Kategórie
Zošity humanistov

Existuje občianske náboženstvo?

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, zariadenie Evanjelickej cirkvi a. v. v Slo­ven­skej re­pub­like v rámci Ministerstva kultúry SR, uspo­ria­dali vo Svätom Jure 21. – 22. 10. 2004 odbornú kon­fe­ren­ciu s me­dzi­ná­rod­nou účasťou na tému Úloha posvätných textov v žitom ná­bo­žen­stve.

Hovorilo sa tam predovšetkým o evanjelických, ka­to­líc­kych a pra­vo­slávnych textoch, ako to zod­po­vedá tradičnému chápaniu ekumény, t. j. v prvom rade zbli­žo­vaniu medzi kresťanskými ná­bo­žen­stvami. Prejavom súčasného trendu ekumény na roz­ší­renie dialógu kresťanov s ne­kres­ťan­skými ná­bo­žen­stvami, najmä židovským a moslimským, boli dve pred­nášky o koráne; o tóre (talmude) sa ne­ho­vo­rilo. Slo­venskí a českí od­bor­níci komen­to­vali aj posvätné texty bahájskej viery, budhizmu, sikhizmu a dokonca aj scien­to­lógov (medzi­ná­rodná tlač venuje pozornosť skôr ich finančným pod­vodom a vy­mý­vaniam mozgov ich príslušníkov). Nakoniec bola reč (podľa programu v internete; nebol som tam) o občianskom ná­bo­žen­stve v USA; láskavosťou autorky Mgr. Silvie Jozefčiakovej z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví som elek­tro­nickou poštou dostal text jej pred­nášky na túto tému.

Mám predstavu, že v USA prevláda pro­testan­tizmus pod formou nie­koľ­kých cirkví a de­sia­tok siekt, že je tam silnejúca katolícka cirkev a mocné loby orto­dox­ného aj liberálneho židovstva, a že medzi Afro­ame­ri­čanmi je roz­ší­rený islam. O „pobožnosti“ Američanov mám v hlave zaujímavé čísla: 55 % Američanov mladších ako 30 rokov absolútne verí v boha a 9 z 10 sú naklonení veriť v neurčité nad­pri­ro­dzené sily; 27 % ľudí považuje bibliu za pravé slovo božie, 50 % za inšpi­ro­vané slovo božie a len 20 % za to, čo je pre nás, za knihu bájok a legiend. O ich „občianskom náboženstve“ som však dosiaľ nepočul.

Z prednášky Silvie Jozefčiakovej a surfovania v internete sa dozvedám:

Pojem občianskeho náboženstva navrhol v roku 1967 Robert Bellah a cha­rak­te­ri­zoval ho ako silný pocit „americkej výni­močnosti“ a úctu k seku­lárnym prvkom ako vlajka, ústava, otcovia zakla­da­telia, výročné sviatky, koncept indi­vi­dua­lizmu a spo­lie­hania sa na vlastné schopnosti. Väčšina Ame­ri­čanov podľa neho má spoločné „náboženské“ cha­rak­te­ristiky – tie sa prejavujú v občianskych ná­bo­žen­ských presved­če­niach, symboloch a rituáloch, ktoré dávajú celku amerického života náboženskú dimenziu. Definoval ich ako „chápanie americkej skúsenosti vo svetle konečnej a uni­ver­zálnej reality“, prípadne ako „inšti­tu­cio­na­li­zo­vaný súbor posvätných presvedčení o ame­rickom národe“, ktorých symbolickým vyjadrením sú podľa neho o. i. americké zakladajúce dokumenty a pre­zi­dentské inau­gu­račné prejavy. Takáto viera legi­ti­mi­zuje konanie štátnych autorít a priznáva mu trans­cen­dentný význam. Americké občianske náboženstvo podľa Bellaha zahŕňa vieru v existenciu trans­cen­dentnej bytosti, nazývanej Boh; myšlienku, že americký národ je podriadený božím zákonom; ubezpe­čenie, že Boh bude viesť a chrániť Spojené štáty americké. Tieto presvedčenia sa odrážajú v hod­no­tách ako sloboda, spravodlivosť, dobro­činnosť a osobné cnosti, kon­kre­ti­zo­vaných napríklad v hesle In God We Trust (veríme v Boha) na štátnych symboloch a ban­kov­kách. Hodnoty ako sloboda, rovnosť, spravodlivosť, náboženská tolerancia si občianske náboženstvo (vraj) vypožičalo z jed­not­li­vých kresťanských tradícií. (S. Jozefčiaková v zborníku z konferencie Úloha posvätných textov v žitom náboženstve: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava, 2004, s. 214; podľa jej e-mailu z 10. 11. 2004.)

V nasledujúcich rokoch sa v kruhoch religionistov a so­cio­ló­gov roz­prú­dila dosť živá debata o tejto novej koncepcii, zameraná v prvom rade na de­fi­níciu: čo tu znamená občianske a čo náboženstvo? Ako sa občianske náboženstvo líši od ameri­ka­nizmu? Musí človek vedieť, že vyznáva občianske náboženstvo, aby sa dal zaradiť do tejto skupiny, ako je to pravidlom vo veľkých cirkvách? Je občianske náboženstvo viac ako „modlárske zbožštenie“ amerického národa a jeho spôsobu života? Aké náboženstvo, keď to nemá ani zakla­da­teľa, ani inštitúciu?

Systematická kritika sa zaoberala predovšetkým otázkou, či je občianske náboženstvo vôbec náboženstvom. Bellahov ústupok, že občianske náboženstvo existuje v americkej kultúre symbolicky, viedol k prieskumu viacerých symbolov. No ukázalo sa, že väčšina prívržencov mnohých symbolov nikdy ani len nepočula o pojme občianske náboženstvo.

Napriek tomu sa sledoval výskyt občianskeho náboženstva (lepšie povedané spomínaných symbolov) medzi oby­va­teľ­stvom. Vo vše­o­bec­nosti boli absolventi stredných škôl a politickí i re­li­giózni liberáli menej takto „nábožní“. Príslušníci veľkých pro­testan­tských deno­mi­nácií a katolíci vykazovali rovnaké rozšírenie občianskeho náboženstva – popri svojom prvotnom náboženstve. Mormóni, adventisti a pen­ta­ko­sta­listi (majúci korene v USA) mali naj­častejšie znaky občianskeho náboženstva, kým židia, unitári a bezverci ich mali len zriedka.

Prieskumy ďalej ukázali, že občianske náboženstvo hrá rolu pri pre­fe­ren­ciách pre po­li­tických kan­di­dátov: viedlo k voľbe Nixona (republikána) pred McGovernom (demokratom) tak vo vzorke veriacich chodiacich v nedeľu ráno do kostola, ako vo vzorke celkovej populácie tej istej obce; sociálne indikátory sa neuplatnili a nedošlo ku kon­fliktu s prin­cí­pom odluky cirkví od štátu.

Diskusia o občianskom náboženstve mala svoj „zlatý vek“ v rokoch 1974 – 1977 v súvislosti s viet­namskou vojnou. V ďalších dvoch dekádach prišla k slovu „nová kresťanská pravica“ a jej boj so se­ku­lárnou ľavicou. Vtedy sa naj­hlas­nejšie ozval J. M. Cuddihy výrokom, že občianske náboženstvo je zbierka banálnych fráz, ktoré nenahradia ani seriózne náboženstvo, ani serióznu politickú akciu.

Niektorí sociológovia vyhlásili občianske náboženstvo v Durkheimovej perspektíve za „objektívny sociálny fakt“ a navrhovali študovať jeho výskyt aj v iných štátoch. Nenašiel som však iné údaje, ako ten, že sa zdá, že Kanaďania nepoznajú občianske náboženstvo – a napriek tomu sú „ozajstným“ národom. Málo pozornosti sa venovalo francúzskej inte­lek­tu­álnej tradícii, hoci práve v nej vytvoril originálnu koncepciu občianskeho náboženstva Rousseau už v roku 1762. (Naj­kom­plet­nejšia biblio­grafia je v Ronald C. Wimberley and William H. Swatos, Jr.: Encyclopedia of Religion and Society.)

V súvislosti s občianskym náboženstvom prišiel na pretras celý rad príbuzných koncepcií, pre ktoré som našiel len po­me­no­vania: komunálne (civic na rozdiel od civil), difúzne, neviditeľné, verejné, súkromné… náboženstvo. Moje čudovanie neberie konca.

V polovici osemdesiatych rokov sa vraj koncepcia občianskeho náboženstva stala pevnou súčasťou sociálnych a teologických vied. Preto do istej miery prekva­puje, že Bellah vo svojich knihách o ame­rickej morálke a ame­rickom indi­vi­dua­lizme z rokov 1985 a 1989 upustil od pou­ží­vania výrazu občianske náboženstvo. Iní autori teraz obstarávajú vánok pre jeho plachty, ale všeobecne sa uznáva, že táto komponenta nemá ani teoreticky zďaleka takú dôležitosť, ako malo „trans­cen­dentné uni­ver­zálne náboženstvo“, ktoré mali na mysli francúzski inte­lek­tuáli (osvietenci) konca osem­násteho storočia.

Lingvisticko-religiózne kraso­kor­ču­ľo­vanie sa mi vidí úplne zbytočné.

Spoločné presvedčenia, hodnoty a rituály určitých politických zoskupení, súhlasný zmysel pre históriu a osud národa, úcta k vlajke a ústave atď. existujú v každej spo­loč­nosti, ale málo­kde sa považujú za súčasť náboženstva, nikde za ná­bo­žen­stvo. Bellah pripisuje aj zjed­no­cu­júce pocity božej vyvolenosti kolektívu všetkým spoločnostiam, no ja si myslím, že pojem vyvoleného národa poznajú len Židia a do určitej miery Američania. Ani keď zástancovia pojmu občianske náboženstvo v čele s Danielom Marshom premenujú Mayflowerskú zmluvu prvých amerických osadníkov na Genezis, Jeffersonom skoncipovanú Deklaráciu nezávislosti na Exodus, ústavu a Listinu práv na Knihu zákona, prejavy prezidentov na Proroctvá, americké hymnické piesne na Žalmy a Lincolnov inau­gu­račný prejav dokonca na Evanjelium pravého amerického občianskeho náboženstva, skrátka, ak pre všetko nájdu paralelu v biblii, nebude z toho iné náboženstvo ako to, ktoré majú jed­not­livci na základe krstu alebo presvedčenia. Za oveľa významnejšie považujem v tejto súvislosti zistenie, že konečne rastie aj v USA počet ľudí bez kon­fe­sio­nálnej príslušnosti a ná­bo­žen­ského cítenia; aj Svetová encyklopédia kresťanstva neochotne pred­po­vedá rastúcu seku­la­ri­záciu Ameriky.

neaktuálnosti úvah o občianskom náboženstve svedčí aj fakt, že tak v biblio­grafii S. Jozefčiakovej, ako v internete sú literárne údaje najmä z rokov 1970 – 1980 a dva naj­čerstvej­šie sú z roku 1996.

Pár ďalších pripomienok

V normálnom jazyku je náboženstvom to, čo uznáva nejaké božstvo; pre to ostatné máme pojem sveto­názor. Ak sa pojem náboženstva rozriedi natoľko, že je ním každá viera, prípadne presved­čenie, dokonca bez ostychu aj „koncept indi­vi­dua­lizmu a spo­lie­hanie na vlastné schopnosti“ (!), teda aj huma­nizmus, prípadne ateizmus, potom hovoríme každý o inom. Verím na tisíc vecí, ale, prosím, nena­zý­vajte ma veriacim, ba ani religióznym človekom. Mám svoj sveto­názor (ten istý ako mnohí iní), mám svoje presvedčenia (ktoré sú v súlade s presved­če­niami všetkých slušných ľudí na celom svete, nielen niektorých židovsko-kresťanských západniarov), ale nie som nábožný, tým menej pobožný.

Zachovať pre súčasnosť jeden z rudimentov inakšie pravo­ver­nými kresťanmi odmietaného osvietenstva – dávno stroskotaný pokus o deizmus „civilného náboženstva“ s jeho čudesnou Naj­vyššou Bytosťou a ná­bo­žen­skými rituálmi v civilných rúchach – aký to dnes môže mať význam? Pripúšťam, že Bellah má pri mno­hých cha­rak­te­ris­tikách ame­rického spôsobu života pravdu, ale príliš zovše­o­bec­ňuje a pri pod­rob­nostiach sa mýli: Boh viedol USA do občianskej a potom viet­namskej (prehratej) vojny? Uchránil Boh USA pred te­ro­ris­tickým útokom 9. septembra 2001?

Žasnem, keď čítam, že hodnoty ako sloboda, rovnosť a ná­bo­ženská tolerancia si občianske náboženstvo vypožičalo z jed­not­livých kresťanských tradícií – uvedomuje si ten, čo toto povie, rozmer svojho seba­klamu či klamstva, aj keď je to bežné tvrdenie v naj­se­rióz­nejších knihách, encyklo­pé­diách a zborníkoch a sústavne odznieva z kancľa?

  1. Sloboda. Kresťanstvo nemalo počas 1 800 rokov ani potuchy o slo­bode pre otrokov, pod­daných a ne­voľ­níkov. Aj v dnešnej biblii ich slovami veľkého Pavla vyzýva, aby nielen navonok, ale v hĺbke svojho srdca milovali svojich pánov a boli im oddaní (Ef 6, 5)! Bez upo­zor­nenia, že to platilo pred dve­tisíc rokmi a bolo prekonané osvie­ten­stvom, ktoré konečne povedalo, že je hanba mať pána, a ešte väčšia byť pánom či už v svetskom alebo akomsi nad­pri­ro­dze­nom zmysle slova. Otroctvo bolo zrušené napriek nedeľným kázniam o jeho súlade s božím poriadkom a zbožnosti otrokárov. Neviem, či bol v nie­kto­rom sta­ro­dáv­nom kate­chizme hriech mať otroka, ale veľmi o tom pochybujem. V indexe hesiel Svätého písma (SSV, Trnava 1996) sa heslo otroctvo nevyskytuje. Heslo sloboda hovorí o otroctve ako službe hriechu (Rim 6, 15; Kor 6, 12) a dokonca ako o príslušnosti k inému náboženstvu (Gal 5, 1). Raz sa neurčito naznačuje možnosť prepustenia z otroctva (Efm 16) – to všetko je v Pavlových listoch. Prečo tu nie je odkaz na uve­de­nú Pavlovu výzvu k otrokom a pod čiarou jej odvolanie? Ale pre­do­všetkým: Prečo Kristus pod prísnym trestom neprikázal okamžité zrušenie otroctva? Ne­po­vedzte mi, že sa ne­za­o­be­ral „pod­rob­nosťami“! (Viac v G. Streminger, Jezuánska etika, Zošity humanistov č. 22, 3, 2000; Ch. de Brie, Budúcnosť minulosti, ZH č. 28, 11, 2001; S. Weinberg, Vesmír podľa dizajnéra?, ZH č. 29, 3, 2002.)
  2. Rovnosť. O „rovnosti“ v kresťanskej tradícii majú čo povedať napríklad ženy – až naj­novšie sa konečne hlásia o slovo, ktoré im odobral veľký Pavol. (Približné znenie v jeho liste Korin­ťanom: „Ženy nech ostanú doma a spýtajú sa muža, o čom to bola reč na ná­mestí.“) Je zau­jí­mavé, že v nie­kto­rých pro­testan­tských de­no­mi­ná­ciách už môžu byť nielen kňažkami, ale aj biskupkami. Ani odevom nechce byť kňaz rovný veriacemu, a to nemám na mysli cenu sláv­nostných ručne vyšívaných úborov pre hod­nos­tárov.
  3. Náboženská tolerancia. Ilustráciou náboženskej „tolerancie“ katolíckej cirkvi v mi­nu­losti bola napríklad evan­je­li­zácia v Latinskej Amerike a dnes je to 18 miliárd dolárov ročne (!) na šírenie kresťanských vier v Indii – napriek Gándhího posolstvu, ktorý proti tomu protestoval. (S. R. Welch: Hriechy misionárov, ZH č. 44, 3, 2004; R. Škoda: Kedysi misionári, dnes evan­je­li­zácia, ZH č. 44, 9, 2004.)

Ale vráťme sa k občianskemu náboženstvu. Mám dojem, že keď si religiózni ľudia uvedomujú, že ich pozície v spo­loč­nosti slabnú, že ich presved­či­vosť klesá a počtom ich ubúda, chytajú sa čoho­koľ­vek ako záchranného povrazu. Pre pro­fe­sora fyziky Krempaského sú troj­roz­mer­nosť nášho sveta a existencia troch druhov gluónov v ató­mo­vom jadre „kon­krét­nou stopou Troj­je­di­nosti Boha vo vesmíre“, kňazovi zo Štuttgartu na to stačí vianočka (ZH 37, 2, 2003). Pre jed­no­du­chého veriaceho spra­vidla veľmi zaváži veľkosť jeho skupiny, a tak orga­ni­zá­tori náboženstiev zratúvajú jablká s hruškami a vy­našli ekuménu, aby na svojich príslušníkov teatrálne zapôsobili veľkou skupinou, kde sa na pár hodín stretnú a ruky si podajú repre­zen­tanti tak si (právom) nedô­ve­ru­jú­cich celkov, ako sú kresťania (najmä katolíci a evan­je­lici), židia a mosli­movia; nútia sa do roz­ho­vo­rov o svojich ná­bo­žen­stvách, ktoré nevedú k ničomu, ale abso­lútne ničomu – ak nemáme na mysli celkovým spoločenským vývojom vynútenú toleranciu na tomto javisku; musíme pritom zabudnúť aj na aktuálne krvavé náboženské bojiská (za všetky len Palestínu, Irak a Čečensko), aj na hod­nos­tárov cirkví na ich ka­za­teľ­ni­ciach (za všetkých len kardinál Ratzinger, neústupný strážca pravo­vernosti katolicizmu a fun­da­men­ta­lis­tickí mulláhovia v de­siatke štátov).

Vítam zmienku o občianskom náboženstve, ak informuje a vyznieva tak zmierlivo ako pred­náška Silvie Jozefčiakovej; nevy­lu­čuje možnosť, že moderná „žitá“ religiozita, často bez boha aj ponímania boha, ale s re­li­gióznymi zážitkami, obrad­níctvom a kon­krétnou dogmatikou (seku­la­ri­zo­vaná forma náboženstva, prípadne občianske náboženstvo), sa raz stane v Amerike všeobecnou.

O niečo podobné sa snažia aj humanisti na celom svete.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 47 v stredu 5. januára 2005.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *