Kategórie
Tlačové správy

Leto bolo najsilnejšie v histórii

AURES Holdings tento rok cieli na re­kordných 100-tisíc pre­da­ných áut.

Skupina AURES Holdings

Spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ siete AAA AUTO a Moto­techna, naj­väčší obchodník s ojaz­de­nými a zá­nov­nými vozidlami v strednej Európe, už za deväť mesiacov tohto roku predala 75 700 vozidiel, čo je 17% nárast oproti rov­na­kému obdobiu roku 2022.

Tretí štvrťrok 2023 bol pre AURES Holdings historicky naj­lepším obdobím za 31 rokov na trhu s počtom 26,5-tisíca predaných vozidiel. Vďaka týmto predajným výsledkom spoločnosť odhaduje celkový počet predaných áut v tomto roku až na re­kordných 100-tisíc.

„Doterajšie výsledky predajov za deväť mesiacov tohto roku sú pre nás zatiaľ naj­lepšie v našej trid­sať­jeden­ročnej histórii. Oproti minulému roku sme za rov­naké obdobie predali o 6 600 vozidiel viac. Nášmu skvelému predajnému výsledku určite pomáha aj to, že podľa našich štatistík sa ceny ojazdených vozidiel – na rozdiel od ostatného tovaru – už od apríla prakticky nedví­hajú. Vďaka tomuto pozi­tív­nemu vývoju odha­du­jeme naše celkové predaje v tomto roku, pokiaľ na trhu nenastane nejaký zásadnejší otras, na takmer sto­tisíc auto­mo­bilov,“ uviedla Karolína Topolová, gene­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa siete auto­centier AAA AUTO, Moto­techna, Auto Diskont a Drive­rama.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Moto­techna za 9 mesiacov roku 2023

 SlovenskoČeskoPoľsko
1.Škoda OctaviaŠkoda OctaviaOpel Astra
2.Škoda FabiaŠkoda FabiaŠkoda Octavia
3.Volkswagen PassatŠkoda SuperbFord Focus
4.Volkswagen GolfVolkswagen PassatKia Sportage
5.Kia CeedHyundai i30Renault Megane
6.Škoda SuperbVolkswagen GolfVolkswagen Passat
7.Hyundai i30Kia CeedToyota Yaris
8.Opel AstraFord FocusVolkswagen Golf
9.Suzuki VitaraŠkoda KodiaqDacia Duster
10.Kia SportageKia SportageOpel Insignia

Najpredávanejšie elektromobily v sieti AAA AUTO v roku 2023 na Slo­vensku

1.Nissan Leaf
2.Škoda Enyaq
3.Škoda CitiGo-e
4.VW e-up!
5.BMW i30

V Česku sa za obdobie od januára do konca sep­tem­bra predalo 41 900 áut, na Slo­vensku 15 000 a v Poľsku 18 800. Skupina mo­men­tálne predáva 290 vozidiel denne.

Teraz sa v AURES-e chystá predaj asi naj­zaují­ma­vej­šieho vozidla tohto roku, ktorým bude zbe­ra­teľský kúsok – kabriolet Mercedes-Benz G500 Final Edition 200 s motorom V8 a s vý­ko­nom 285 kW. Cena ešte nebola stanovená, ale tieto vozidlá sa vo svete predávajú zhruba za 49-tisíc eur. V roku 2013 si ho ako nový zaobstaral bývalý majiteľ AAA AUTO Anthony James Denny a najazdil s ním len 3 500 kilo­metrov. Týchto kabrio­letov bol na celom svete vyrobený obmedzený počet, iba 200 kusov.

Ponuka vozidiel v predajnej sieti AURES Holdings už dosiahla 13 000 áut, a pre­tože skupina za sú­čas­nej situácie na trhu vidí priestor na ďalší rast predajov, chystá sa na roz­ší­renie svojich kapacít.

„V Česku by sme radi počas troch rokov otvorili tri nové pobočky. V sú­čas­nosti skú­ma­me mož­nosti, ana­ly­zu­jeme vhodné lokality a vy­hod­no­cu­jeme ponuky, na Slo­vensku chystáme jednu až dve nové výkupné pobočky,“ povedala Karolína Topolová.

V Poľsku AURES pred niekoľkými týždňami slávnostne uviedol do pre­vádzky úplne nové auto­centrum v Krakove, ktoré sa presťa­ho­valo z už kapa­citne ne­dosta­ču­jú­cej lokality. Tesne pred do­kon­če­ním je výstavba nových budov v po­bočke vo Vroclavi.

„V Gdyni chceme v budúcom roku otvoriť novú výkupnú pobočku ako podporu pre auto­centrum v Gdaňsku, ktoré zároveň roz­ší­rime. V Bydgoszczi chceme tiež v bu­dú­com roku otvoriť výkupnú pobočku s plánom na postupnú premenu na plno­hod­notnú výkupno-pre­dajnú pobočku. Do bu­dúcna plá­nu­jeme aj druhé plno­hod­notné auto­centrum vo Varšave,“ podotkla Karolína Topolová.

Skupina v súčasnosti pôsobí na viac ako šesť­de­sia­tich miestach.

„Čo sa týka skladby predajov, v Česku a v Poľsku sa tento rok naj­lepšie predávajú benzínové vozidlá, na Slo­vensku mierne prevažujú diesely. Podiel alter­na­tív­nych pohonov je u LPG a CNG abso­lútne za­ned­ba­teľný, ale rýchlo rastie záujem o elek­trické vozidlá – tento rok sme ich už predali takmer 300, čo je viac ako za celý minulý rok. Množstvo predaných hybridov sa už zvýšilo na tri percentá z našich celkových predajov,“ uviedol pre­vádz­kový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček.

Z predaných elektromobilov sa ich najviac predá v Česku (84 %), priemerná cena baté­rio­vého vozidla je 25 340 eur. V po­nuke je prie­merne mesačne 66 vozidiel, takmer polo­vica pochádza z výkupu v Nemecku. Sú v prie­mere 3,5 roka staré.

AURES Holdings ďalej pokračuje aj v meraní parametra zákaz­níckej spo­koj­nosti NPS – Net Promoter Score. Ove­ro­vanie NPS pre AURES zaisťuje spo­loč­nosť InsightSofa.

„AURES využíva náš najpokročilejší modul pre prácu so zá­kaz­níckou skú­se­nosťou. Ten spo­loč­nosti umož­ňuje rýchlo a efek­tívne reagovať na všetky priania či sťaž­nosti zákaz­níkov a do­tiahnuť ich do úspeš­ného konca. Som naozaj rád, keď vidím, ako so spätnou väzbou pracujú a do­sa­hujú tým trvalé zlep­šo­vanie. A to je v AURES-e tento rok naozaj obrovské,“ povedal Aleš Rouček, výkonný riaditeľ InsightSofa.

V sektore ojazdených vozidiel je v oblasti merania NPS AURES úplným prie­kop­níkom, pre­tože ani v jednej z krajín, v ktorých pôsobí, žiadny predajca ojazdených áut tento para­meter ne­uve­rej­ňuje.

V máji sa AURES Holdings ako prvý v seg­mente spojil so spo­loč­nosťou Cebia, naj­väčšou českou ne­zá­vislou orga­ni­zá­ciou za­obe­ra­júcou sa pre­ve­ro­vaním auto­mo­bilov, aby zákaz­níkom poskytol kom­fortný prístup k roz­ho­du­júcim dátam o ich pôvode a histórii. Od za­čiatku mája môžu zákaz­níci siete AAA AUTO získať dáta o po­nú­ka­ných vozidlách zadarmo, priamo na we­bo­vých stránkach bez toho, aby sa museli ako­koľ­vek zaviazať ku kúpe auta.

„Odvtedy si zákazníci na našich webových stránkach zadarmo pre­ve­rili takmer 15-tisíc vozidiel. Podobný projekt sme spustili počas leta aj na Slo­vensku, kde od po­lo­vice augusta spo­lu­pra­cu­jeme s Registrom pre­vádz­ko­vých záznamov vozidiel. Tam si zákaz­níci na na­šich we­bo­vých stránkach zadarmo pre­ve­rili už vyše tri­tisíc vozidiel,“ dodal Petr Vaněček.

Stav celého trhu ojazdených vozidiel na Slo­ven­sku, v Česku a v Poľsku podľa ana­lýzy, ktorú pra­vi­delne pri­pra­vujú experti AAA AUTO (za 9 mesiacov 2023).

Najčastejší vek inzerovaných áut:

  • Slovensko – 10,3 roka
  • Česko – 10,9 roka
  • Poľsko – 12,6 roka
  • Maďarsko – 13,4 roka

Najčastejší stav tachometra inzerovaných áut:

  • Česko – 154 000 km
  • Slovensko – 165 000 km
  • Maďarsko – 180 000 km
  • Poľsko – 182 000 km

Na Slovensku a v Česku sa zvýšila ponuka diese­lo­vých auto­mo­bilov (na Slo­vensku o 14 % a v Česku o 7 %). V Poľsku a Ma­ďarsku naopak klesá (v Poľsku o 7 % a v Maďarsku o 6 %). Vše­o­becne ale všade rastie ponuka hybridov (v Česku nárast o 45 %, v Poľsku o 55 % a na Slo­ven­sku do­konca o 123 %) a elek­tro­mo­torov (v Česku nárast o 85 %, v Poľsku o 80 % a na Slo­ven­sku o 173 %), a to výrazne rýchlejšie ako pred rokom.

 SlovenskoČeskoPoľsko
Diesel177 816297 928736 936
Petrol85 870214 062658 769
LPG5 28510 71698 140
Hybrid5 5867 35428 892
Electric3 2674 2587 340
CNG4332 428583

Najčastejšie inzerované vozidlá:

 SlovenskoČeskoPoľsko
1.Škoda OctaviaŠkoda OctaviaOpel Astra
2.Škoda FabiaŠkoda FabiaAudi A4
3.Volkswagen PassatŠkoda SuperbVolkswagen Golf
4.Volkswagen GolfVolkswagen GolfBMW 3
5.Škoda SuperbVolkswagen PassatVolkswagen Passat
6.BMW 3BMW 3Ford Focus
7.Audi A4Ford FocusŠkoda Octavia
8.Audi A6Volkswagen TouranBMW 5
9.BMW 5BMW 5Audi A6
10.Opel AstraAudi A4Ford Mondeo

Elektromobilita

  • Celkový podiel elektromobilov a plug-in hybridov na trhu na Slo­ven­sku, v Česku a v Poľsku je síce nízky (drží sa na úrovni 2,5 až 3,5 % z cel­ko­vého počtu registrácií všetkých nových vozidiel), avšak tento seg­ment už kaž­do­ročne zazna­me­náva stabilný rastový trend, kedy sa napríklad v Česku za­re­gistro­valo viac nových BEV a PHEV vozidiel za prvých 6 mesiacov roku 2023 ako za celý rok 2022.
  • Podiel elektromobilov a plug-in hybridov na trhu na Slo­ven­sku sa medzi­ročne sko­kovo zvy­šuje, a to zo za­ned­ba­teľ­ných 0,22 % v roku 2017 až na pred­pokla­dané viac ako 3 % ku koncu roka 2023. Elektro­mobily a plug-in hybridy sú seg­menty, ktoré si na rozdiel od ben­zí­no­vých a naf­to­vých vozidiel, udržujú stabilný medzi­ročný rastový trend, zatiaľ čo zostá­va­júce pohony dlho­dobo stagnujú.

Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *