej dizajn sa aktuálne mení na mo­der­nejší a ele­gan­tnejší. Pod týmto ozna­če­ním BILLA tradične ponúka čerstvé ovocie a ze­le­ninu. Sor­ti­ment Bon Via pochádza zo slneč­ných štátov južnej Európy a ďalších krajín sveta, v ktorých je možné, na roz­diel od Slo­ven­ska, do­pes­to­vať čerstvé a kva­litné plodiny aj počas zimného obdobia. Spo­loč­nosť BILLA v rámci tejto značky spo­lu­pra­cuje priamo s pes­to­va­teľ­mi, ktorí musia spĺňať prísne kritériá kvality – v do­dá­va­teľ­skom procese má BILLA iba takých partnerov, u kto­rých je možné zistiť presný pôvod ovocia a ze­le­niny.

Kľúčom k čerstvosti produktov značky Bon Via je pre­cízne plá­no­va­nie zberu plodín a čo ich naj­rých­lej­šie a naj­šetrnej­šie do­ru­čenie do pre­dajní BILLA.

„Napríklad, ak dnes tie najchutnejšie paradajky rastú v Špa­niel­sku, do­dá­me ich našim zá­kaz­ní­kom priamo z tejto krajiny. Keď o mesiac dozrejú rajčiny, ktoré spĺňajú naše vysoké kva­li­ta­tív­ne normy, v Ta­lian­sku, okam­žite začneme proces odberu plodín od ta­moj­ších miestnych pro­du­cen­tov,“ vysvet­ľuje Marek Doležal, generálny riaditeľ BILLA Slovensko.

Sieť supermarketov pritom neustále sleduje kvalitu plodín a dy­na­micky reaguje na po­nuku, vďaka čomu je schopná spo­lu­pra­co­vať s tými naj­lep­šími za­hra­nič­nými pes­to­va­teľ­mi.

Prémiové produkty aj bio kvalita

Novinkou privátnej značky Bon Via je aj vylepšenie a vytvo­re­nie nových pro­duk­to­vých línií Bon Via, Bon Via Bio a Bon Via Premium. Pod sú­hrnným ozna­če­ním Bon Via zákazníci nájdu svoje obľúbené, ale aj celkom nové druhy na slnku dozretého čerstvého ovocia a ze­le­niny vo vy­so­kej kvalite.

Značka Bon Via Bio ponúkne v ekolo­gic­kom balení pro­duk­ty s bio kva­li­tou, teda plo­di­ny vy­pes­to­vané bez po­u­ži­tia pesti­cí­dov či umelých hnojív. Línia Bon Via Premium zas bude zahŕňať čerstvé ovocie a ze­le­ninu v eko­lo­gicky udrža­teľ­nom balení a s pri­da­nou hod­no­tou. Pôjde napríklad o špe­ciál­nu odrodu cibule, ktorá pri jej krá­janí ne­spô­so­buje slzenie očí alebo o čierny cesnak, na kto­rom si po­chut­ná­vajú gurmáni po ce­lej Európe a kto­rý si slo­ven­skí zá­kaz­níci určite tiež obľúbia.

„Privátnou značkou Bon Via sa zameriavame na všet­kých zá­kaz­ní­kov, ktorí aj počas zimného obdobia vy­hľa­dá­vajú čerstvé, kva­litné ovocie a ze­le­ninu s jasne pre­u­ká­za­teľ­ným pôvodom. Roz­ší­re­ním sor­ti­mentu Bon Via o pré­miové pro­duk­ty a o plo­diny v bio kva­lite vy­chá­dza­me v ústrety aj tej naj­ná­roč­nej­šej klien­tele. Počas mesiacov, keď je ponuka lokálneho ovocia a ze­le­niny od slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov výrazne obme­dzená, je naša značka Bon Via ideálnou voľbou za priaz­nivú cenu,“ uzavrel Doležal.

Foto:

Bon Via
Bon Via
Bon Via
Bon Via

Autor: Mgr. Marek Kravjar, špe­cia­lista ko­mu­ni­ká­cie BILLA.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Jedna odpoveď na “BILLA inovuje svoju značku Bon Via”

[…] Podporu detí z materských škôl v mestách a obciach, kde otvára nové predajne, prepojila spoločnosť BILLA v akti­vi­te „Dobrý sused“ s ďalším projektom – pre­ven­tívnym programom „Zdravé oči už v škôlke“. Výnimkou sú materské školy v Slád­ko­vi­čove a Lip­tov­skom Mikuláši, ktoré do tohto programu boli samo­statne vopred prihlásené. Od BILLA tak miestni škôlkari dostali balíčky ovocia značky Bon Via. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *