Kategórie
Tlačové správy

Investovanie čaká od nového roka zmena

Európsky parlament umožnil do nie­kto­rých alter­na­tív­nych fon­dov vstu­po­vať aj ši­ro­kej ve­rej­nosti.

Highgate Law & Tax

Oblasť kolektívneho investovania čaká od ja­nu­ára veľká zmena. Aj ne­pro­fe­sio­nálni investori budú po no­vom môcť bez ob­me­dze­nia vložiť svoje peniaze do al­ter­na­tív­nych fondov. Kon­krétne ide o eu­rópske dlho­dobé in­ves­tičné fondy, tzv. ELTIF, do kto­rých mohli do­te­raz vstu­po­vať len kva­li­fi­ko­vaní alebo pro­fe­sio­nálni inves­tori a iba časť tzv. retailových investorov.

Upozorňuje na to advokátska kancelária High­gate Law & Tax s tým, že pri distri­búcii ma­jet­ko­vých podielov v ELTIF fondoch retailovým investorom bude nevyhnutné pod­nik­núť sú­vi­siacu ana­lýzu investora o pri­me­ra­nosti takejto inves­tície. Naria­denie, ktoré umožňuje do ELTIF fondov vstupovať aj retailovým investorom, prijal tento rok Európsky parlament. Cieľom bolo poskytnúť fi­nan­co­va­nie pre reálne hospo­dár­stvo Európskej únie a zvýšiť objem ne­ban­ko­vého fi­nan­co­vania pre ne­hnu­teľ­nosti, zelené dlho­pisy, malé a stredné podniky či infra­štruk­túru.

EÚ sprístupnila alternatívne fondy aj ne­pro­fe­sio­ná­lom

Kým doteraz mohli do alternatívnych fondov s mož­nosťou eu­róp­skeho pass­portu vstupovať len kva­li­fi­ko­vaní alebo pro­fe­sio­nálni investori napríklad s hod­not­ným port­fó­liom finančných nástrojov, ktorí spĺňali prísne sta­no­vené kri­té­riá, od 10. ja­nu­ára 2024 budú niektoré z týchto fondov dostupné aj širokej ve­rej­nosti. Kon­krétne ide o eu­róp­ske dlho­dobé investičné fondy, tzv. ELTIF. Tie umož­ňujú aj ne­pro­fe­sio­nál­nym investorom v prin­cípe bez obmedzenia vkladať peniaze do spo­loč­ností a pro­jek­tov, ktoré potrebujú dlho­dobý kapitál. Cieľom tohto opatrenia, ktoré prijal Európsky parla­ment, je zvýšiť objem ne­ban­ko­vého fi­nan­co­vania dostupného pre spo­loč­nosti inves­tu­júce do re­ál­neho hospo­dár­stva Európskej únie.

„Európske dlhodobé investičné fondy môžu vo svojom port­fóliu kom­bi­no­vať napríklad ne­hnu­teľ­nosti, zelené dlho­pisy, alebo do­kon­ca aj ne­tra­dič­nejšie aktíva, ako je duševné vlastníctvo, lietadlá či pla­vidlá. Ich uni­kát­nosť spočíva v tom, že ich je možné distri­bu­o­vať retailovým investorom v celej EÚ a zá­ro­veň nie je sta­no­vená žiadna hra­nica pre mi­ni­málnu inves­tíciu. Stávajú sa tak dostupné doslova pre ši­ro­kú ve­rej­nosť,“ vysvet­ľuje advo­kát Highgate Law & Tax Peter Varga.

ELTIF fondy podliehajú kontrole

Nakoľko do ELTIF fondov môžu vstupovať aj retailoví a menej skúsení investori, tieto fondy sú dôsledne re­gu­lo­va­né. A to nielen na vnútro­štát­nej úrovni, ale pod­lie­hajú aj kon­trole príslušných európskych orgánov, napr. Eu­róp­skeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), čo prispieva k zvý­še­niu trans­pa­ren­tnosti a ochrany investorov.

„Aktuálny právny stav tiež vyžaduje, aby sa pri distri­bú­cii majet­ko­vých účastí v ELTIF fondoch retailovým investorom posky­to­vala pri­me­raná miera tzv. due care, teda ná­le­ži­tej sta­rostli­vosti. Zároveň, ak hodnota port­fólia finančných nástrojov po­ten­ciál­neho retailového investora ne­pre­sa­huje 500-tisíc eur, správca ELTIF je povinný za­bez­pe­čiť, aby tento po­ten­ciálny retailový investor ne­in­ves­to­val do ELTIF cel­kovú sumu pre­sa­hu­júcu 10 % svojej hod­noty port­fólia finančných nástrojov,“ objas­ňuje Peter Varga.

Peniaze z fondu nemožno vy­be­rať ke­dy­koľ­vek

Ak investori vstúpia do ELTIF fondu, musia rátať s tým, že ide o dlho­dobú inves­tíciu, kde je inves­tičný hori­zont viac ako 5 rokov. ELTIF sú zá­ro­veň kon­ci­po­vané štan­dar­dne ako uzavreté inves­tičné fondy.

„Investori teda nemôžu požiadať o vy­pla­tenie svojich ma­jet­ko­vých účastí pred ukon­če­ním život­nosti ELTIF, čo je kon­krétny dátum sta­no­vený v šta­túte alebo za­kla­da­jú­cich do­ku­men­toch ELTIF. Zá­ro­veň ale právna úprava umož­ňuje aj to, aby ELTIF pri­pustil vo svo­jom šta­túte alebo za­kla­da­jú­cich do­ku­men­toch možnosť redemácie aj pred u­kon­če­ním život­nosti ELTIF, avšak za splnenia pevne sta­no­ve­ných pod­mie­nok reflek­tu­jú­cich najmä ria­de­nie rizika likvi­dity in­ves­tič­ného fondu,“ do­dáva Peter Varga.

Fondy možno distribuovať v celej únii

Európske dlhodobé investičné fondy je možné distribuovať v rámci celej EÚ. V re­gistri Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) je do­po­siaľ za­pí­sa­ných približne 90 takýchto fondov, s do­mov­ským členským štátom naj­čas­tejšie v Lu­xem­bursku, vo Fran­cúzsku, v Ta­lian­sku alebo v Špa­nielsku. V Česku je podľa registra distri­bu­o­va­ných šesť ELTIF fondov, avšak na území Slovenska nebol do de­cem­bra distri­bu­o­vaný žiaden. Zakladať takýto fond zároveň nemôže kto­koľ­vek. Ozna­čenie ELTIF môžu používať len alter­na­tívne investičné fondy, ktorým bolo ude­lené príslušné po­vo­le­nie, pričom požiadať oň môžu iba licencovaní správcovia. Príslušným orgánom pre ude­le­nie po­vo­le­nia na Slo­ven­sku je Národná banka Slovenska, ktorá musí roz­hod­núť do dvoch mesiacov odo dňa pred­lo­že­nia úplnej žiadosti o po­vo­le­nie.


Autor: kancelária Highgate Law & Tax s. r. o.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *