Kategórie
Osobné

Súťažná osemsmerovka č. 8

Súťaží sa o značkový poznámkový blok a ter­mosku značky KIA.

Myslím si, že sú to takisto vhodné darčeky pod strom­ček.

Nasledujúci sprievodný text nesúvisí s cenami, ktoré dávam do súťaže. Ide naozaj len o moju potrebu nájsť vhodnú tajničku. Aj tak si myslím, že s Vianocami priamo súvisí láska.

O ľúbostnej poézii jedného z naj­čí­ta­nej­ších a naj­sú­čas­nej­ších slo­ven­ských klasikov.

Láska je slnko
Láska je slnko.

Vydavateľstvo Q 111 vydalo v roku 2008 knihu na za­ľú­be­nie Láska je slnko od Janka Jesenského.

Janko Jesenský bol vo svojej dobe známy ako non­kon­for­mný človek, ktorý sa búril voči spo­lo­čen­ským kon­ven­ciám, no rov­nako aj li­te­rár­nej tra­dí­cii. Jesenský je básnik vý­ni­moč­ný osci­lá­ciou medzi realizmom a mo­der­nou – dvoma takmer ne­zlu­či­teľ­nými smermi a fi­lo­zo­fiami, v kto­rých si pre svoju tvorbu našiel vlastnú polohu. Titul Láska je slnko tvorí výber z jeho básní s ľú­bos­tnou te­ma­ti­kou (zosta­vil Igor Hochel).

Charakteristické v poetike veršov sa stalo oča­re­nie láskou, no nie­len v abstrak­tnej po­do­be, ale i v kon­krét­nom vy­jad­rení… (do­kon­če­nie vety sa ukrýva v taj­ničke osem­sme­rovky). Verše často reflek­tujú reálne si­tu­á­cie a láska stále naberá rôzne po­do­by, napríklad ne­isto­tu:

Nepočuješ? Ľudia vravia,
že Ťa ľúbim. Neviem, kedy
pozrel som sa hlbšie troška
v tvoje oči, kvietok bledý?

Pohoršenie: „Nuž akože nemá byť hriešny svet?
v korunu ľudstva, v svoju božiu krásu
sám Boh položil najpodlejší jed

I nadšenie: „Keď niekedy sa túliš ku mne
a ja Ťa držím nadšene,
zeleným listom prichodím si
tys′ jeho kvieťa červené.

Láska ako nadčasový objekt skúmania všetkých bás­ni­kov posky­tu­je aj Jankovi Jesenskému ne­vy­čer­pa­teľ­ný zdroj inšpi­rácie. Kniha fas­ci­nu­je nai­vi­tou a cud­nos­ťou, s kto­rými autor pristu­puje k láske:

Láska to je slnko
nikdy nespočítaš jeho fľaky.
Na lásku kto s láskou hľadí,
musí, musí klopiť zraky.

Jeho osobné prežívanie a rovnako osobné po­da­nie vťa­huje či­ta­teľa do básní a dáva mu možnosť pre­cí­tiť všetky jej od­tiene. Je to kniha o láske, kniha na za­ľú­be­nie.

Na záložke knihy čítame:

„Do nášho výberu sme sa usilovali zaradiť to naj­lep­šie z ľú­bos­tnej poézie Janka Je­sen­ského. Oproti starším vy­da­niam Jesenského básnického diela sme kde-tu urobili drobné úpravy: Nie­ktoré sú výsledkom zmeny pra­vo­pis­nej normy, v iných prí­pa­doch sme nahra­dili archaickú le­xiku a tu a tam sme vy­ko­nali séman­tické po­su­ny, čím sme text aktu­a­li­zo­vali.“

Zámer sa výnimočne vydaril – ako vidieť, aj útla knižka básní môže byť kul­túr­nou uda­los­ťou.

Autor recenzie: Ján Hološ.

Po prečiarknutí 26 slov z legendy vám ostane 15 ne­pre­čiar­knu­tých písmen, ktoré tvoria taj­ničku osem­sme­rovky.

Vianočná osem­sme­rovka č. 8

Kliknite na odkaz Vianočná osem­sme­rovka č. 8. V no­vom okne sa vám otvorí sú­ťaž­ná osem­sme­rovka vo for­máte PDF. Nie je potrebné sa pri­hla­so­vať. Stačí len klik­núť na ikonu pre stiahnutie súboru (vpravo hore). Vytlačte si súbor a vy­lúš­tite osem­sme­rovku.

Takto vyzerá súťažná osemsmerovka č. 8. Môžete si pohodlne vytlačiť len z tohto obrázka.

Súťažná osemsmerovka č. 8
Súťažná osemsmerovka č. 8 vo for­má­te PNG.

Tajničku zasielajte na e-mail: admin@humanisti.sk do 18. de­cem­bra 2023.

Dvaja výhercovia alebo až dve výherkyne budú od­me­ne­ní poznám­ko­vým blokom s pí­sa­cím perom alebo ter­mos­kou.

Na obale poznámkového bloku je napísané:

DELUXE CORK NOTEBOOK A5 WITH PEN

Vo vnútri je písacie pero s logom KIA. Na termoske je takisto logo KIA.

A do balíka ešte priložím čokolády. Buď výherca alebo výherkyňa dostanú čokoládu Gallery Dark 70 % alebo Gallery Dark Nuts 70 % značky Lyra.

Súťaž končí 18. decembra 2023 o pol­noci.

Do zlosovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí pošlú svoju poštovú adresu (meno, ulica, PSČ, mesto/obec).

Foto:

DELUXE CORK NOTEBOOK A5 WITH PEN
DELUXE CORK NOTEBOOK A5 WITH PEN.
Poznámkový blok od KIA
Poznámkový blok od KIA (Movement that inspires).
Poznámkový blok od KIA (zvnútra)
Poznámkový blok od KIA (zvnútra).
Termoska s logom KIA
Termoska s logom KIA.

Pre súťažiacich pripravil: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Súťažná osemsmerovka č. 8”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *