Kategórie
Humanistická pomoc

Vaše 2 % z dane pomôžu rodinám v núdzi

Deti spravia čokoľvek, aby zostali so svo­ji­mi blíz­ky­mi.

Úsmev ako dar

Milí priatelia!

Tak veľkú zodpovednosť by si žiadne dieťa nemalo brať na vlastné plecia. Minulý rok sme po­mohli 556 ro­di­nám na ce­lom Slo­ven­sku, v kto­rých žije 1 390 detí. Tento rok chceme toto číslo ešte navýšiť.

Prosím, nenechajte svoje 2 % pre­pad­núť štátu, zrá­taj­te ich a pod­por­te ro­di­ny v zlo­ži­tej ži­vot­nej si­tu­á­cii.

Postup a vyhlásenie pre za­mestnan­cov a všet­ky potrebné in­for­má­cie náj­de­te na od­kaze:

Vaše 2 % z dane pomôžu ro­di­nám v núdzi

IČO:17316537
Obchodné meno (názov):Spoločnosť priateľov detí z detských do­mo­vov Úsmev ako dar

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Ak vám možnosť dvoch percent ne­vy­ho­vu­je, viete ich pod­po­riť aj inak. Nastavte si pra­vi­del­nú platbu napríklad na sym­bo­lické 2 eurá a staňte sa dlho­do­bým partnerom. Viac infor­má­cií náj­de­te na da­ro­va­cej stránke:

Rodina sa počíta

Pomôžte nám SMS-kou

Rodiny môžete podporiť aj prostredníctvom dar­cov­skej SMS v tvare DMS me­dze­ra USMEV na číslo 877. Cena DMS je 5 € v sieti všetkých ope­rá­to­rov.

Aj malá pomoc môže zabezpečiť, aby deti ne­mu­se­li odísť do detského domova.

Ďakujeme!

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *