Kategórie
Tlačové správy

Odborníci na investovanie a reality odporúčajú investovať do bytov a logistických hál

Potenciál kancelárskych priestorov bude skôr padať.

Highgate Law & Tax

V najbližších dvoch rokoch vzrastie dopyt po bytoch v Bra­tislave, pričom aj ich ceny porastú o 10 % až 15 %. Takýto názor má až 75 % opý­ta­ných, ktorí od­po­ve­dali na otázku v in­ter­nom prieskume advo­kát­skej kan­ce­lárie Highate Law & Tax. Respon­den­tmi boli experti na re­a­lity, na získa­va­nie ka­pi­tálu, na fi­nan­cie a na in­ves­to­vanie.

Okrem iného sa tiež zhodli na tom, že v naj­bliž­ších rokoch majú v rámci realitných aktív naj­väčší po­ten­ciál rastu najmä logistické priestory. Slováci pri fi­nan­co­vaní in­ves­tič­ných nehnu­teľ­ností často siahajú aj po tzv. pod­li­mit­ných fondoch, ktorých počet za pre­došlé štyri roky prudko vzrástol. Zakladať ich môžu len mana­žéri s opráv­ne­ním a in­ves­to­vať do nich smú len niektoré skupiny inves­to­rov. Highate Law & Tax v tejto súvislosti upo­zor­ňuje, že regu­lá­to­rom sta­no­vené pod­mienky sa neoplatí obchádzať, lebo za to môže hroziť aj dvoj­ci­ferný trest odňatia slobody.

Slovákov čoraz viac láka investovanie do nehnu­teľ­ností tak doma, ako aj v zahra­ničí a je pred­poklad, že ich hod­nota bude aj v bu­dúc­nosti rásť. Drvivá väčšina od­bor­níkov na získa­va­nie kapitálu a in­ves­to­vanie a ex­per­tov na re­a­lity či financie sa zhodla v in­ter­nom prieskume advo­kát­skej kan­ce­lá­rie Highate Law & Tax v tom, že mini­málne v Bra­tislave v naj­bliž­ších dvoch rokoch porastú nielen ceny bytov, ale aj dopyt po nich. Od­po­ve­dalo takto zhruba 75 % opý­ta­ných. Viac ako polo­vica res­pon­den­tov je tiež pre­sved­čená, že kúpa in­ves­tič­ného bytu na Slo­ven­sku na pre­ná­jom je lepším in­ves­tič­ným roz­hod­nu­tím ako in­ves­tícia do ETF. Pokiaľ však ide o re­a­litné aktíva s naj­väč­ším po­ten­ciá­lom rastu, až 51 % účastníkov sa zhodlo, že sú to logistické priestory. Naj­menší po­ten­ciál majú podľa nich, naopak, kan­ce­lárske priestory, v prospech ktorých sa vyjadrilo len 6 % opý­ta­ných. Dôvodom je najmä hybridný model práce, pre­fe­ro­vaný mnohými firmami. Za­u­jí­ma­vou investičnou prí­le­ži­tos­ťou sú však aj reality v zahra­ničí.

„Investičné sentimenty reflektujú na via­cero aspektov, či už ide o ak­tu­álnu eko­no­mickú a po­li­tickú si­tu­á­ciu na Slo­ven­sku, geo­po­li­tické dianie, trendy na pra­cov­nom trhu, sta­veb­nú le­gisla­tívu, ale aj o návrat­nosť a cel­kovú výnosnosť in­ves­tí­cie,“ vysvet­ľuje advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.

Investičné nehnuteľnosti financujú Slováci aj fondmi

V súvislosti s nadobúdaním investičných realít existuje nie­koľko možností fi­nan­co­vania. Mana­žéri a pod­ni­ka­telia s nehnu­teľ­nos­ťami vy­u­ží­vajú rôzne regu­lačné režimy na získa­vanie kapi­tálu, napríklad dlho­pi­sové fi­nan­co­vanie, crowdfunding, zmenky alebo kla­sické bankové fi­nan­co­vanie. Čoraz väčšej pozornosti sa však tešia aj malé investičné fondy, investujúce do rôznych aktív, vrátane nehnu­teľ­ností. Ide o al­ter­na­tívne fondy, ktorých počet na Slo­vensku za ostatné roky prudko vzrástol. Kým do roku 2019 bolo u nás re­gis­tro­va­ných len sedem takýchto sub­jektov, za pred­chá­dza­júce roky pribudlo ďalších 32 a v sú­čas­nosti je ich na Slo­ven­sku re­gis­tro­va­ných už 39. Ich za­lo­ženie je pomerne jed­no­duché. Na­koľko je však regulácia malých fondov na Slo­ven­sku pomerne slabá, môžu u nás do nich in­ves­to­vať iba nie­ktoré skupiny in­ves­to­rov.

„Takúto štruktúru je síce potrebné registrovať v NBS a pra­vi­delne o nej NBS repor­tovať, z re­gu­lač­ného hľa­diska však ide o jed­no­duchú plat­formu pre získa­va­nie investorov. Vstu­po­vať do také­hoto fondu môžu len pro­fe­sio­nálni a sčasti aj tzv. kva­li­fi­ko­vaní investori, ktorí investujú mini­málne 50 000 eur. Kritériá pro­fe­sio­nál­neho investora sú prísne nasta­vené a sú splni­teľné pre­do­všet­kým pre skú­se­ných investorov s po­mer­ne hod­not­ným port­fó­liom finančných nástrojov vo svojom majetku,“ dopĺňa Peter Varga.

Pozor na paragrafy

Hoci sa malé fondy na Slovensku čoraz viac udo­mác­ňujú, ne­môže ich založiť kto­koľ­vek. Manažér „fondu“ nesmie vy­ko­ná­vať fondový biznis bez re­le­van­tného opráv­nenia.

„V praxi sledujeme množstvo zakladateľov sia­ha­jú­cich po ne­re­gu­lo­vanej štruk­túre bez toho, aby spĺňali pod­mienky. To môže napĺňať znaky nielen trestného činu ne­o­práv­ne­ného pod­ni­kania, ale aj novo za­ve­de­ného trestného činu lega­li­zácie výnosov z trestnej činnosti,“ zdô­raz­ňuje advokát Peter Varga.

Preto je dôležité si nechať konkrétnu investičnú platformu, akou je napríklad fond, dlho­pisy, crowdfunding, joint-venture a po­dobne, odobriť od­bor­ní­kom. Ak je to advokát, ktorý sa danej proble­ma­tike odborne venuje, eli­mi­nuje sa tým po­ten­ciálna trestno­právna zod­po­ved­nosť.

„Slovensko však takpovediac nechtiac obsahuje via­ce­ré daňovo a re­gu­lačne za­u­jí­mavé mož­nosti, ako nastaviť štruk­túru,“ uzatvára Varga.

Investovať do realít však môžu aj retailoví investori – avšak prostred­níc­tvom in­ves­tič­ných pro­duk­tov urče­ných pre túto skupinu in­ves­to­rov. Naj­čas­tej­šie sú to ban­kové in­ves­tičné pro­dukty, ktoré sú spra­vo­vané pro­fe­sio­nál­nymi mana­žérmi priamo v banke.


Autor: kancelária Highgate Law & Tax s. r. o.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *