Kategórie
Tlačové správy

Nákupná predvianočná horúčka vrcholí

Pozor na falošné e-shopy, podvodné e-maily a te­le­fo­ná­ty.

Home Credit

Pár dní pred Vianocami ešte mnoho Slovákov „na­há­ňa“ na poslednú chvíľu dar­čeky pre svo­jich blízkych. Mali by však byť obozretní. S blí­žia­cimi sa sviatkami, ktoré pri­ná­šajú najin­ten­zív­nej­šie na­ku­po­vanie z ce­lého roku, sa aktivizujú aj pod­vod­níci a vy­mýš­ľajú ďalšie triky, ako sa obohatiť pomocou nekalých praktík na ne­zna­losti zákazníkov.

Najbežnejšie podvody sú spojené s nákupom vo fa­loš­ných e-shopoch, phishingovými e-mailami, ktoré sa snažia dostať od ľudí údaje, alebo s vo­la­jú­cimi, ktorí sa vydávajú za za­mestnan­cov bánk a na­vedú ľudí na pre­vod ich peňazí. Spoločnosť Home Credit ponúka rady, ako postu­po­vať a nestať sa obeťou podvodu.

Podvodné internetové obchody napríklad ponúkajú tovar, ktorý je inde vypredaný, alebo lákajú na vy­soké zľavy. V ko­neč­nom dôsledku ale oklamaní nakupujúci nič neušetria, ba naopak, prídu o svoje peniaze, nezriedka aj o stovky eur. Rizikové inter­ne­tové obchody sa dajú nájsť aj na zozname Slo­ven­skej ob­chod­nej inšpekcie.

„Našim zákazníkom radíme, aby nakupovali iba v ove­re­ných e-shopoch, čítali si recenzie na in­ter­nete, alebo dali na od­po­rú­čanie známych. Naj­bez­peč­nej­šie sú platby pri eu­róp­skych e-shopoch, pretože tieto platby sú za­bez­pe­čené silným dvoj­fakto­ro­vým overením klienta. Takúto ochranu však nemusia mať e-shopy mimo Európy. Ak zákazníci nakupujú v neznámom e-shope prvý­krát, od­po­rú­čame platbu na do­bierku. V každom prípade, internetová adresa by sa mala začínať https://, kde písmeno ‚s‘ znamená bez­pečné pri­po­je­nie,“ vysvet­ľuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientov Home Credit.

Podvodné e-maily od „kuriérov“

Čoraz viac rozšírené sú v dnešnej dobe podvodné e-maily, ktoré in­for­mujú o do­ru­čení zásielky. V pred­via­noč­nom čase podvodníci vsádzajú práve na to, že veľa ľudí si práve necháva darčeky doručovať kuriérom. V e-maile potom podvodníci chcú od ľudí, aby prešli na odkaz a vyplnili väčšinou údaje o karte, prístupové údaje do in­ter­ne­to­vého ban­kov­níc­tva alebo zaplatili menší poplatok za dopravu či clo. Vyzývajú na re­gis­trá­ciu do ka­len­dára alebo aj na od­hlá­senie ne­vy­žia­da­ného e-mailu. Všetky tieto odkazy sú ne­bez­pečné.

„V takom e-maile je napríklad aj logo existujúcej distri­buč­nej spo­loč­nosti a tvári sa viero­hodne, ale je tu stále niekoľko znakov, ktoré môžu ľudí upozorniť, že by odkaz nemali otvárať. E-mailová adresa napríklad nie je zhodná s posky­to­va­te­ľom služby. Pokiaľ prejdú na odkaz myšou a ne­kli­kajú naň, zistia, že popis ne­zod­po­vedá odkazu. Slo­ven­čina je väčšinou s gra­ma­tic­kými chybami alebo sú tu nezvy­čajné tvary,“ vysvet­ľuje ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský.

Telefonát predstierajúci bankára

Stále častejšie sa ľudia stretávajú aj s telefonátmi od pod­vod­ní­kov, ktorí tvrdia, že sú za­mestnan­cami bánk a pod hrozbou údajného zneužitia peňazí sa snažia ľudí presvedčiť, aby svoje financie previedli na ich účet alebo vybrali v hotovosti a vložili v ban­ko­mate na ich účet. Často ide o bitcoinmat, ktorý je pre ta­kéto podvody ideálny, pretože digitálna mena sa nedá vystopovať. Taktiež ide nezriedka o prípady, kedy sa podvodníci pod fik­tív­nou zámienkou napadnutia účtu snažia získať prístupové údaje do in­ter­ne­to­vého ban­kov­níc­tva.

Ako sa chrániť proti cielenými podvodmi?

 • Vždy mať na pamäti, že banka alebo poskytovateľ kreditnej karty od svojich klientov nikdy nechce zadávať svoje PIN-y a heslá do inter­ne­to­vých odkazov alebo ich posielať e-mailom.
 • Bezpečnejšie a jednoduchšie je potvrdzovať platby v mo­bil­nej apli­kácii pomocou bio­met­ric­kých údajov.
 • Neukladať údaje o platobnej karte v e-shope pre ďalšie nákupy, vždy ich radšej znovu vyplňovať.
 • Neoznamovať nikomu číslo karty, prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie, PIN-y a heslá, ani pri te­le­fo­nic­kom kon­tak­to­vaní.
 • Neprevádzať peniaze na navrhovaný účet volajúceho, vždy si túto in­for­má­ciu overiť v banke.
 • Zvoliť bezpečné heslá a PIN, nie dátum narodenia alebo 1111 či 1234, raz ročne ich tiež meniť.
 • Na internete platiť na stránkach, ktoré sú zabezpečené zámkom.
 • Skontrolovať si názov stránky zakaždým, keď sa človek rozhodne na stránke vyplniť aké­koľ­vek údaje.
 • Neodpovedať na podozrivé maily, neklikať na odkazy a ne­otvá­rať prí­lohy.
 • Pravidelne aktualizovať operačné a anti­ví­ru­so­vé programy v po­čí­tači alebo v mo­bil­ných za­ria­de­niach.
 • Platiť a vyberať z bankomatu rýchlo a bez­pečne po­mo­cou karty v mo­bile.
 • Pravidelne kontrolovať prehľady transakcií na karte.

Samotné platenie pomocou kreditných a de­bet­ných kariet na in­ter­nete je pritom naj­bez­peč­nej­šia forma úhrady platieb, pokiaľ ľudia dodržiavajú vyššie zmienené zásady. Využitie platobnej karty na pla­tenie na in­ter­nete prináša okrem vysokej bezpečnosti, veľmi jed­no­duchú mož­nosť rekla­mácie, a to ako samotného tovaru, tak aj platby. Na­ku­po­vanie v e-shopoch je pohodlné, obozretnosť je však veľmi dôležitá, ale pokiaľ sa človek riadi vyššie spo­me­nu­tými zásadami, nemalo by mu hroziť ne­bez­pe­čen­stvo. V prí­pade, ak má však podozrenie na zne­u­žitie karty alebo pri­hla­so­va­cích údajov do in­ter­ne­to­vého ban­kov­níc­tva, kartu by mal ihneď zablo­ko­vať a infor­mo­vať banku alebo posky­to­va­teľa pla­tob­nej karty o mož­nom podvode.

„V rámci Európskej únie je internetové platobné prostredie oveľa bezpečnejšie ako predtým. Každá platba je totiž re­a­li­zo­va­ná v sú­lade so štan­dar­dmi PSD2 (Payment Services Directive 2), kedy je vy­ža­do­vaná dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­zácia zákazníka, naj­čas­tej­šou mož­nosťou je potvrdzo­vanie platby v mo­bil­nej apli­kácii vy­da­va­teľa pla­tob­nej karty,“ dodáva Alessandro Villa, vedúci odde­lenia pla­tob­ných kariet spo­loč­nosti Home Credit.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *