Kategórie
Tlačové správy

Home Credit obsadil najvyššiu priečku v Indexe zodpovedného úverovania od neziskovky Člověk v tísni

Česká nezisková organizácia Člověk v tísni priniesla nové výsledky jesenného Indexu zod­po­ved­né­ho úve­ro­va­nia, ktorý je za­me­ra­ný na ne­úče­lo­vé spotre­bi­teľ­ské úvery s pra­vi­del­nými splátkami.

Home Credit

Home Credit sa v rebríčku v su­sed­nej Českej re­pub­like umiestnil na de­le­nom prvom mieste spolu s Air Bank a Českou spo­ři­tel­nou. Dlho­dobo tak potvrdzuje, že dokáže svojimi produktmi kon­ku­ro­vať aj bankovým domom a pri­ná­šať svojim klientom férovú ne­ban­kovú alter­na­tívu. V prieskume bolo hod­no­te­ných 30 spotre­bi­teľ­ských úverov po­mo­cou 14 pa­ra­met­rov. Český a slo­ven­ský Home Credit fun­gujú na iden­tic­kých prin­cí­poch, majú väčšinu rov­na­kých pro­duk­tov a taktiež spo­ločné ve­de­nie spo­loč­nosti.

Najvyšší počet bodov (92) dosiahol Home Credit spolu s Air Bank a Českou spo­ři­tel­nou. Na štyri hviezdy, ktoré podľa orga­ni­zácie Člověk v tísni zna­me­najú pri­ja­teľ­nú cenu, zro­zu­mi­teľ­né infor­mácie a ko­rek­tné obchodné pod­mienky, sa dostalo 8 spo­loč­ností.

Index zodpovedného úverovania
Index zodpovedného úverovania (spotre­bi­teľ­ské úvery – no­vem­ber 2023).

„Home Credit sa umiestnil tentoraz na naj­vyššej priečke v hod­no­tení orga­ni­zácie Člověk v tísni. Dokazuje tak, že jeho pôžička je férovým, bez­peč­ným a sta­bil­ným pro­duk­tom na trhu ne­ban­ko­vých spotre­bi­teľ­ských úverov, ale tiež výrazným spô­so­bom kon­ku­ruje ban­ko­vým pro­duk­tom. Ako ukazuje prieskum, stále je tu priestor na kul­ti­vá­ciu trhu, o ktorú sa v Home Credite neustále snažíme,“ uvádza Luděk Jírů, ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Home Credit ČR a SR.

V súhrne všetkých ukazovateľov dosiahol Home Credit naj­vyšší počet bodov a Člověk v tísni u neho ocenil pre­do­všet­kým úroveň jeho webových stránok s funkčnou úve­ro­vou kal­ku­lač­kou a vzorom zmluvy. Klient tu tiež ľahko vyhľadá limit úrokovej sadzby, infor­má­cie o nákladoch pri omeškaní, ktoré sú dosta­toč­ne kon­krétne. Zároveň vyzdvihuje fakt, že je na webe veľmi dobre spra­co­vané odpo­rú­čanie, ako postu­po­vať pri problémoch so splá­ca­ním. Ďalej kladne v prí­pade Home Creditu hod­no­til, že nepredlžuje štan­dar­dné premlčacie lehoty a ne­vy­máha premlčané pohľa­dávky a úve­ru­schop­nosť svojich klientov sta­rostlivo pre­ve­ruje v dostupných registroch.

Člověk v tísni sledoval náklady na „mo­de­lový“ príklad, ktorým je úver vo výške 50 000 českých korún. Okrem úrokovej sadzby hodnotil náklady, ktoré sa účtujú pri omeškaní splácania, aké sú náklady na upo­mienky a aký je zmluvný úrok v prí­pade pred­čas­ného ukon­če­nia úverovej zmluvy. Súčasťou hod­no­tenia boli aj faktory, ktoré ovplyvňujú trans­pa­ren­tnosť transakcie a po­má­hajú klientom lepšie sa v nasta­vení produktu orien­to­vať. Do tejto ka­te­górie patria napríklad úverové kal­ku­lačky spo­ločne s dobre do­hľa­da­teľ­ným údajom o ma­xi­mál­nej úro­ko­vej sadzbe. Súčasťou klientsky ústretového prostredia sú aj in­for­má­cie pre klientov, ako postupovať pri problémoch so splá­ca­ním úverov a tiež, či majú spo­loč­nosti na we­bo­vých stránkach k dispo­zícii zmluvné vzory. Člověk v tísni si všímal aj to, že nie­ktoré spo­loč­nosti predlžujú troj­ročnú premlčaciu lehotu. Ďalej skúmal, či spo­loč­nosti na­ze­rajú do dostupných registrov, prípadne, kde hľa­dajú ďalšie infor­mácie.

Člověk v tísni upozorňuje, že niektoré pôžičky sa môžu preplatiť až troj­ná­sobne. Zároveň tiež od­po­rúča, že ak ľuďom nestačia peniaze pokrytie výdavkov, aby si najskôr overili, či nemajú nárok na príspe­vok na bý­va­nie alebo inú pomoc od štátu, než siahnu po pô­žičke. Index pomáha ľuďom orientovať sa na úve­ro­vom trhu a vy­be­rať si len z tých spo­loč­ností, ktoré nazbierali naj­vyšší počet hviezdičiek,“ dodáva Miroslav Zborovský, ombudsman klientov Home Credit.

V Indexe zodpovedného úverovania Člověk v tísni pra­vi­delne mo­ni­to­ruje ponuku spotre­bi­teľ­ských úverov a uve­rej­ňuje svoje prieskumy o spotre­bi­teľ­ských pôžičkách a malých pôžičkách.

Kompletný prehľad výsledkov.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *