Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš rozdelí z nového Fondu granty na verejnoprospešné projekty

Dokončenie petangového ihriska, nová turistická in­for­mač­ná ta­bu­ľa či pod­po­ra účasti žien na ve­rej­nom živote.

Plzeňský Prazdroj

To je len časť projektov, ktoré tento rok pod­po­ril pi­vo­var vo Veľ­kom Šariši. Je to zá­ro­veň po prvý raz, čo ve­rej­no­prospeš­né pro­jek­ty v okolí pi­vo­va­ru získali pod­po­ru prostred­níc­tvom no­vo­vytvo­re­ného Fondu Plzeň­ského Prazdroja.

Celkovo v roku 2023 hodnotiaca komisia vybrala štyri pri­hlá­sené pro­jekty, medzi ktoré roz­de­lila sumu 11 100 eur.

Grzegorz Komora, manažér závodu Pivovar Šariš
Grzegorz Komora, manažér závodu Pivovar Šariš.

„Fond Plzeňského Prazdroja zapadá do našej cel­ko­vej stra­té­gie, v rámci ktorej sa kon­ti­nu­ál­ne sta­ráme nielen o šetrný prístup k prí­ro­de, ale aj o roz­voj miestnych ko­mu­nít a cel­kovo zlep­šo­va­nie kva­lity života ľudí v Pre­šov­skom kraji, kde pô­so­bíme už vyše 50 rokov,“ hovorí Grzegorz Komora, manažér závodu Pi­vo­var Šariš.

Medzi podporené projekty patrí dokončenie pe­tan­go­vého ihriska FUN PARK, kde pri­bud­ne stôl, la­vič­ky, zámková dlažba, stojan na bi­cykle a ta­buľa s pra­vid­lami petangu a na za­pi­so­va­nie výsledkov. Služby pre tu­ristov má zasa zlepšiť nová in­for­mač­ná tabuľa, ktorá vznikne v se­ver­nej časti Šariša v rámci novo­posta­ve­ného prístrešku na Stred­ných lúkach. Okrem mapy na nej bude aj infor­mácia o flóre, faune a tiež o histórii Levočských vrchov. Časť grantu získal tento rok aj projekt za­me­ra­ný na pod­poru účasti miestnych žien na ve­rej­nom živote prostred­níc­tvom stáží na mestských úradoch. Priestor dostanú ženy rôznych vekových ka­te­gó­rií a rôz­neho sociál­neho posta­ve­nia, ktoré zá­ro­veň absol­vujú aj sériu školení orien­to­va­ných na vše­o­becný roz­hľad o prá­vach žien a tiež právne po­ra­den­stvo.

„Vážime si, že Pivovar Šariš kladie dôraz na otázky diver­zity a in­klú­zie, a ak­tívne sa podieľa na ich riešení aj v re­gióne, kde pôsobí. Na zá­ver nášho pro­jektu plá­nu­jeme usku­toč­niť so všet­kými účastníkmi a za­po­je­nými odbor­ník­mi kon­fe­ren­ciu, kde celú iniciatívu vy­hod­no­tíme a po­de­líme sa o zís­kané know-how,“ vysvet­ľuje Edita DemeterováKo­mu­nitnej na­dá­cie Veľký Šariš, ktorá grant získala.

Ďalším z podporených projektov je tzv. ŠARIŠská zastávka v obci Župčany, vzdia­lená päť kilo­metrov od Pre­šova. Ide o vytvo­renie auto­bu­sovej zastávky s prístreškom, lavicou, infor­mač­nou tabuľou, osvetlením a smetným košom, ktorá nahradí doterajší označník a cestu­júcim zlepší kom­fort pri ča­kaní na spo­jenie.

„Všetky podporené spolky a organizácie budú realizovať svoje projekty v nasle­du­jú­com roku. Tešíme sa, že prispejú k rozvoju Pre­šov­ského kraja a veríme, že to ocenia aj jeho oby­va­te­lia a návštev­níci,“ dodáva Grzegorz Komora.

V roku 2024 môžu neziskové organizácie, nadácie či občianske zdru­že­nia prihla­so­vať svoje pro­jekty viac­krát ročne, v prvom ter­míne do 5. mar­ca, druhá uzá­vierka bude 25. júna a tretia 24. ok­tób­ra. Cel­kovo sa na ši­rokú škálu nápadov od eko­lo­gic­kých ini­cia­tív cez návrhy pod­po­ru­júce obnovu turistických atrakcií až po voľ­no­ča­sové aktivity a ko­mu­nitné po­du­jatia plánuje pre­roz­deliť finančná čiastka 16-tisíc eur. Prihlášky je nutné podať výhradne prostred­níc­tvom portálu E-grant.

Foto:

Na petangovom ihrisku FUN PARK pribudne stôl, lavičky, stojan na bicykle a tabuľa s pravidlami
Na petangovom ihrisku FUN PARK pribudne stôl, lavičky, stojan na bicykle a tabuľa s pravidlami.
Nová turistická informačná tabuľa vznikne v rámci novopostaveného prístrešku na Stredných lúkach
Nová turistická informačná tabuľa vznikne v rámci novopostaveného prístrešku na Stredných lúkach.
Pivovar Šariš rozdelí z nového Fondu granty na verejnoprospešné projekty v regióne
Pivovar Šariš rozdelí z nového Fondu granty na verejnoprospešné projekty v regióne.

Autorka: Zdenka Huňady, tla­čo­vá ho­vor­kyňa Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *