Kategórie
Tlačové správy

Školy môžu opäť súťažiť o štýlové eko lavičky z recyklovaných plastov

Udržateľnosť a ekológiu by sme mali vštepovať deťom už od ma­lička.

K zodpovednosti voči životnému prostrediu chce 365.bank motivovať práve naj­mlad­šiu gene­ráciu. Preto aj tento rok spustila súťaž, v ktorej môžu základné a stredné školy z celého Slovenska získať štýlové eko­la­vičky vyro­bené zo se­pa­ro­va­ných plastov, z rôz­neho plastového odpadu, napríklad aj z exspi­ro­va­ných pla­tob­ných kariet.

Tie majú klienti možnosť priniesť na po­bočky 365.bank a vhodiť ich do na to určených tubusov. Stačí, ak škola zorga­ni­zuje zber odpadu, vyse­pa­ruje plasty a zašle orga­ni­zá­to­rom súťaže foto­gra­fiu alebo video zo zberu. Zo všetkých zúčastnených škôl vyžre­buje 12, ktoré získajú spolu až 48 lavičiek. Záu­jem­covia sa môžu do sú­ťaže zapojiť do 15. no­vem­bra.

Ľudia po celom svete vyprodukujú ročne až šesť miliónov ton odpadu, ktorý pochádza z exspi­ro­va­ných ban­ko­vých, vernostných či iných plastových kariet. Jedným z rie­šení, ako s týmto odpadom naložiť, je jeho recyklácia. 365.bank hľadala spôsob, ako možno plasty, ktoré súvisia aj s ban­ko­vými služ­bami, ďalej zužit­ko­vať zmyslu­plným spô­so­bom. Dala preto aj zo sta­rých plastových kariet vyrobiť štýlové a eko­lo­gické lavičky, o ktoré sa už po dru­hý­krát môžu uchádzať školy z ce­lého Slovenska v rámci pro­jektu S eko­ló­giou sme si sadli.

„Ako banka presadzujeme princípy eko­lo­gic­kého, bez­pa­pie­ro­vého a bez­plasto­vého ban­kov­níctva. Chceme ísť príkladom aj naj­mlad­šej gene­rácii a sme presved­čení, že správny prístup k ži­vot­nému prostrediu je potrebné budovať od základov. Preto sme v rámci pro­jektu S eko­ló­giou sme si sadli zacie­lili na zá­klad­né a stredné školy a vďaka ich snahe chrániť životné prostredie môžu získať vkusné a eko­lo­gické lavičky, ktoré im budú sym­bo­licky pri­po­mí­nať potrebu eko­lo­gic­kej­šieho fun­go­va­nia,“ vysvet­ľuje Head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Zapojiť sa môžu všetky školy

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na Slo­ven­sku. Postup je jed­no­duchý. Stačí, ak sa škola na stránke 365.bank S ekológiou sme si sadli zare­gistruje cez on­line dotazník, zorga­ni­zuje upra­to­vanie okolia spolu so žiakmi a uči­teľmi a z vyzbie­ra­ného odpadu odse­pa­ruje plasty. Následne vyplní dotazník a pri­pojí k nemu foto alebo video zo zberu. Termín na odo­sla­nie do­ku­men­tácie zo spo­loč­ného zberu je do 15. 11. 2023. 365.bank začiatkom decembra zo všet­kých za­po­je­ných škôl vyžre­buje 12, ktoré získajú spolu až 48 lavičiek, teda jedna škola dostane až 4 lavičky.

V predchádzajúcom ročníku sa do pro­jektu za­po­jilo vyše 70 škôl a banka im roz­dala spolu 50 lavičiek.

„Veríme, že aj v tomto roku prejavia slovenské základné a stredné školy záujem, budú chcieť svojou aktivitou prispieť k skrášleniu prostredia, v ktorom žijú, k ochrane planéty a v ne­po­sled­nom rade budú chcieť byť príkladom aj pre iné školy,“ dodáva Head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Špeciálne lavičky, ktoré šetria prírodu

Eko lavičky zo separovaných plastov v spo­lu­práci s 365.bank vyrába slovenská firma MANEO TECH špe­ciál­nou paten­to­va­nou tech­no­ló­giou, ktorej vývoj trval až sedem rokov. V kaž­dom jednom kuse je zre­cyklo­va­ných až 50 kg plastov. Špe­ciálny ma­te­riál je ohňo­vzdorný, pružný, veľmi pevný a oproti kla­sic­kému betónu mimo­riadne ľahký. Svojím dizajnom pri­po­mína prí­rodný kameň, avšak na­miesto prírodného ma­te­riálu bol na výrobu lavičiek pou­žitý výlučne se­pa­ro­va­ný plastový odpad, ako aj plastové kúsky zo sta­rých pla­tob­ných a ver­nostných kariet. Vďaka plastovej prímesi je ma­te­riál nielen lacnejší ako prírodný kameň, ale aj eko­lo­gic­kejší, keďže ho ne­treba ťažiť a do­vá­žať. Lavičky tak nielen prispie­vajú k up­cyklá­cii, ale chránia aj prí­rodu a šetria prí­rod­né zdroje.

Foto:

Lavička vyrobená zo separovaného plastového odpadu
Lavička vyrobená zo separovaného plastového odpadu.
Lavička vyrobená zo separovaného plastového odpadu
Lavička vyrobená zo separovaného plastového odpadu (detail).

Autorka: Linda Valko Gáliková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *