Kategórie
O politike

Poslanec Staruch odsudzuje obchádzanie legislatívy pri zmene daní v Bratislave

Otvorený list.

Dávid Staruch, MBA

Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 1317/47
831 03 Bratislava

Vec: Podnet na vydanie protestu prokurátora proti Uzneseniu schváleného 14. decembra 2023 Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa týka zmeny VZN HMBA č. 13/2019

Ako poslanec mestskej časti Bratislava-Ružinov sa v mene obyvateľov a poslancov mestských častí Bratislavy, obraciam na Vás s podnetom na preskúmanie zákonnosti Uznesenia mestského zastupiteľstva Bratislavy zo 14. decembra 2023, ktorého obsahom bolo schválenie nariadenia Hlavného mesta Bratislava, ktorým sa mení nariadenie č. 13/2019 (Zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti).

Podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, § 11 ods. 5 písm. c) je Mestskému zastupiteľstvu vyhradené „uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach Bratislavy“. Podľa tohto istého zákona je podľa § 15, ods. 2 písm. m) vyhradené Miestnemu zastupiteľstvu „uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2“.

Vzťah mestského zastupiteľstva k miestnym zastupiteľstvám je definovaný v štatúte Hlavného mesta Bratislava, ktorý bol zriadený podľa § 7b zákona č. 377/1990 Zb.

Štatút Hlavného mesta Bratislava uvádza v článku 8, ods. 1 a 2, že: „Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva materiály celomestského charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov mestskej časti, prijme príslušné uznesenie až po predchádzajúcom prerokovaní stanoviska miestneho zastupiteľstva dotknutej mestskej časti. O zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva požiada primátor starostu dotknutej mestskej časti. Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo nemá pripomienky.“

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, hovorí v § 6 ods. 3: „Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.“

23. októbra 2023 bol Miestnym zastupiteľstvom v Ružinove, v súlade so Štatútom, prerokovaný návrh záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. 4/2020. K tomuto návrhu prijalo Miestne zastupiteľstvo v Ružinove súhlasné stanovisko, uznesenie číslo 126/VIII/2023.

Predmetný návrh zmeny nariadenia hlavného mesta, ktoré bolo na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v Ružinove, obsahoval v čl. I, ods. 1 nasledovné doplnenie: „V § 8 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie: c) o 50 % dane, na stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport.“ Materiál obsahoval len zavedenie zľavy na sadzbu dane z nehnuteľností v danej kategórii. Obsahom rokovania neboli žiadne iné sadzby alebo podmienky. Pozmeňovací návrh, ktorý bol na rokovaní mestského zastupiteľstva 14. decembra predložený skupinou mestských poslancov, Martin Chren, Dana Čahojová, Matúš Čupka, Radovan Jenčík, Martin Kuruc, Roman Lamoš, Igor Polakovič, Jozef Uhler, Matej Vagač, Michal Vlček, a ktorý bol mestským zastupiteľstvom v ten deň schválený, sa významným spôsobom obsahovo odchýlil od pôvodného materiálu prerokovaného mestskými časťami Bratislavy a od materiálu uverejneného 15 dní pred konaním zastupiteľstva.

Uvedený pozmeňovací návrh má zásadný dopad na rozpočty mestských častí, ako aj na príjmy obyvateľov a právnických osôb na území Bratislavy. V dôsledku obchádzania riadneho legislatívneho procesu, neboli obyvatelia, právnické osoby ani poslanci mestských časti a mesta riadne a včas informovaní na Úradnej tabuli a nemohli vznášať pripomienky, čím im mohla byť spôsobená škoda veľkého rozsahu a bolo im odopreté právo verejného pripomienkovania.

Zastupiteľstvá mestských častí boli týmto postupom vylúčené a nový návrh nemohli riadne prerokovať a zaujať k nemu stanoviská, bola im tak obmedzená právomoc definovaná v Štatúte. Obchádzaním riadneho legislatívneho procesu tak poškodili právo poslancov mestských častí zaujať stanovisko k návrhu, ako aj právo občanov byť o tejto zmene informovaný.

Mám za to, že účelom a cieľom pozmeňovacích návrhov by mala byť hlavne formálna úprava alebo doladenie prerokovaného materiálu a bodov v ňom obsiahnutých, v tomto prípade napr. zavedenie zľavy na sadzbu dane za športoviská.

Takéto rozsiahle zmeny nariadení so zásadnou zmenou obsahu prerokovaného materiálu by, podľa môjho názoru, mali byť predkladané ako samostatné materiály na rokovanie, podľa riadneho legislatívneho procesu definovaného zákonom o obecnom zriadení, zákonom o Hlavnom meste Bratislava a Štatútom Hlavného mesta Bratislava.

Tento podnet na preskúmanie zákonnosti podávam v zmysle § 21 zákona č. 153/2001 a žiadam, aby prokurátor príslušné Uznesenie preskúmal a vydal k nemu podľa § 22 zákona č. 153/2001 protest prokurátora.

V Bratislave 14. decembra 2023


Príloha 1: Štatút Hlavného mesta Bratislava

Príloha 2: Návrh zmeny VZN HMBA č. 13/2019, predložený 23.10.2023 MZ Ružinov

Príloha 3: Uznesenie MiZ Ružinov č. 126/VIII/2023

Príloha 4: Pozmeňovací návrh k obsahu VZN od skupiny poslancov zo 14. decembra 2023

Autor: Dávid Staruch, MBA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *