Kategórie
Tlačové správy

AURES Holdings hľadá takmer 170 ľudí

Väčšinou ide o pozície na pod­po­ru pre­da­ja.

Počet zamestnancov v skupine me­dzi­roč­ne na­rástol o 12 % na 3 417, pri­me­ra­ne tomu, ako spo­loč­nosť zvý­ši­la počet pre­da­ných áut.

Skupina AURES Holdings

Skupina AURES Holdings, prevádzko­va­teľ me­dzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­tech­na, mo­men­tál­ne hľadá nových ľudí na 167 pra­cov­ných pozícií na Slo­ven­sku, v Česku a v Poľsku.

Skupina ročne predá takmer sto­ti­síc auto­mo­bi­lov. V tomto roku plánuje po­kra­čo­vať v ex­pan­zii, preto naj­viac pozícií hľadá v oblasti pod­pory pre­daja. Už vlani sa spo­loč­nosť výrazne per­so­nál­ne posil­nila a na­vý­šila počet za­mestnan­cov o 12 % na 3 417 ku koncu roka 2023.

„Vlaňajší rok bol pre našu spoločnosť pre­daj­ne naj­úspeš­nej­ší v na­šej tridsať­jeden­roč­nej histórii a to­ho­ročné ciele sú tak logicky am­bi­ciózne. Na­vyše, ojazdené vo­zid­lá sú aj pre eko­no­mickú si­tu­áciu z roka na rok stále viac žia­dané. Bu­de­me taktiež na­ďa­lej po­kra­čo­vať v ex­pan­zii, a to pre­važne v Poľsku, kde je naj­vyšší po­ten­ciál na rast. Posil­ňu­je­me ale aj v našich tra­dič­ných kra­ji­nách, ako sú Česko a Slo­ven­sko, a preto potre­bu­jeme roz­ší­riť naše tímy,“ uviedla Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľ­ka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa me­dzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO, Moto­tech­na a Auto Diskont a po­bo­čiek Drive­rama v zá­pad­nej Európe.

V minulom roku AURES Holdings pokoril svoj histo­rický rekord a za tridsať­jeden rokov existencie prvý­krát predal viac ako 98 000 vozidiel. V tomto roku chce po­ko­riť 100 000.

„Na Slovensku a v Česku ponúkame pracovné miesta v back office a tiež chceme doplniť po­zí­cie pre styk so zá­kaz­níkmi. Chceme získať pre­važne se­nior­nej­ších kan­di­dátov s vyššou kva­li­fi­ká­ciou a skú­se­nos­ťami v zá­kaz­níc­kom ser­vise,“ doplnila Karolína Topolová.

Spoločnosť najmä v Česku naberá ľudí aj na nové pro­jekty, najmä z oblasti fi­nan­cií a e-mo­bi­lity.

„Elektromobilita je nevyhnutnou súčasťou dnešnej doby a naša spo­loč­nosť chce byť aj na­ďa­lej lídrom v tejto oblasti na se­kun­dár­nom trhu. Veď počet pre­da­ných elek­tro­mo­bi­lov vlani vzrástol už na re­kordných tak­mer päť­sto, teda štvor­ná­sobne viac ako rok pred­tým. V tomto roku preto, okrem iného, plá­nu­jeme roz­ší­riť počet na­bí­ja­cích sta­níc na na­šich po­boč­kách, a tiež bu­de­me postupne bu­do­vať vlastné foto­vol­tické elektrárne,“ upresnila Karolína Topolová.

Na Slovensku spoločnosť hľadá výhradne pozície pre styk so zá­kaz­níkmi, teda špe­cia­listov na pre­daj vo­zi­diel a fi­nan­čných pro­duk­tov, a tiež prípra­várov áut.

„V súčasnosti sa tiež snažíme vytypovať si vhodné lokality pre ser­visné centrum vo­zi­diel, kde nájdu za­mestna­nie ďalší kan­di­dáti,“ do­dala Karolína Topolová.

Nové otvorené pozície v Poľsku sa týkajú pre­važne pre­daja vo­zi­diel, čo súvisí s plá­no­va­nou ex­pan­ziou spo­loč­nosti. V naj­bliž­šej dobe tu AURES Holdings chce otvoriť nie­koľ­ko po­bo­čiek.

„Budeme tiež pokračovať v rozširovaní kapacity našich existu­jú­cich po­bo­čiek. V Zabrze chceme ka­pa­citu roz­ší­riť na dvoj­ná­so­bok, teda až na 800 áut, v Gdansku na­vý­šime ponuku o 200 vo­zi­diel. V sú­čas­nosti po­nú­ka­me len v tejto kra­jine tak­mer päť­ti­síc áut a s ďal­ším rastom stúpa aj naša potreba náboru nových za­mestnan­cov. Po roz­ší­rení po­bo­čiek plá­nu­jeme v Poľsku nárast až na 845 za­mestnan­cov,“ uzav­rela Karolína Topolová.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *