Kategórie
Tlačové správy

Nástupný plat 1 250 až 1 500 eur

Toľko chce najviac Slovákov, sťahovať sa za prá­cou je však problém.

Home Credit

Až dve tretiny Slovákov sa za predošlý rok ob­ze­rali po ne­ja­kej novej práci, no len štvrtina bola aj na po­ho­vore. Oča­ká­vaný nástupný plat väčšiny ľudí je do 1 500 eur, naj­čas­tej­šie je to však 1 250 až 1 500 eur.

Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit [1], je tu však aj dva­násť percent takých, ktorí by nešli robiť za me­nej ako 2 000 eur. Ochota sťa­ho­vať sa za lep­šou pra­cov­nou po­nu­kou je ale po­mer­ne nízka. V rámci Slo­ven­ska je to pri­ja­teľ­né pre 37 percent ľudí, za hra­ni­ce by bolo ochot­ných odísť za lep­šou robotou 28 percent. Okrem výšky platu, ktorý je su­ve­rén­ne naj­re­le­van­tnej­ším fak­to­rom pre ta­kéto životné rozhod­nu­tie, je to pre šty­roch z de­sia­tich atrak­ti­vita práce a taktiež miesta, kam by sa mali presťa­ho­vať.

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca na Slo­ven­sku je v sú­čas­nosti na úrovni 1 400 eur. Mnohí Slováci by chceli zarábať aspoň toľko. Nemálo je takých, ktorí sú nespo­kojní so svo­jím finančným ohod­no­te­ním v práci, a preto hľadajú alter­na­tívy, kde a ako by si zarobili viac.

„Presne 67 percent Slovákov sa za predošlý rok pozeralo na ne­jakú ďalšiu ponuku práce. Veľká väčšina na to využila známe portály inze­ru­júce pra­covné pozície. Na po­ho­vor k novému po­ten­ciál­nemu za­mestná­va­te­ľovi sa však od­hod­lalo ísť za uply­nulý rok len 24 percent opý­ta­ných. Tam ich podľa vyjadrení najviac za­u­jí­mala otázka výšky mzdy (83 percent), potom miesto výkonu práce (51 percent), firemné be­ne­fity (48 percent) či to, aký tam majú kolektív (44 percent),“ pribli­žuje výsledky prieskumu analytik trhu spo­loč­nosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Očakávaný nástupný plat väčšiny Slovákov (spolu 56 percent) je do sumy 1 500 eur. Keď sa na to pozrieme de­tail­nej­šie, tak naj­čas­tej­šie je to v roz­medzí 1 250 až 1 500 eur. Len o niečo menej (23 percent) je takých, ktorí by chceli o pár stoviek navyše – 1 500 až 1 750 eur. Dvanásť percent respon­den­tov by zase nebolo ochotných zarábať menej ako 2 000 eur. Na druhej strane, sú tu len tri per­centá ľudí, ktorým by stačilo aj 750 eur, čo je mo­men­tálne na Slo­ven­sku hranica mini­málnej mzdy.

Očakávaný nástupný plat

Hoci by väčšina ľudí chcela zarábať viac, ochota presťahovať sa za lep­šou pra­cov­nou ponukou je na Slo­ven­sku pomerne nízka. V rámci re­pub­liky by tak roz­hodne bolo ochotných urobiť 11 percent a skôr áno 26 percent ľudí. Odísť do za­hra­ničia je schopných ešte menej opý­ta­ných – roz­hodne áno 9 percent a skôr áno 19 percent. Okrem výšky platu, ktorý je naj­roz­ho­du­jú­cej­ším faktorom pre presťa­ho­va­nie sa za prácou, je to pre šty­roch z de­sia­tich aj atrak­ti­vita práce a no­vého pôso­biska, a taktiež flexi­bilná pra­cov­ná doba.

Pandémia COVID-19 z uplynulých rokov priniesla na Slo­ven­sko feno­mén práce z domu, ktorý bol predtým pre mnohé firmy niečím ne­pred­sta­vi­teľ­ným. Prieskum ukázal, že 35 percent Slovákov si môže v sú­čas­nosti vybrať miesto, z ktorého budú pra­co­vať. Dáta však odha­lili aj to, že ľuďom naj­viac vyho­vuje kom­bi­nácia práce z kan­ce­lárie a home officu. Takúto pre­fe­ren­ciu má 46 per­cent, výlučne z domu 24 per­cent a iba z priestorov firmy zase 30 per­cent opýtaných.

„V spoločnosti Home Credit sme sa už v pred­co­vi­do­vom období snažili vychá­dzať za­mestnan­com v ústrety a posky­to­vali im flexi­bilné pra­cov­né pod­mienky. S prí­cho­dom COVID-19 sme sa ale naučili, že je možné naplno pre­vádz­ko­vať z domu napríklad taktiež pozície te­le­fo­nic­kých ope­rá­to­rov. To, že patríme medzi atrak­tív­nych zamestná­va­te­ľov, potvrdzuje aj fakt, že v sú­čas­nosti sa môžu naši zamestnanci rozhodnúť, kedy zostanú pra­co­vať z domu a kedy prídu medzi kolegov. V praxi to funguje tak, že každý má iné pre­fe­ren­cie a nie­kto­rí to vy­u­ží­vajú viac, iní zase naopak mini­málne,“ pribli­žuje Miloš Nejezchleb, riaditeľ divízie Ľudské zdroje zo spo­loč­nosti Home Credit.

Keď sa pozrieme na to, ako sa zamestnávatelia na Slo­ven­sku sta­rajú o svojich ľudí vo fir­mách, tak prieskum odhalil, že ôsmim z de­sia­tich ne­posky­tujú žiadne vzde­lá­vacie kurzy. Ak už áno, tak sú to v ob­me­dze­nom počte od­bor­né ško­le­nia či zdo­ko­na­ľo­va­nie sa v cudzích jazykoch (obe po 5 per­cent).


[1] Reprezentatívny prieskum od 26. 10. do 2. 11. 2023 re­a­li­zo­va­la agen­túra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *