Kategórie
Tlačové správy

Prihlasovanie projektov do grantového programu Zelené oázy je otvorené do 15. januára

Téma 18. ročníka Zelených oáz: Ruka v ruke.

Zelené oázy

Obce, mestá, neziskové orga­ni­zá­cie, školy a ko­mu­nitné centrá môžu požiadať o fi­nan­cie na vý­sad­bu a re­vi­ta­li­záciu zelene aj v roku 2024. V 18. ročníku grantového programu Slovnaftu a Na­dá­cie Ekopolis si naj­lepšie komunitné envi­ro­pro­jekty roz­de­lia 60 000 eur.

„Grantový program Zelené oázy má za uply­nu­lých 17 rokov na svo­jom konte už 400 zelených projektov. Plnia svoju funkciu pre ve­rej­nosť, a po­pri­tom zlepšujú vzťahy medzi ľuďmi z lo­kál­nych komunít, ktorí ich vytvorili. V dlhom zozname sú nové alebo obnovené zelené miesta, parky, záhrady, aleje, ale aj náučné chodníky po ce­lom Slo­ven­sku,“ hovorí riaditeľ Ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program dokázal motivovať ľudí z pod­po­re­ných pro­jek­tov k ob­di­vu­hod­ným výsledkom. Prvotná finančná injekcia zo Ze­le­ných oáz je často pomyselnou hybnou silou, ktorá rozkrúti koleso aktivít a prispeje k tomu, že veci začnú do seba za­pa­dať. Zrazu sa pridajú ďalší finanční pod­po­ro­va­telia a spon­zori, nájdu sa ďalší moti­vo­vaní dobro­voľ­níci a vysní­vané sa stáva sku­toč­nos­ťou.

Podtitul 18. ročníka Ruka v ruke v sebe odráža spolu­prácu aktívnych a nad­še­ných ľudí, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá, so sa­mo­sprá­vami, ktoré môžu pomôcť pri zá­sad­ných zmenách vzhľadu a spô­so­bu vyu­ží­vania týchto verejných priestranstiev. Vzniknú tak miesta, v kto­rých sa ľudia cítia dobre, radi sa tam stre­tá­vajú a vedia sa pri ich bu­do­vaní, vyu­ží­vaní a následnej údržbe rea­li­zo­vať. Mení sa ich vzťah k da­nému miestu, sú hrdí na to, kde žijú a sú spo­kojní s tým, čo sa im po­da­rilo.

„Či už ide o výsadbu alejí, obnovu starých ovocných sadov, bu­do­va­nie komu­nit­ných záhrad, čistenie alebo úpravu existu­jú­cich priestorov alebo ide o pro­jekty, ktoré zadržia­vajú a efek­tívne hospo­dária so zráž­ko­vou vodou, možností je veľa. To všetko sa dá len vtedy, keď sa spojí chuť ľudí s pod­po­rou samo­správy. Zelené oázy v roku 2024 hľa­da­jú pro­jekty, ktoré v tomto duchu dokážu nájsť efektívne pre­po­jenie občianskeho sektora s ve­rej­ným,“ hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Výzva na podávanie projektov je otvorená do 15. ja­nu­ára 2024. Pod­po­rené pro­jekty sa môžu re­a­li­zo­vať už na jar 2024.

Viac informácií je dostupných na stránke Zelené oázy.

Kontakt: Ľubica Štúberová, programová ma­na­žérka Nadácie Eko­po­lis, 0902 526 755.


Autorka: Eva Ščepková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *