Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Humanizmus je ateizmus

V júni prebehol internetovým éterom spor o výrazy ateizmus a hu­ma­nizmus, ktorý mi unikol a teraz ho doháňam.

V skutočnosti išlo o náplň výrazov humanizmus, huma­nisti (vo význame ateizmus, ateisti, bez­bož­nosť) a im príbuzných výrazov humán­nosť, huma­ni­tár­nosť, huma­nit­nosť, huma­nita (vo význame ľudo­mil­nosť, dobro­čin­nosť, filan­tro­pia, ľudskosť) a ich pou­ží­vanie v bežnej a od­bor­nej reči, na čo som poukázal už v roku 2005 v článku uve­rej­ne­nom v Uči­teľ­ských no­vi­nách pred ich zasta­vením (Rád vysvetlím, kto sú humanisti), a v Zo­ši­toch huma­nistov č. 47.

Chápem Konferenciu biskupov Slovenska (KBS), že jej záleží na čím zried­ka­vej­šom strete s hu­ma­nis­tami typu ateistov, no nechápem ateistov, ktorí sa de­fi­nujú v prvom rade ako ľudo­mi­lovia. Ešte menej chápem tých inte­lek­tu­álov, ktorí pod­pi­sujú vetu, že:

„Humanizmus je filozofia, ktorá hlása úctu k ľudskej osobnosti a dopĺňa sa s kres­ťan­stvom.“

Humanizmus je oveľa viac ako úcta k ľudskej osobnosti. Je tu náhrada boha vlastnou mysľou a jej pro­duk­ciou. A o dopĺ­ňaní nemôže byť reč, ak je tu existenčný boj dvoch dia­met­rálne odliš­ných sve­to­ná­zo­rov, boj na život a na smrť, a nie „veľmi pekný súlad“.

Som zvedavý, či tento jún 2017 zanechá stopy v našej jazykovej kultúre. Považujem za prav­de­po­dob­né, že veriaci ostanú v ustrnutej polohe pri de­fi­nícii pojmu huma­nizmus na po­zícii vlka, sýtiaceho sa „výchovou k ľud­skosti“, čím potvrdia svoju neschopnosť pozi­tív­neho vývoja. Mrzí ma však, že ani ateisti tak ľahko nedo­rastú do sve­tovej úrovne hnutia huma­nizmu, ako by som si prial, lebo je to potrebné.

Nemôžem sa prinútiť uveriť, že by KBS bola ochotná, či už kvôli vyjasneniu pojmov alebo ako prejav ústre­to­vosti voči ateistom, súhlasiť s ate­istic­kým vy­me­dze­ním pojmu huma­nizmus. Raz bude musieť akcep­to­vať tento sve­tový trend, ale ten čas ešte nenastal.

Som rád, že niekoľkokrát predsa len nesmelo zaznelo, že cirkev má pravdu, keď si nakoniec všimla, že huma­nizmus možno chápať aj „ako odmie­tanie nábo­žen­stva či do­konca ako ateizmus“.

Pritom humanizmus nie je storočia starý výraz. Prvý raz bol použitý v nem­čine v roku 1808 (Wikipédia), v angličtine až v roku 1836 (encyklo­pédia Merriam Webster). Prvý Huma­nis­tický mani­fest bol vydaný na kon­fe­rencii v Chicagu v roku 1933, druhý v roku 1973.

Veľmi ma prekvapilo konštatovanie, že Konštantín a Metod pri­niesli na Slo­ven­sko niečo iné ako kres­ťan­stvo. Čo?


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 113 v utorok 5. septembra 2017.

3 odpovede na “Humanizmus je ateizmus”

Konštantín a Metod nepriniesli kresťanstvo. To už na našom území bolo. Priniesli ho misionári z iných krajín. Problém spočíval v tom, že náš ľud nerozumel cudzej reči, preto sa naši vladári obrátili na Rím, tam nepochodili, tak požiadali Carihrad o pomoc. A Konštantín a Metod vypracovali písmo (abecedu) vhodný pre náš ľud. Avšak toto písmo sa na našom území neskôr neujalo. Prešli sme na latinku.

Humanizmus je ateizmus je asi tak ako kresťanstvo je teizmus.

Lenže nie každý ateista akceptuje humanizmus. Humanizmus je tiež kolektívny názov (podobne ako je kolektívny názov teizmus) pre ateistov, agnostikov, racionalistov, sekularistov, etikov, voľnomyšlienkarov atď., ktorí majú nenáboženský svetonázor.

Agnostik nie je vyslovený ateista.

Ateizmus vnímam v úzkom význame, že daný človek (ateista) neverí v existenciu bohov. Ateista nemusí byť morálny. Z toho, že je niekto ateista, sa ani nedá vedieť, akú má morálku. Tá sa dá hodnotiť len podľa jeho skutkov.

Ale humanizmus v sebe obsahuje humanistiku. Bez humanistiky nie je ateista pre mňa humanistom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *