Kategórie
Tlačové správy

Home Credit s Flexibilnou pôžičkou pre podnikateľov ponúka rýchlu a férovú alternatívu k bankovým úverom

Home Credit najnovšie vstupuje na úverový trh pre pod­ni­ka­te­ľov.

Home Credit

V súčasnosti ponúkne živnostníkom a na bu­dúci rok už aj práv­nic­kým subjektom ne­úče­lovú pôžičku, ktorej dojed­nanie je rýchle, pod­mienky sú jed­no­duché a zro­zu­mi­teľné, pričom splátky si môžu ľahko prispô­so­biť svojim potrebám.

Na rozdiel od väčšiny bánk pritom nie je potrebné kvôli žiadosti o Fle­xi­bil­nú pôžičku nútiť pod­ni­ka­te­ľov k osobnej návšteve, k vysvet­ľo­vaniu účelu pôžičky a od­padá tu aj bez­dô­vodná byro­kracia. Nový finančný produkt od Home Creditu ponúka férovú alter­na­tívu s jas­nými pravidlami, klient je vo vzťahu so spo­loč­nos­ťou rovno­cenným partnerom, ktorého nebude zby­točne zaťa­žovať.

Flexibilná pôžička pomôže podnikateľom vytvoriť si dlho­dobú finančnú rezervu alebo im vyriešiť často kľúčový problém s cash­flow. Pôžička je ne­úče­lová, a rov­nako ako v prí­pade pôžičky pre bež­ných spotre­bi­te­ľov, ponúka fle­xi­bi­litu v splá­caní a prispô­sobí sa tak aktuálnej situácii pod­ni­ka­teľa.

„Z nášho prieskumu medzi podnikateľmi jedno­značne vyply­nulo, že chcú produkt, ktorý si dohodnú bez nut­nosti osobnej návštevy, každý mesiac môžu posielať inú čiastku, čo ocenia pre­do­všet­kým sezónni pod­ni­ka­telia. Navyše, pôžičku môžu po spla­tení čerpať opa­ko­vane. Pod­ni­ka­teľom môže táto pôžička pomôcť taktiež v prí­pade nega­tív­neho cash­flow alebo ako finančná istota,“ uvádza Milan Cáder, riaditeľ divízie Pro­dukty a Mar­ke­ting Home Credit SR a ČR.

V prieskume sa tiež ukázalo, že pokiaľ má klient vo svojej banke úver, ktorý nie je ešte splatený, je pre neho zlo­ži­tej­šie získať ďalší. V nie­kto­rých prí­pa­doch sa vyža­duje zria­denie bežného účtu, celý proces je zdĺhavý, trvá aj nie­koľko dní a pre žia­da­teľa o úver je často neprí­jemný.

Vybavenie komplet online, schválenie do 15 minút

Hlavnou výhodou neúčelovej Flexibilnej pôžičky pre pod­ni­ka­te­ľov od Home Creditu je dojed­nanie online, a to vrátane podpisu pomocou SMS, pričom pôžička je schvá­lená do 15 minút. Pod­ni­ka­telia majú v mo­bil­nej apli­kácii prehľadné infor­mácie o čer­paní a splá­caní. Môžu si meniť splátky a raz ročne splátku vyne­chať úplne. Kom­pletný proces žia­dosti je veľmi jed­no­duchý a rýchly. Cieľový stav novo za­vá­dza­ného procesu je doložiť iba IČO a bankový účet, ostatné údaje si Home Credit dohľadá z dostup­ných zdrojov.

S Flexibilnou pôžičkou pre podnikateľov nemusí klient vy­svet­ľo­vať účel jej po­u­ži­tia, každý mesiac môže splácať inú čiastku, a to kedy­koľ­vek počas mesiaca a môže opa­ko­vane pôžičku čerpať v rámci schvá­le­ného rámca. Jej úro­ková miera sa začína na 8,9 %, pôžička je úplne bez po­plat­kov, vrátane pred­čas­ného spla­tenia, výška úveru sa pohy­buje od tisíc do 20-tisíc eur.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *