Kategórie
Tlačové správy

Dane sa dajú optimalizovať ľahko a efektívne

Slovenské firmy to však stále nevedia.

Highgate Law & Tax

Optimalizácia je v súčasnosti na Slo­ven­sku jed­nou z naj­efek­tív­nej­ších ciest, ako zní­žiť da­ňo­vé za­ťa­že­nie v me­dziach zá­ko­na. Hoci majú tu­naj­šie firmy k dis­po­zí­cii množstvo vhodných nástrojov a zvý­hod­ne­ných da­ňo­vých re­ži­mov, s oko­li­tými štátmi v tomto smere strá­cajú krok.

Potenciál je pritom obrovský a zákonné limity nie sú je­di­ným problémom, na čo si musia podľa od­bor­ní­kov z High­gate Law & Tax dať pri op­ti­ma­li­zá­cii nákladov a vi­di­ne vý­ro­by s vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou po­riadny pozor.

Daňová optimalizácia sa bezpodmienečne musí od­ví­jať od re­ál­nych pod­ni­ka­teľ­ských alebo práv­nych dô­vo­dov, aby bola aj ob­há­ji­teľ­ná pred správ­com dane alebo súdom. V ta­kom prí­pa­de ju za­ra­ďu­jeme medzi tzv. le­gi­tím­ne da­ňo­vé opti­ma­li­zá­cie, ktoré štát ne­mô­že a ani ne­bu­de môcť vní­mať ako ne­sú­lad­né so zá­ko­nom.

„Pokiaľ sa rozhodujete medzi s.r.o. alebo živnosťou, ide o le­gál­nu a le­gi­tím­nu da­ňo­vú opti­ma­li­zá­ciu. Rov­nako to platí aj v prí­pade predaja nákupného centra, kde sa môžete roz­ho­do­vať medzi pre­da­jom spo­loč­nosti alebo pre­vo­dom tzv. pod­niku. Ide o le­gál­ne a le­gi­tím­ne spôsoby ma­na­žo­va­nia cel­ko­vej da­ňo­vej a od­vo­do­vej po­vin­nosti,“ vysvet­ľuje právnik Peter Varga z kan­ce­lá­rie High­gate Law & Tax s tým, že ak by sa pod­ni­ka­teľ roz­ho­dol napríklad pre­vádz­ko­vať desať firiem, ktoré nie sú pla­ti­teľ­mi DPH, aby sa vyhol registrácii, išlo by už o agre­sív­nu da­ňo­vú opti­ma­li­zá­ciu.

A tá za určitých okolností môže mať aj trestno­právne dopady.

„Ak by ste sa rozhodli založiť si firmu v krajine s nižším daňovým zaťažením, a to bez toho, aby ste tam prevádzkovali nejakú činnosť, rovnako to môže mať negatívne daňové a za určitých okolností aj trestnoprávne implikácie,“ dodáva daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax, podľa ktorého slovenské firmy nevnímajú tému optimalizácie dane komplexne, neriešia ju včas, a aj preto ju stále nezvládajú dostatočne.

„Slovenské firmy vedia v súčasnosti optimalizovať dane skôr v tej praktickej rovine. Preto často dochádza z ich strany k chybám a k rôznym právne kontaminovaným spôsobom optimalizácie.“

(Ne)využívané „zlepšováky“

Aj keď väčšine podnikateľov na Slovensku nevyhovuje aktuálny stav legálnej daňovej optimalizácie, mnohí z nich v praxi už dlhšie tápu a výhody, prípadne možnosti plynúce z ostatných novelizácií zákona o dani z príjmov, prekvapujúco nevyužívajú. Podmienkou uplatňovania špeciálnych daňových režimov, akými sú napríklad patent box alebo superodpočet, totiž býva dostatočná odbornosť a nevyhnutná skúsenosť s prípravou sprievodnej dokumentácie, ktoré môžu byť pre mnohé firmy nečakanou prekážkou. Pre ino­va­tívne spoločnosti podnikajúce aktivity v oblasti R&D, ktoré naopak dokážu naplno využiť potenciál týchto zvýhodnení, sa Slovensko stalo doslova daňovým rajom. Hlavným dôvodom sú pritom práve spomínané daňové režimy, ktorých využitie je štandardne možné iba v prípade, ak daňovník vykonáva nejakú výskumno-vývojovú činnosť. Vďaka patent boxu môžu IT firmy, vyvíjajúce softvér a iné R&D firmy, ktoré vyvíjajú rôzne vynálezy a technické riešenia, platiť dane z príjmov aj pri sadzbe 10,5 %. Superodpočet pre zmenu umožňuje znížiť základ dane o 100 až 150 %, čím tak v kombinácii s patent boxom daňovník nemusí platiť daň z príjmov aj niekoľko rokov.

„Kým pri patent boxe je potrebné, aby bol nehmotný majetok (t. j. vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo softvér) aktivovaný v účtovníctve, pri superodpočte nie je povinné, aby projekt dosahoval ekonomické úžitky. Daňovú výhodu v podobe super­od­poč­tu tak môže daňovník získať aj napriek tomu, že jeho výskum alebo vývoj nepovedie k da­ňo­vým príjmom. Ak navyše vynález umožňuje firme generovať zisk, môže si pri optimalizácii daní uplatniť oba spomínané nástroje naraz,“ dopĺňa daňový advokát Peter Varga z kan­ce­lá­rie High­gate Law & Tax.

Pozor na zákon

Pri optimalizácii dane je nevyhnutné pohybovať sa v zákonných limitoch, pričom hranica medzi agresívnou daňovou opti­ma­li­zá­ciou a da­ňo­vým pod­vo­dom býva veľmi tenká. V tu­naj­ších podmienkach platí, že nie každá nelegálna daňová opti­ma­li­zácia napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého z da­ňo­vých trestných činov. Podobne ako pri iden­ti­fi­kácii toho, čo je a čo nie je zákonné pri zni­žo­vaní daňovej alebo odvodovej povinnosti, ani hranice medzi trestno­právnou a admi­nistra­tív­no-práv­nou dohrou pri pá­cha­ní daňových deliktov nie sú jed­no­značne vytýčené. Slovenské daňové právo, žiaľ, nepozná veľa prípadov, kedy by sa súdy alebo prokurátora detailnejšie venovali iden­ti­fi­ká­cii presnejších hraníc.

„Z podnikateľského pohľadu nie je vôbec komfortné nevedieť pred­ví­dať sankciu za spá­cha­ný daňový delikt. Trest odňatia slobody – v spo­je­ní s trestom pre­pad­nu­tia majetku – je totiž v tomto kontexte určite naj­zá­važ­nej­ším zásahom do ľud­skej integrity,“ ozrej­muje právnik Peter Varga z kan­ce­lá­rie High­gate Law & Tax.

Vysoko medializovaný prípad KTAG bývalého pre­zi­den­ta Andreja Kisku je podľa neho presným prípadom, v kto­rom sa môže vidieť kritická časť slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov.

„Z pohľadu požiadaviek na právny štát nie je ani tak proble­ma­tické to, že v da­nom prí­pa­de mohlo ísť o trestný čin skrá­te­nia dane a poistného, ale to, že do­te­raj­šia prax správcov dane a orgánov činných v trestnom konaní nijako ne­na­sved­čo­vala po­su­nu­tiu trestno­práv­nej hra­ni­ce až do tejto úrovne. Tá totiž zasahuje obrovské množstvo pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sú tak v ko­neč­nom dôsledku vystavení poten­ciál­nej svoj­vôli štátu,“ uzatvára daňový advokát Peter Varga z kan­ce­lá­rie High­gate Law & Tax.


Kancelária Highgate Law & Tax funguje od roku 2018, no za krátky čas sa vy­rov­na­la naj­sil­nej­ším a naj­väč­ším práv­nickým kan­ce­lá­riám pô­so­bia­cim na Slo­ven­sku. Spolu so svo­jou sesterskou spo­loč­nosťou CARPATHIAN Tax & Accounting pre­pá­ja oblasť práv­neho, da­ňo­vého a úč­tov­ného po­ra­den­stva. Takýto kon­cept čisto buti­ko­vej firmy je na Slo­ven­sku uni­ká­tom. Jej zakla­da­telia sú súčasťou via­ce­rých pra­cov­ných tímov štátnych orgánov pre prí­pra­vu le­gis­la­tívy aj v oblasti fi­nan­čnej re­gu­lá­cie a zda­ňo­va­nia krypto aktív. Vlaj­ko­vou loďou po­ra­den­stva sú kom­plex­né legálne da­ňo­vo-právne služby s cieľom opti­ma­li­zá­cie pod­ni­ka­nia a tran­sak­cií. Ďalšou z kľú­čo­vých po­ra­den­ských oblastí je krypto prostredie, kto­rému sa kan­ce­lária zrejme ako jediná na Slo­ven­sku venuje po právnej, da­ňo­vej, ako aj účtovnej stránke. Kan­ce­lá­ria je za­kla­da­te­ľom stránky Crypto tax & law, ktorá sa zaoberá právnymi a da­ňo­vými otázkami pri krypte. Posky­tuje tiež po­ra­den­stvo pri za­kla­daní, zda­ňo­vaní a úč­to­vaní malých inves­tič­ných fondov. V an­kete Práv­nická firma roka 2023 získala kan­ce­lá­ria High­gate Law & Tax oce­ne­nie naj­lep­šej práv­nic­kej kan­ce­lá­rie v ob­lasti daní.


Autor: kancelária Highgate Law & Tax s. r. o.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *