Kategórie
Zošity humanistov

Chaotické úvahy o kacírstve

Čudujem sa, prečo je vládnuca trieda Američanov tak ostro proti­ná­bo­žen­ská. Rozumiem, ak niekto nemá záujem o ná­bo­žen­stvo. Nero­zu­miem animozite voči náboženstvu.

Dá sa povedať: „Náboženstiev je na svete toľko, sú také ne­dôsled­né a pro­ti­re­čia si, že nemôžem veriť ani jednému.“

Takéto stanovisko nie je nerozumné, ale ani hnevlivé. Kto ho zastáva, robí si svoje a nechá druhých veriť si, čo chcú. Re­špek­tuje ich vieru bez toho, žeby mal na nej nejakú účasť. Môže po­va­žo­vať ná­bo­žen­stvá za neškodné, za farbistý folklór, do­konca aj za so­ciálne osožné.

V Spojených štátoch amerických sa stretávame s niečím celkom iným: s útočným ne­pria­teľ­stvom voči nábo­žen­stvu, so snahou vyko­reniť ho a potrestať tých, čo ho prak­ti­zujú (čo aj to nikto neprizná). Existuje čudesný pohon na bo­sorky. Videl by som v tom pomstu, ale neviem za čo.

Prečo je to tak? Podávané vysvetlenia mi nedávajú zmysel. Nápis „Radostné Vianoce“ predsa nie je nijaká hrozba; scéna s jaslič­kami môže uraziť len toho, čo hľadá urážku vo všetkom. Útočnosť evo­lu­cio­nistov je prehnaná, veď teória inte­li­gen­tného dizajnu nikde neviedla k zatvo­reniu bio­che­mic­kého kabi­netu.

Názor, že tabuľa s desatorom na čelnej stene súdnej siene povedie k usta­no­veniu štátneho nábo­žen­stva, je nezmysel. Ak sa scéna s jasličkami pro­tiví našej ústave, prečo si toho nikto nevšimol naj­menej do roku 1950?

(Spomínam si na starý vtip z gymnázia, ktoré venovalo štu­den­tovi kon­dóm a vy­lú­čilo ho zo školy, keď ho pri­chy­tili, ako sa mod­lil, aby dostal mož­nosť použiť ho.)

Všeobecne sa uznáva, že veda sa stala akýmsi druhom seku­lár­neho nábo­žen­stva s Veľkým treskom, ktorý nahradil Genezis a s evo­lú­ciou ako akýmsi druhom dean­tro­po­mor­fi­zo­va­ného boha, pohrá­va­jú­ceho si s ľudstvom. Bude v tom kus pravdy. Fari­zejská into­le­rancia evo­lu­cio­nistov voči veriacim sa veľmi podobá na in­to­le­ran­ciu nábo­žen­stiev voči kacírom. Vysvetlí to besnenie likvi­dá­to­rov? Je to preto, lebo veriaci sa v USA pri­po­dob­ňujú Južanom a ka­to­lí­kom, čo sa považuje za po­li­ticky neko­rek­tné?

Ako to, že veda sa tak zmocnila sedliackeho rozumu? Bežne sa odpovedá, že veda tak diva­delne zapadá do nášho prostredia, že pro­du­kuje zázračné hračky, že si osvojila nepo­ro­zu­mi­teľ­né výrazy ako troj­ná­sobný integrál, vektory s hod­no­tou nad a pod, a oháňa sa zaklí­nad­lami ako „penta­ery­tri­tol tetra­nitrát“.

Pýtam sa, či tu nejde aj o niečo iné. Väčšina z nás žije dnes v izo­lácii od prí­rod­ného sveta. Vo veľ­ko­mestách desať­ročia nevidíme hviezdy. Ak zájdeme na vidiek, je to v zatvo­rených autách s kli­ma­ti­záciou. Pri pre­chádzke po pláži sú na piesku hordy ľudí, polovica jačí na vodných lyžiach.

Existujeme v umelom kokóne, ako púšťové termity vo svojich vežiach z blata. Myslím si, že to podstatne mení náš duchovný obzor. Keď sme kedysi žili na vŕškoch okolo Austinu v Texase, keď to ešte neboli pred­mestia a vetry sa preháňali po voľ­ných priestranstvách, nízka vege­tácia sa šírila do ďa­leka a hviezdy viseli v noci nízko, zmocnil sa vás pocit nepatrnosti človeka v lone prírody, dočasnosti života a po­do­zrenie, že sú aj iné veci medzi nebom a zemou. Viedlo to k úvahe, ktorá sa v prie­behu histórie stala náboženskou.

Ľudia už nežijú na farmárskych usadlostiach, ale na ši­rokých uliciach a diaľ­ni­ciach. Naši pred­kovia verili, že zem je stredom vesmíru. My si myslíme, že sme to my. Málo vecí svedčí o inom v prehnane upra­ve­ných pred­mestiach a mestách, kde každú hodinu húkajú sirény. Prázdny svet plodí filo­zo­ficky prázdne myslenie.

Bez pocitu našej malosti v obrovskom vesmíre a možno aj, že nie sme veľmi dôležití, vynára sa otázka „Toto je všetko, čo je?“ a odpovedá sa „Áno“. Bez úžasu, zázraku a mystéria veľkého vesmíru sa existencia redu­kuje na plo­denie smogu, súťaženie v získa­vaní spotrebného tovaru, nechutnú televíziu so salvami smiechu. Zame­ria­vame sa na účin­nosť, produkciu a hmotu, pretože to je všetko, čo máme. Nie je to veľmi uspo­ko­jivé, a teda nie sme ani nejako spokojní.

Mám podozrenie, že úpadok náboženstva vychádza menej z ve­dec­kého pokroku ako skôr z ťaž­kosti rozoznať na par­ko­visku niečo trans­cen­dentné. Vo vše­o­bec­nosti veda iste nahradila nábo­žen­ský spôsob myslenia, a to aj u ľudí, ktorí sa považujú za kres­ťanov. Je napríklad zábavné počuť ich vysvet­ľo­vať, že roztvorenie sa Červeného mora (pri odchode Židov z Egypta) [1] bolo v sku­toč­nosti zní­že­ním hladiny vody vetrom nad mo­čiarom. To znamená, že Boh je síce vše­mo­húci, ale len potiaľ, pokým sa správa podľa počasia.

No všimnime si úpadok aj nie náboženských zamyslení nad ta­kými pojmami ako je mienka a účel, správne a ne­správne, konečné dobro atď. Nie­žeby sa ľudia bez viery správali horšie; ibaže nevedia, prečo sa nesprávajú horšie. Pou­ží­vanie vedy ako náhrady za vieru v boha alebo bohov vytvorilo nábo­žen­stvo, ktoré nemôže klásť otázky rozho­du­júce pre ná­bo­žen­stvo. Rozhovor o takýchto otázkach urobil príčinu eli­mi­nácie opo­váž­livca zo zo­znamu pozvaných na naj­bližší koktail.

To však nie je odpoveď na otázku, kde sa berie nepriateľská postriežka na ná­bo­žen­stvo v radoch vzde­la­ných a vplyvných Američanov. Neviera a se­ku­la­rizmus existovali takmer vždy a všade, súhlasím. Málo vzde­la­ných Rimanov verilo svojho času na blesky meta­jú­ceho boha Jupitera. Potom boli katari, vikáni, manichejci a nespo­četní agnostici. No pokiaľ viem, len komunisti a ame­ri­ka­nisti sa pokúsili vyhubiť náboženstvo.

V Mexiku existuje odluka cirkví od štátu a predsa si tam môže vodič auto­busu zavesiť krížik nad vo­lant a ni­ko­mu to nepre­káža. Neviem, koľko Thajčanov sú budhisti. Všade vidno symboly bud­hizmu. Nezdá sa, že by to bolo vyvolalo onú katastrofu. Prečo však to besné odmie­tanie v USA? Možno dostanem e-mail s infor­má­ciou, že je to židovské sprisahanie, ako všetko iné. V sku­toč­nosti je to chýbajúce sta­no­visko vzde­la­ných ľudí. Prečo? Koho to zau­jíma?


Autor: Fred Reed.

Prameň: Fred Reed, Chaotic Reflections On Heresy, LewRockwell, 11. 2. 2012.

(Poznámka prekladateľa: Dúfam, že čitatelia pochopia bez problémov význam tohto „pro­vo­kač­ného“ textu pre ateistické perio­di­kum. Nie je to bežný pohľad na Ame­riku. Určité postrehy sú sym­pa­tické. Škoda, že u nás platí o vlád­nu­cich, vzde­la­ných a vplyv­ných osobách opak.

V ZH č. 48 sme uverejnili esej Freda Reeda o veľ­kom úpadku školstva v USA – Znovuobjavenie divocha, v č. 57 esej o nespo­koj­nom turistovi v Ta­lian­sku – Frfloš v raji a v č. 88 článok Stručná história Spojených štátov.)

Pôvodne bol názov článku “Chaotic Reflections On Heresy”, neskôr zmenili na “Can They Eradicate Religion?”

Poznámka:

[1] Pozri Sväté písmo, Exodus 14, 5 až 29.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 73 v stredu 5. novembra 2008.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *