Kategórie
Zošity humanistov

Falošní obrancovia cnosti

Toľko sa toho napísalo o afére Clinton-Lewinska, že treba urobiť záver. Táto aféra bola výraznou ilustráciou tuhého boja medzi dvoma kon­cep­ciami morálnosti v Ame­rike a aj humanisti celého sveta ju so záujmom sledovali. Išlo o zrážku dvoch morálok: hu­ma­nis­tickej a ná­bo­ženskej.

Jedným zo základných humanistických etických princípov je „právo na súkromie“, ktoré hovorí, že spo­loč­nosť musí rešpektovať právo jed­not­livca na jeho súkromný život, t. j. na jeho telo, majetok, presved­čenie, hod­noty a zá­ľuby – kým sa ne­do­tý­kajú alebo ne­na­ru­šujú práva iných osôb. Tento princíp sa aplikuje na právo diskrétnosti, sexuálnych záľub (medzi súhlasiacimi dospelými osobami), kontroly pôrodnosti, potratu, eutanázie a infor­mo­va­ného súhlasu pri le­kárskom ošetrení. Zahrňuje aj princíp tolerancie: nemusíme súhlasiť s roz­ličnými spôsobmi života, ale musíme pripustiť ich koexistenciu. Iste existuje verejná oblasť života a spo­loč­nosť má právo regulovať správanie svojich členov, ale sú tu hranice, ktoré platia rovnako pre žobrákov ako kráľov, pre oby­čajných občanov ako prezidentov.

Náboženská morálka má korene v historických (biblických, koránskych) tradíciách. Zakladá sa na abso­lútnych morálnych prikázaniach a za­ka­zuje napríklad cudzo­ložstvo, potrat, eutanáziu a homo­sexua­litu do tej miery, že volá po zásahu štátu a pohnaní pred súd. Noví puritáni hlásajú, že ani prezident nemá súkromie a Biely dom musí byť číry ako pohár so zlatou rybkou. Sudca Kenneth Starr neváhal uverejniť svoju porno­gra­fickú správu o vy­šetro­vaní a na jeho stranu sa pridali zanietenci roz­lič­ných náboženských tradícií: W. Bennet ako splno­moc­nenec vatikánskej morálky, T. Lott a N. Gingrich ako obrancovia oficiálnej baptistickej biblickej spoločnosti (ak biblia odsudzuje homo­sexua­litu, musí to byť hriech), W. Kristol ako repre­zen­tant ďalšej, tento raz judaistickej staro­zákon­nej morálky. Sudca R. Bork hlása, že žijeme v mo­rál­nom chaose ako v Sodome a Gomore a senátor O. Hatch bráni abso­lu­tis­tickú mor­monskú morálku. Reverend R. Neuhaus bol kedysi luteránskym prelátom, dnes je katolíckym kňazom a volá po re­evan­je­li­zácii miest a dedín. Aj J. Dobson hlása, že celá spo­loč­nosť má žiť podľa biblických predstáv o ro­dine, hoci Starý zákon je vyslovene patriar­chálny a v Novom zákone sa Ježiš neoženil a svojich učeníkov vytrhol z ich rodín. Ako humanistov sa nás osobne dotýka, že J. Whitehead, hlava arci­kon­zer­va­tív­neho Rutherfordovho inštitútu, pred rokmi viedol súdnu kampaň proti sekulárnemu humanizmu, označujúc ho za škod­livé náboženstvo, ktoré treba vykoreniť zo škôl a ve­rej­ného života.

Všetky snahy fundamentalistických kruhov o impeachment prezidenta Clintona boli márne. Napriek masívnej podpore mas­médií, a to osobitne ko­men­tá­to­rov R. Limbaugha a Laury Schlesingerovej, odmietla ich nielen prevažná väčšina oby­va­teľ­stva, ale aj republikánmi ovládaný kongres. Nedá sa hovoriť o vzniku novej huma­nis­tickej po­li­tic­kej koa­lície, ktorá by zdru­žo­vala liberálov a li­ber­ta­riánov, sociálnych demo­kratov a kon­zer­va­tívcov, ale jej potreba sa ukazuje čoraz aktuálnejšou. Základom americkej demokracie je Prvý dodatok k ústave, ktorý zaručuje práva jed­not­livca. A tu ide naj­menej o odluku cirkví od štátu a právo na súkromie.


Autor: Paul Kurtz.

Prameň: Paul Kurtz: “The McCarthyists of Virtue” (McCartyovci cnosti), Free Inquiry, 19/1, s. 5 a 61, 1998/99.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 7 v nedeľu 2. mája 1999.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *