Kategórie
Tlačové správy

ZOO Bratislava a Sloboda zvierat apelujú

Pomôžte ochrániť zvieratá, oslávte sviatky bez zá­bav­nej pyro­tech­niky.

ZOO Bratislava

Apel na pokojné prežitie sviatočných dní bez zá­bav­nej py­ro­tech­niky pri­chá­dza aj zo strany ZOO Bra­tislava a útulku Slobody zvierat. Zá­bav­ná pyro­tech­nika zvie­ra­tám spô­so­buje stres, v kraj­nom prí­pade môže viesť k ich úhynu.

Hoci v Bratislave platí celoročne všeobecne záväzné na­ria­de­nie o zá­kaze po­u­ží­va­nia pyro­tech­nic­kých výrobkov, nájdu sa ľudia, ktorí ho porušujú. Ne­u­ve­do­mujú si, že ohro­zujú aj zvie­ratá v ZOO Bratislava. Oslavy Silvestra, dokonca aj zo vzdia­le­nej­ších častí mesta, sa ozývajú v celom areáli zoo­lo­gickej záhrady. Naj­viac postihnutou oblasťou sú výbehy bez­pro­stredne suse­diace s obyt­nými domami – cesta k no­so­rož­com, kde sa nachádzajú chovné zaria­denia antilop a koní a sa­motný kopec s už spo­mí­na­nými noso­rož­cami, lamami, ken­gu­rami či hyenami.

„Radi by sme poprosili aj ľudí, ktorí bývajú v našom susedstve, aby sa ohňo­strojov v blíz­kosti zoo vzdali. Pre zvie­ratá je to veľmi náročné. Zažívajú veľký stres. Po No­vom roku majú u nás vete­ri­nári veľa práce, dochádza k úrazom, zvieratá sú vystresované, mávajú problémy s príjmom potravy,“ vyzýva chovateľka lám, kengúr a hyen, Margaréta Marečková.

Lama alpaka
Lama alpaka.

Zviera sa v stresovej reakcii snaží uniknúť, čo môže viesť k váž­nym zra­ne­niam. V mi­nu­losti sa to stalo osudným ročnej samici lamy krotkej, ktorá uhynula v dôsledku krvá­cania do mozgu spô­so­be­ného nárazom do plotu. Problém môžu spôsobiť aj lampióny šťastia. Horiaci lampión môže spô­so­biť požiar, nielen v areáli zoo.

Na hluk a záblesky z petárd doplácajú aj zachránené psíky v su­se­dia­com útulku na Po­lian­kach. Aktuálne sa tu nachádza viac ako 200 zvierat, ktoré majú za sebou ťažkú minulosť. Kaž­do­ročné oslavy im spô­so­bujú ďalšiu nad­by­točnú traumu. Na Sil­vestra preto Sloboda zvierat skracuje návštevy pre ve­rej­nosť a ven­čenie, aby v čo naj­väčšej miere pre­dišla možným stretnu­tiam s py­ro­tech­nikou.

Kristína Devínska zo Slobody zvierat: „Máme nádej, že tento rok bude jedným z posled­ných, kedy sa nielen útulkové zvieratá, ale aj hospo­dárske či voľne žijúce druhy, budú musieť báť kvôli ľudskému rozmaru o vlastný život. Od 2. ja­nu­ára 2024 vstu­puje do plat­nosti zákon, ktorý obmedzí predaj pyro­tech­niky a striktne sa vymedzí aj jej čas pou­ží­vania na ce­lom území SR. Zmenu k lep­šiemu však môže urobiť každý z nás aj v tejto chvíli.“

„Apelujeme na majiteľov zvierat, aby si ich zabezpečili pred útekom. Tým samo­zrejme nemyslíme uvia­zanie na reťaz, ale poskyt­nutie bezpečného priestoru v blíz­kosti človeka. Psíkom treba dať skontro­lo­vať platnosť údajov na čipe v centrálnom registri spo­lo­čen­ských zvierat. V prí­pade, že sa vyskytnú v útulku, je možné ich navrátiť späť domov,“ dodáva.

Odchytová služba zatúlaných zvierat funguje v rámci Bratislavy 24 hodín denne počas celého týždňa.

Mestská polícia Bratislava – viac hliadok a aj vyššie pokuty

„Výrazne zvyšujeme hliadkovanie v uliciach mesta a za­me­ria­va­me sa pre­do­všet­kým na oblasti, ako je napríklad bratislavská zoo či okolie útulku Slobody zvierat. Mo­ni­to­ru­jeme aj miesta v blízkosti Mestských lesov ako aj ďalšie lokality, o ktorých máme aj z uply­nu­lých rokov, vedo­mosť, že v nich dochádza k opa­ko­va­nému odpa­ľo­vaniu pyro­tech­niky,“ infor­muje Barbora Krajčovičová, hovor­kyňa bratislavskej mestskej polície.

V prípade nerešpektovania zákazu používania pyrotechniky, môže byť priestupca riešený v blo­ko­vom konaní do výšky 33 eur. V správnom konaní je už pokuta výrazne vyššia, vyšplhať sa môže až do výšky 500 eur.


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Jedna odpoveď na “ZOO Bratislava a Sloboda zvierat apelujú”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *