Kategórie
Tlačové správy

Čo si to vkladáme do nákupných košíkov?

V potravinách sa vôbec ne­vyzná­me, uká­zal prieskum.

BILLA – predajňa
BILLA – predajňa.

Hoci ľudia na Slovensku tvrdia, že v obcho­doch vyhľa­dá­va­jú kva­litné potra­viny, mnohí ani ne­ve­dia určiť, v čom kva­lita potra­vín spočíva. Tre­tina z nás si napríklad myslí, že všetky prídavné látky v potra­vi­nách, takzvané „éčka“, sú zdraviu ne­bez­peč­né. Vyply­nulo to z prieskumu spo­loč­nosti BILLA, ktorý sa za­me­ral na zna­losti spotre­bi­te­ľov o kva­lite potra­vín.

Čerstvosť, zloženie a chuť, ale aj krajina pôvodu či aróma – to sú naj­čas­tej­šie od­po­vede ľudí na otázku, aké faktory ovplyv­ňujú kvalitu potravín. Pri vý­bere ovocia v obchode sa spo­lie­hame pre­do­všetkým na jeho vizuálny stav, no pri takom avokáde či melóne zaváži aj kon­zis­ten­cia, pri ja­ho­dách zas vôňa. Aj takéto výsledky pri­nie­sol prieskum agen­túry 2muse, ktorý pri­pra­vila pre sieť super­mar­ketov BILLA. [1]

Z prieskumu ďalej vyplýva, že o „éčkach“, teda prídavných látkach v potra­vi­nách, nevieme veľa.

„Až tretina ľudí si myslí, že všetky prídavné látky v potra­vi­nách sú zdraviu ne­bez­pečné. Iba ne­celá pätina vie určiť kon­krét­ne éčka v pro­duk­toch a ich účinky na ľudský orga­niz­mus. Vlastnosti prí­dav­ných látok E300 a E330, teda ky­se­liny askor­bovej a ky­se­liny citró­novej, nepozná až 88 % opý­ta­ných, a 4 ľudia z 10 ich po­va­žujú za škod­livé,“ povedal Michal Vyšinský z 2muse.

Pri skladovaní väčšina z nás opätovne ne­zamra­zuje už raz roz­mra­zené potra­viny, no tak­mer polo­vica ľudí nevie, ako dlho môže výrobky ucho­vá­vať v chlad­ničke či mraz­ničke, aby nestra­tili na kva­lite. Alar­mu­júce je, že zhruba každý piaty opýtaný nepozná ani rozdiel medzi dátumom spotreby potra­vín a dá­tu­mom ich mini­mál­nej trvan­li­vosti.

Aby potraviny vydržali čo najdlhšie

Kvalitu potravín ovplyvňujú mnohé faktory, od su­ro­vín po­u­ži­tých na ich výrobu až po spô­sob usklad­nenia. Výber kva­lit­ných pro­duk­tov sa pritom začína už v ob­chode.

„Farba, vôňa, ale aj chuť a textúra – to sú naj­dô­le­ži­tej­šie aspekty kva­lity potra­vín pre naše zmysly. Mali by sme kon­zu­mo­vať čo naj­me­nej spra­co­va­ných jedál a čo najviac po­dob­ných stavu, v akom sa na­chá­dzajú v prí­rode. Preto je napríklad vhod­nej­šie zjesť čerstvý banán ako ba­ná­nové pyré vo fľaške s predĺ­že­ným dátumom spotreby,“ povedal lekár a od­bor­ník na výživu MUDr. Bo­ris Bajer, PhD.

Rovnakú pozornosť, ak venujeme nákupom potravín, by sme mali upriamiť aj na usklad­ne­nie potra­vín v do­má­cich pod­mien­kach.

„V chladničke nemusia byť uložené zemiaky, bataty, banány, citrusy, jablká či hrušky, ale ani pa­ra­daj­ky, cibuľa a cesnak. Určite tam neskla­du­jeme chlieb a pe­čivo, pretože by sa po­ka­zili ešte skôr ako pri izbo­vej tep­lote. Pečivo môžeme zamraziť a následne ho pri­pra­viť opečením, toastovaním či hriankovaním. Oleje usklad­ňu­jeme na chlad­nej­šom mieste bez prístupu slnečného žia­re­nia,“ vysvetlil doktor Bajer.

A hoci sa potraviny vyrábajú s prídavnými látkami, ktoré vylepšujú ich chuť, farbu či trvan­li­vosť, nie je pravda, že prí­tom­nosť týchto „éčok“ v potra­vi­nách a ná­po­joch je vždy negatívom.

„Ľudia sa prídavných látok boja, pretože sú dlho­dobo ma­sí­ro­va­ní názormi, že ide auto­ma­ticky o niečo rizikové, neznáme a umelé. Zväčša však nejde o látky, ktoré môžu mať po­ten­ciál­ny ne­ga­tívny účinok na zdra­vie. Tých je mini­mum, pra­vi­delne sa pre­hod­no­cujú a z po­u­ží­va­nia sa pri naj­men­ších náznakoch možných rizík vy­ra­ďujú. Väčšina éčok je bez­peč­ná a často ide o ozna­če­nie, pod ktoré patria aj v prí­ro­de sa vysky­tu­júce látky, ako sú vita­míny a anti­oxi­danty,“ ozrej­mil doktor Bajer.

BILLA sa vyzná v kvalite

Pre spoločnosť BILLA je kvalita potravín veľmi dô­le­žitá. Svo­jim zákaz­ní­kom preto vysvet­ľuje, aké vlastnosti majú prvo­triedne potra­viny a ako ich poľahky spoznať už v ob­chode.

„Naši zákazníci si zaslúžia len to najlepšie. Prostred­níc­tvom rôznych kanálov ich učíme, čo si pri ná­kupe potra­vín majú všímať. Pri­pra­vu­jeme pre nich tipy na zdravé a chutné recepty; a tiež ich inšpi­ru­jeme, aby sa stra­vo­vali zdravšie a va­rili si doma. V BILLA sa v kva­lite vyznáme a sna­žíme sa o to, aby si zá­kaz­níci z našich predajní od­ná­šali domov bez­chybné výrobky,“ uviedla Albena Georgieva, COO BILLA.

V novej komunikačnej kampani, ktorou BILLA potvrdzuje svoje líderstvo v kva­lite, spo­lu­pra­cuje s od­bor­ník­mi z rôznych oblastí. Chutné jedlá pri­pra­vuje so zná­mymi šéf­ku­chár­mi Jaro­sla­vom Žídekom a Andreom Enom, s vý­be­rom kva­lit­ných vín zasa po­radí vďaka some­liérke Beáte Vlnkovej. Zdra­vému menu sa venuje v spo­lu­práci s od­bor­níč­kou na vý­živu Niko­letou Šimo­novou, ako aj so spo­mí­na­ným lekárom Borisom Bajerom.


[1] Prieskum Expertnosť a kvalita vypracovala pre spo­loč­nosť BILLA v ok­tóbri 2023 na vzorke 506 respon­den­tov agen­túra 2muse na základe kvan­ti­ta­tív­neho ad-hoc prieskumu rea­li­zo­va­ného formou online panela s ria­de­ným prístupom. Zber dát pre­bie­hal v ter­míne 12. – 16. 10. 2023.

Autor: Mgr. Marek Kravjar, špe­cia­lista ko­mu­ni­ká­cie BILLA.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *